ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

catholic church

   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -catholic church-, *catholic church*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
catholic churchn. นิกายคาทอลิกที่มีสันตะปาปาเป็นหัวหน้า,Roman Catholic Church
roman catholic churchn. ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Catholic Churchนิกายคาทอลิก [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Do you believe in the Holy Ghost, the Holy Catholic Church?Do you believe in the Holy Ghost, the Holy Catholic ChurchThe Godfather (1972)
I hate to be the one to break it to you, Larry... but the concept of dirty money went out... when the Catholic Church got into banking 300 years ago.ฉันไม่ชอบหรอกนะ ที่ต้องแตกหักกับนาย แลร์รี่ แต่เงินทุนพวกนี้เดิมทีมันก็เงินสกปรก นายคิดว่าความต้องการ จากเจ้าของเงินทุนสกปรกพวกนี้ The Lawnmower Man (1992)
Esta bien. A Catholic church.ใครอยากวุ่นวายกับพวกคาธอลิคกันล่ะ? Pilot (2005)
But if he offended the Catholic Church..แต่ถ้าเขาล่วงเกินคริสตจักร The Da Vinci Code (2006)
Member of the stewardship council of st. Tarsicia catholic church,สมาชิกสภา ของโบสถ์คาทอลิค เซนต์ ทาร์ซิเซีย See-Through (2007)
Why are you in a Catholic church?ทำไมคุณมาโบสถ์แคธอริค Sunday (2008)
You know very well they went to Catholic church.คุณก็รู้ว่าพวกนั้นไปโบสถ์แคธอริค Sunday (2008)
Said she would be here. I'm Father Vincent Salizar from St. Ramos Catholic Church.ผมคุณพ่อวินเซนต์ ซาลาซาร์ จากโบสถ์แคทอลิก เซ้นท์เรย์มอนด์ครับ Henry Poole Is Here (2008)
No, that would mean breaking with the Catholic Church.ไม่ได้หรอก นั่นหมายถึงการแตกหักกับโบสถ์คาร์ทอลิกเลย The Other Boleyn Girl (2008)
It's the rock our church was built on, much like St. Peter's tomb in the Catholic Church, only without being polluted by evil.เป็นหินที่เป็นฐานของโบสถ์เรา เหมือนหลุมเซนต์ปีเตอร์ในโบสถ์คาธอลิกน่ะ เพียงแต่ไม่แปดเปื้อนความชั่วร้าย Hard-Hearted Hannah (2009)
So according to the catholic church,ตามที่โบสถ์แคทอลิคว่า The Coffee Cup (2009)
- The oldest Catholic church in Rome.พัฒนาแล้ว, ไปขั้นตอนต่อ Angels & Demons (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
catholic churchThe Catholic Church is opposed to divorce.

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
天主教[Tiān zhǔ jiào, ㄊㄧㄢ ㄓㄨˇ ㄐㄧㄠˋ, ] Catholic church, #23,861 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カトリック教会[カトリックきょうかい, katorikku kyoukai] (n) Catholic Church; (P) [Add to Longdo]
ローマカトリック教会[ローマカトリックきょうかい, ro-makatorikku kyoukai] (n) Roman Catholic Church [Add to Longdo]
ローマ教会[ローマきょうかい, ro-ma kyoukai] (n) (See ローマカトリック教会) Roman Catholic Church [Add to Longdo]
公教会[こうきょうかい, koukyoukai] (n) (Roman) Catholic Church [Add to Longdo]
贖宥[しょくゆう, shokuyuu] (n) (See 免罪符) indulgence (in the Catholic Church) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Church \Church\ (ch[^u]rch), n. [OE. chirche, chireche, cherche,
   Scot. kirk, from AS. circe, cyrice; akin to D. kerk, Icel.
   kirkja, Sw. kyrka, Dan. kirke, G. kirche, OHG. chirihha; all
   fr. Gr. kyriako`n the Lord's house, fr. kyriako`s concerning
   a master or lord, fr. ky`rios master, lord, fr. ky^ros power,
   might; akin to Skr. [,c][=u]ra hero, Zend. [,c]ura strong,
   OIr. caur, cur, hero. Cf. {Kirk}.]
   [1913 Webster]
   1. A building set apart for Christian worship.
    [1913 Webster]
 
   2. A Jewish or heathen temple. [Obs.] --Acts xix. 37.
    [1913 Webster]
 
   3. A formally organized body of Christian believers
    worshiping together. "When they had ordained them elders
    in every church." --Acts xiv. 23.
    [1913 Webster]
 
   4. A body of Christian believers, holding the same creed,
    observing the same rites, and acknowledging the same
    ecclesiastical authority; a denomination; as, the Roman
    Catholic church; the Presbyterian church.
    [1913 Webster]
 
   5. The collective body of Christians.
    [1913 Webster]
 
   6. Any body of worshipers; as, the Jewish church; the church
    of Brahm.
    [1913 Webster]
 
   7. The aggregate of religious influences in a community;
    ecclesiastical influence, authority, etc.; as, to array
    the power of the church against some moral evil.
    [1913 Webster]
 
       Remember that both church and state are properly the
       rulers of the people, only because they are their
       benefactors.             --Bulwer.
    [1913 Webster]
 
   Note: Church is often used in composition to denote something
      belonging or relating to the church; as, church
      authority; church history; church member; church music,
      etc.
      [1913 Webster]
 
   {Apostolic church}. See under {Apostolic}.
 
   {Broad church}. See {Broad Church}.
 
   {Catholic church} or {Universal church}, the whole body of
    believers in Christ throughout the world.
 
   {Church of England}, or {English church}, the Episcopal
    church established and endowed in England by law.
 
   {Church living}, a benefice in an established church.
 
   {Church militant}. See under {Militant}.
 
   {Church owl} (Zool.), the white owl. See {Barn owl}.
 
   {Church rate}, a tax levied on parishioners for the
    maintenance of the church and its services.
 
   {Church session}. See under {Session}.
 
   {Church triumphant}. See under {Triumphant}.
 
   {Church work}, work on, or in behalf of, a church; the work
    of a particular church for the spread of religion.
 
   {Established church}, the church maintained by the civil
    authority; a state church.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Catholic Church
   n 1: any of several churches claiming to have maintained
      historical continuity with the original Christian Church

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top