ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-speculation-

S P EH2 K Y AH0 L EY1 SH AH0 N   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: speculation, *speculation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
speculation[N] การใคร่ครวญ, See also: การพิจารณา, Syn. meditation, consideration

English-Thai: Nontri Dictionary
speculation(n) การหมุนเงิน,ความคิด,การเดา,การเสี่ยงโชค

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
speculationการคาดคะเน, การเก็งความจริง [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Speculationการเก็งกำไร [เทคโนโลยีการศึกษา]
Speculationการเก็งกำไร [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But through people like you he would become an object of derision... speculation, experimentation.แต่ผ่านคนที่ชอบคุณเขาจะ กลายเป็นวัตถุของการดูถูก ... การเก็งกำไรการทดลอง Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Otherwise, all of this is simply speculation.อีกอย่าง นี่ก็เป็นเพียงการสมมติฐานเฉยๆ Ghost in the Shell (1995)
It is hard that the man can't come to a house he's legally rented, without raising all this speculation.มันยากนะที่ผู้ชายจะมาที่บ้านซึ่ง เขาเช่าไว้อย่างถูกกฏหมายโดยไม่ได้นึกฝันไว้ Episode #1.6 (1995)
- It's speculation. - So stricken.- จากการคาดคะเน บาดเจ็บ Legally Blonde (2001)
Why haven't you dazzled us with these philosophical speculations of yours?ทำไมนายไม่แสดงปรัชญาอันล้ำลึก ให้พวกเราได้ตกตะลึงกันอีกล่ะ The Dreamers (2003)
Well, that's hollywood speculation. You're asking for the real thing.ใช่สิ มันอยู่ในหนังเลย Yankee White (2003)
He says, "No, you can't say this. This is just speculation."เขาบอกว่า"ไม่ คุณเขียนแบบนี้ไม่ได้ นี่มันแค่การคาดเดา" An Inconvenient Truth (2006)
There has been speculation that this human harvest might be connected to a case you've recently solved.มีการคาดการณ์ไว้ว่า อาจมีการเกี่ยวข้องกันกับคดีที่พวกคุณเพิ่งคลี่คลายได้ Waiting to Exhale (2007)
There was much speculation in regard to hostages.มันมีการคาดการมากมาย ในเหตุการณ์จับตัวประกันครั้งนี้ Minimal Loss (2008)
And, Doctor, there's been a lot of speculation as to why this happened in the Northeast only.และ คุณหมอ มีการคาดเดามากมาย ว่าทำถึงเกิดขึ้นในฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือเท่านั้น The Happening (2008)
Like this cup you are full of opinions and speculations.ก็เหมือนถ้วยนี่ เจ้าเต็มไปด้วยความเห็น และความคิดของตนเอง 2012 (2009)
And, can I just say on a personal note, Martin, that type of wild speculation undermines the work of the police force and ultimately does a disservice to members of the public who support it.และ ผมขอพูดอะไร เป็นการส่วนตัวนะ มาร์ติน การคาดเดาที่ไม่มีหลักฐาน และหมิ่นประมาทการทำงานของตำรวจ Harry Brown (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
speculationHe consumed much of each day in idle speculation.
speculationHe lost the greater part of his fortune in speculation.
speculationHe sometimes indulges himself in idle speculation.
speculationNo speculation has taken place concerning the motives.
speculationSpeculation is growing apace.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การเก็งกำไร[N] speculation, See also: approximation, estimation, Example: การเก็งกำไรสินค้าของพ่อค้าทำให้เขาถูกต่อว่ามากมาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การเก็งกำไร[n.] (kān kengkamrai) EN: speculation   
การเล็งกำไร[n. exp.] (kān leng kamrai) EN: speculation   
การเล่นหุ้น[n. exp.] (kān len hun) EN: speculation   

CMU English Pronouncing Dictionary
SPECULATION    S P EH2 K Y AH0 L EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
speculation    (n) spˌɛkjulˈɛɪʃən (s p e2 k y u l ei1 sh @ n)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Speculation \Spec`u*la"tion\, n. [L. speculatio a spying out,
   observation: cf. F. sp['e]culation.]
   1. The act of speculating. Specifically: 
    [1913 Webster]
    (a) Examination by the eye; view. [Obs.]
      [1913 Webster]
    (b) Mental view of anything in its various aspects and
      relations; contemplation; intellectual examination.
      [1913 Webster]
 
         Thenceforth to speculations high or deep
         I turned my thoughts.       --Milton.
      [1913 Webster]
    (c) (Philos.) The act or process of reasoning a priori
      from premises given or assumed.
      [1913 Webster]
    (d) (Com.) The act or practice of buying land, goods,
      shares, etc., in expectation of selling at a higher
      price, or of selling with the expectation of
      repurchasing at a lower price; a trading on
      anticipated fluctuations in price, as distinguished
      from trading in which the profit expected is the
      difference between the retail and wholesale prices, or
      the difference of price in different markets.
      [1913 Webster]
 
         Sudden fortunes, indeed, are sometimes made in
         such places, by what is called the trade of
         speculation.           --A. Smith.
      [1913 Webster]
 
         Speculation, while confined within moderate
         limits, is the agent for equalizing supply and
         demand, and rendering the fluctuations of price
         less sudden and abrupt than they would otherwise
         be.                --F. A.
                          Walker.
      [1913 Webster]
    (e) Any business venture in involving unusual risks, with
      a chance for large profits.
      [1913 Webster]
 
   2. A conclusion to which the mind comes by speculating; mere
    theory; view; notion; conjecture.
    [1913 Webster]
 
       From him Socrates derived the principles of
       morality, and most part of his natural speculations.
                          --Sir W.
                          Temple.
    [1913 Webster]
 
       To his speculations on these subjects he gave the
       lofty name of the "Oracles of Reason." --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   3. Power of sight. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Thou hast no speculation in those eyes. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. A game at cards in which the players buy from one another
    trumps or whole hands, upon a chance of getting the
    highest trump dealt, which entitles the holder to the pool
    of stakes.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 speculation
   n 1: a message expressing an opinion based on incomplete
      evidence [syn: {guess}, {conjecture}, {supposition},
      {surmise}, {surmisal}, {speculation}, {hypothesis}]
   2: a hypothesis that has been formed by speculating or
     conjecturing (usually with little hard evidence);
     "speculations about the outcome of the election"; "he
     dismissed it as mere conjecture" [syn: {speculation},
     {conjecture}]
   3: an investment that is very risky but could yield great
     profits; "he knew the stock was a speculation when he bought
     it" [syn: {speculation}, {venture}]
   4: continuous and profound contemplation or musing on a subject
     or series of subjects of a deep or abstruse nature; "the
     habit of meditation is the basis for all real knowledge"
     [syn: {meditation}, {speculation}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top