ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

投机倒把

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -投机倒把-, *投机倒把*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
投机倒把[tóu jī dǎo bǎ, ㄊㄡˊ ㄐㄧ ㄉㄠˇ ㄅㄚˇ, / ] speculation and profiteering (成语 saw); buying and selling on speculation, #37,042 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Who dares to say I play the market?[CN] 谁敢说老子投机倒把 Xu Mao and his Daughters (1981)
Play the market, do a change hands business[CN] 投机倒把 搞转手买卖 Xu Mao and his Daughters (1981)
You must not act selfishly.[CN] 不准搞投机倒把 Back to 1942 (2012)
Disguised as the patriotic ventures of politicians, too old and too cowardly to participate in them.[CN] 不过是政客们打着爱国主义旗号 去投机倒把的假面而已 太老太懦弱 以至于他们不能参与其中 Episode #2.15 (1991)
Yes, but... he is rather wild and... just now he's engaged in a risky and possibly a dishonest venture in, what I regard as, very bad company.[CN] 是的 但是... 他很野性 你知道吗 他现在跟一家投机倒把的公司合作共事 Episode #1.1 (2001)
Listen, you foolish profiteer![CN] 听着, 投机倒把的蠢货! The Rifleman of the Voroshilov Regiment (1999)
You play the market and capitalism[CN] 投机倒把搞资本主义 Xu Mao and his Daughters (1981)
And yet her father is a speculator.[CN] 她爸却是个投机倒把贩分子。 Gentlemen of Fortune (1971)
Personscaughtred-handed, and those proved to be speculators will be shot on the spot by the detachments.[CN] 任何现行犯及投机倒把者,将被当场枪决 Baltic Deputy (1937)
Dave the Dude - bootlegger, racketeer and gambler - wants to tell me a beddy-bye story.[CN] 等一下,市长。 戴夫·督德—— 走私贩,诈骗犯,投机倒把犯—— 想跟我讲个上床睡觉前的睡前故事 Pocketful of Miracles (1961)
Through hoarding and embezzlement, he became a wealthy man.[CN] 投机倒把 数额巨大 不杀不足以平民愤 Back to 1942 (2012)
If you didn't play the market why was the oil confiscated?[CN] 你不投机倒把 油为什么让人给没收 Xu Mao and his Daughters (1981)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top