ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

官倒

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -官倒-, *官倒*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
官倒[guān dǎo, ㄍㄨㄢ ㄉㄠˇ, ] speculation by officials; profiteering by government employees; bureaucratic turpitude [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Stevie got him![CN] 警官倒 Dear Wendy (2005)
- Hey, get him a coffee.[CN] - 去,给长官倒杯咖啡 The Unforgiven (2005)
His buddies take out the twofoot soldiers, but the officer comes bearing down on him.One buddy shoots him in the bayonet, he goes down, gets back upwith his service revolver.[CN] 他的同伴幹掉了那兩個士兵 但那軍官撲倒了我爺爺 子彈擊中了他的刺刀 軍官倒下後 準備掏他的佩槍時 Memorial Day (2012)
The governership is now mine, but you've left me on my own.[CN] 现在官倒是到手了 你倒这么走了! Let the Bullets Fly (2010)
And then, to suggest it was the detective's son, Narasawa Makoto, you purposely put the police notebook in Detective Shiba's hand![CN] 你又为了让人联想到警察之子友成真 便在芝警官倒地之后 将警察手册放到他手上 Detective Conan: Captured in Her Eyes (2000)
Officer down![CN] 有警官倒下啦! Half Baked (1998)
An... An officer... Shots are fired![CN] 一个一个警官中枪了一个警官倒下了 Gone Baby Gone (2007)
Officer down.[CN] 有警官倒下啦。 Half Baked (1998)
We have one inmate and one officer down.[CN] 一个犯人和一个警官倒下了 Jeepers Creepers (2001)
- Officer down! 7 th and Hope![CN] -有警官倒下了,在第7街和希望大街交界处 S.W.A.T. (2003)
Officer down.[CN] 警官倒下了 Pilot (2014)
Officer down.[CN] 警官倒下了 Officer down. The Crocodile's Dilemma (2014)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top