ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-mournful-

M AO1 R N F AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: mournful, *mournful*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mournful(adj) เศร้าโศก, See also: เสียใจ, Syn. sorrowful, sad, grievous, doleful, Ant. cheerful, joyous

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I can't bear such a mournful face...ผมไม่อาจทนสู้ใบหน้า ที่ผิดหวังของพวกคุณได้... Train Man (2005)
This weekend, the thin, mournful cry of the humpback whale echoed through London's Trafalgar Square, as thousands of demonstrators demanded an end to all whale killing.ถูกส่งให้ไปดูทางซ้าย พวกเขาใช้ไฟฉายส่องไปรอบๆ และทำงานค่อนข้างเร็ว เพราะว่าอยากเริ่มงาน The Cove (2009)
♪ Such a mournful sound ♪#ฉันมองไม่เห็นหนทาง# Choke (2012)
WATER IN THE ASHTRAY, THE MOURNFUL TALE, ABOVE THE BLUE SKY(น้ำในที่เขี่ยบุหรี่ นิทานเรื่องเศร้า เหนือฟ้าสีคราม) Disbanded (2017)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
MOURNFUL M AO1 R N F AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mournful (j) mˈɔːnfəl (m oo1 n f @ l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
悲切[bēi qiè, ㄅㄟ ㄑㄧㄝˋ, ] mournful, #60,376 [Add to Longdo]
悲恸[bēi tòng, ㄅㄟ ㄊㄨㄥˋ, / ] mournful, #61,903 [Add to Longdo]
悲戚[bēi qī, ㄅㄟ ㄑㄧ, ] mournful, #62,099 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mournful \Mourn"ful\, a.
   Full of sorrow; expressing, or intended to express, sorrow;
   mourning; grieving; sad; also, causing sorrow; saddening;
   grievous; as, a mournful person; mournful looks, tones, loss.
   -- {Mourn"ful*ly}, adv. -- {Mourn"ful*ness}, n.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Sorrowful; lugubrious; sad; doleful; heavy; afflictive;
     grievous; calamitous.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mournful
   adj 1: expressing sorrow [syn: {mournful}, {plaintive}]
   2: filled with or evoking sadness; "the child's doleful
     expression"; "stared with mournful eyes"; "mournful news"
     [syn: {doleful}, {mournful}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top