ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mournfully

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mournfully-, *mournfully*, mournful
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I-I think, what Santana means is, although that... that was mournfully beautiful, now that the whole glee club is back together,ฉัน ฉันคิดว่าซานทาน่าคงหมายถึง ความโศกเศร้าอันงดงาม ตอนนี้พวกเรากลีคลับได้กลับมาอยู่ด้วยกันแล้ว Extraordinary Merry Christmas (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ละห้อย[adv.] (lahøi) EN: woefully ; wistfully ; mournfully ; with a melancholy ; with a sad look   

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mournfully (a) mˈɔːnfəliː (m oo1 n f @ l ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mournful \Mourn"ful\, a.
   Full of sorrow; expressing, or intended to express, sorrow;
   mourning; grieving; sad; also, causing sorrow; saddening;
   grievous; as, a mournful person; mournful looks, tones, loss.
   -- {Mourn"ful*ly}, adv. -- {Mourn"ful*ness}, n.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Sorrowful; lugubrious; sad; doleful; heavy; afflictive;
     grievous; calamitous.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mournfully
   adv 1: in a mournful manner; "the young man stared into his
       glass mournfully"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top