ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-genuine-

JH EH1 N Y UW0 AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: genuine, *genuine*
Possible hiragana form: げぬいね
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
genuine(adj) แท้, See also: ซึ่งเป็นของจริง, ซึ่งเป็นของแท้, Syn. genuine, real, true, Ant. ungenuine, unreal

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
genuine documentเอกสารที่แท้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"Tonight only, the Blues Brothers... genuine Rhythm and Blues Show and Revue.คืนนี้เท่านั้น บลูส บรัเดอส แท้จริง รีดึม และ บลูส โชว และ เรเฟิว The Blues Brothers (1980)
- Genuine science.- วิทยาศาสตร์แท้ The Russia House (1990)
Jackpot! A genuine compass!แจ็คพอต! James and the Giant Peach (1996)
It's a genuine game urge.มันเป็นตัวเร่งอัจฉริยะของเกม eXistenZ (1999)
As the day and the second round came to an end, there was genuine excitement.ทำให้พอจบรอบสอง ผู้คนตื่นเต้นกันทั่วหน้า The Legend of Bagger Vance (2000)
At least your work shows genuine promise.อย่างน้อยผลงานคุณก็ฉายแวว Around the World in 80 Days (2004)
Ben Grimm is a genuine American hero.เบน กริม คือวีระบุรุษของอเมริกา. Fantastic Four (2005)
Unles the witness possess a genuine name or consequence..จนกว่าพยานจะสามาคุมสติลงได้ Harry Potter and the Goblet of Fire (2005)
It's a child conceived out of genuine passion, not as part of some fertility project.เด็กที่อยู่ในท้องฉัน มันไม่ใช่ความใคร่หาอยากได้ ไม่ใช่การทำกิ๊ฟ อย่างที่คุณต้องการหรอกนะ Match Point (2005)
Stop lying. It was a genuine gold unlike that gold-plated fake!เลิกโกหกซะทีเถอะ มันเป็นทองคำแท้นะคะ My Boyfriend Is Type-B (2005)
Min-jun, I'm saying this out of genuine concern for you.นี่ มินจุน อย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะ Art of Seduction (2005)
So my genuine feelings... They meant nothing to you?ความจริงใจของฉันไม่มีความหมาย อะไรสำหรับคุณเลยใช่ไหม Super Rookie (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
genuineCompare this genuine jewel with that imitation.
genuineEven the experts took the painting for a genuine Rembrandt.
genuineFor years the picture passed as a genuine Rembrandt.
genuineHer anger was genuine.
genuineHe's a genuine aristocrat.
genuineI believe it is a genuine Picasso.
genuineMy predecessors had asked their questions of nature with genuine curiosity and awaited her reply.
genuineThat football is made of genuine leather.
genuineThe art dealer guaranteed the picture genuine.
genuineThe article is genuine.
genuineThe document is not either genuine or forged.
genuineThe patron appreciates genuine antiques.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
GENUINE JH EH1 N Y UW0 AH0 N
GENUINE JH EH1 N Y UW0 AY2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
genuine (j) ʤˈɛnjuɪn (jh e1 n y u i n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
纯正[chún zhèng, ㄔㄨㄣˊ ㄓㄥˋ, / ] genuine #15,263 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 genuine \gen"u*ine\, a. [L. genuinus, fr. genere, gignere, to
   beget, in pass., to be born: cf. F. g['e]nuine. See
   {Gender}.]
   Belonging to, or proceeding from, the original stock; native;
   hence, not counterfeit, spurious, false, or adulterated;
   authentic; real; natural; true; pure; as, a genuine text; a
   genuine production; genuine materials. "True, genuine night."
   --Dryden.
 
   Syn: Authentic; real; true; pure; unalloyed; unadulterated.
     See {Authentic}. -- {Gen"u*ine*ly}, adv. --
     {Gen"u*ine*ness}, n.
     [1913 Webster]
 
        The evidence, both internal and external, against
        the genuineness of these letters, is overwhelming.
                          --Macaulay.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 genuine
   adj 1: not fake or counterfeit; "a genuine Picasso"; "genuine
       leather" [syn: {genuine}, {echt}] [ant: {counterfeit},
       {imitative}]
   2: not pretended; sincerely felt or expressed; "genuine
     emotion"; "her interest in people was unfeigned"; "true
     grief" [syn: {genuine}, {true(a)}, {unfeigned}]
   3: being or reflecting the essential or genuine character of
     something; "her actual motive"; "a literal solitude like a
     desert"- G.K.Chesterton; "a genuine dilemma" [syn: {actual},
     {genuine}, {literal}, {real}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top