Search result for

-brown-

(58 entries)
(0.0306 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: brown, *brown*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
brown[N] สีน้ำตาล
brown[ADJ] สีน้ำตาล, Syn. auburn

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
brown(เบราน์) n. สีน้ำตาล,ม้าสีดำที่มีแต้มสีน้ำตาล,เหรียญทองแดง adj. สีน้ำตาล,มีผิวหนังผมขนเป็นสีน้ำตาล,อาบแดด -Id. (do it upbrown ดำดีที่สุด) vt. ทำให้เป็นสีน้ำตาล, See also: brownish,browny adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
brown(adj) สีน้ำตาล,สีเหลืองคล้ำ
brown(vi,vt) เป็นสีน้ำตาล,เป็นสีเหลืองคล้ำ,เกรียม

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Brownสีน้ำตาล [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Brown's always been my plan,มหาลัยบราวน์ เป็นสิ่งที่หนูใฝ่ฝันมาตลอด New Haven Can Wait (2008)
Harvard, yale and brown-- are among the best in the world.Harvard, yale and brown ต่างก็เป็นที่ดีที่สุดในโลก New Haven Can Wait (2008)
For a place like brown. A place like brown?สำหรับสถานที่อย่าง Brown, ที่อย่าง BrownNew Haven Can Wait (2008)
A militant veganista, anemic and proud. Brown is an ivy league school.มนต์เสน่ห์ของ เวกานิสต้า , ความเป็นนิยายและความภูมิใจ หลอมรวมเป็น รร.ที่น่าหลงใหล New Haven Can Wait (2008)
The Dean made me realize that by being so set on brown,ดีนทำให้ฉันรู้ว่าการที่จะเข้าแต่บราวน์ New Haven Can Wait (2008)
Hey, why do you keep eating those pot brownies?คุณจะดึงดันยัดเข้าไปทำไม There Might be Blood (2008)
- How long has her urine been brown?นานเท่าไรแล้วที่เธอฉี่เป็นสีน้ำตาล Birthmarks (2008)
Brown recluse, found it at your apartment.แมลงชนิดหนึ่งสีน้ำตาล พบที่ห้องคุณ Lucky Thirteen (2008)
Labs show the brown urine was caused by shredded red cells.แล็ปบอกว่าที่ปัสสาวะสีน้ำตาล เพราะมีเซลเม็ดเลือดแดง Emancipation (2008)
White boy must've sucked lots of brown dick.ไอ้หนุ่มผิวขาวคงต้องดูดไอ้หนู ของพวกผิวสีแทนเยอะมาก Pilot (2008)
- Attention! - Enough with your brown-nosing.-ทุกคน เอาละไม่ต้องประจบชั้น Baby and I (2008)
Are you not charging outrageous rents to my brothers and sisters, Mr. Brown?คุณไม่ได้เรียกเก็บค่าเช่าขูดรีด พี่น้องของผมมากเกินไปหรือ คุณบราวน์ The Bank Job (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
brownA lot of students look up to Mr Brown.
brownA Mr Brown came this morning.
brownA Mr Brown came to see you when you were out.
brownA Mr Brown wants you on the phone.
brownBob is really a brown noser.
brownBrown is not so much a writer as a scholar.
brownDid you see a brown wallet around here?
brownDon't you know Mr Brown?
brownDo you happen to know a man by the name of Brown?
brownDo you know Mr Brown?
brownDo you know Professor Brown by any chance?
brownHe announced his engagement to Miss Brown.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สีน้ำตาล[N] brown, Example: เขาวาดภาพที่ใช้สีน้ำตาลเป็นหลัก
น้ำตาล[ADJ] brown, Syn. สีน้ำตาล, Example: ฉันมีแต่เสื้อผ้าสีน้ำตาลทั้งนั้น
น้ำตาล[N] brown, Syn. สีน้ำตาล, Example: ถ้าลงสีน้ำตาลตรงนี้จะทำให้ภาพดูเข้มขึ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
น้ำตาล[adj.] (nāmtān) EN: brown   FR: brun
สีน้ำตาล[adj.] (sī nāmtān) EN: brown   FR: brun ; brunâtre

CMU English Pronouncing Dictionary
BROWN    B R AW1 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
brown    (v) (b r au1 n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Braunkohlenteeröl {n}brown coal tar oil [Add to Longdo]
Mischbrot {n}; Graubrot {n}brown bread [Add to Longdo]
Brownsche Molekularbewegung {f} [phys.]Brownian motion; Brownian movement [Add to Longdo]
Packpapier {n}brown paper [Add to Longdo]
Wanderratte {f} | Wanderratten {pl}brown rat | brown rats [Add to Longdo]
Braunwürger {m} [ornith.]Brown Shrike (Lanius cristatus) [Add to Longdo]
Streifenkiwi {m} [ornith.]Brown Kiwi [Add to Longdo]
Kastanientinamu {m} [ornith.]Brown Tinamou [Add to Longdo]
Braunpelikan {m} [ornith.]Brown Pelican [Add to Longdo]
Weißbauchtölpel {m} [ornith.]Brown Booby [Add to Longdo]
Einfarb-Schlangenadler {m} [ornith.]Brown Snake Eagle [Add to Longdo]
Habichtfalke {m} [ornith.]Brown Falcon [Add to Longdo]
Braunwachtel {f} [ornith.]Brown Quail [Add to Longdo]
Brauner Ohrfasan {m} [ornith.]Brown Eared-Pheasant [Add to Longdo]
Einfarb-Stelzenralle {f} [ornith.]Brown Mesite [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
褐色[hè sè, ㄏㄜˋ ㄙㄜˋ, ] brown [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Brown \Brown\, n.
   A dark color inclining to red or yellow, resulting from the
   mixture of red and black, or of red, black, and yellow; a
   tawny, dusky hue.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Brown \Brown\ (broun), a. [Compar. {Browner}; superl.
   {Brownest}.] [OE. brun, broun, AS. br?n; akin to D. bruin,
   OHG. br?n, Icel. br?nn, Sw. brun, Dan. bruun, G. braun, Lith.
   brunas, Skr. babhru. [root]93, 253. Cf. {Bruin}, {Beaver},
   {Burnish}, {Brunette}.]
   Of a dark color, of various shades between black and red or
   yellow.
   [1913 Webster]
 
      Cheeks brown as the oak leaves.     --Longfellow.
   [1913 Webster]
 
   {Brown Bess}, the old regulation flintlock smoothbore musket,
    with bronzed barrel, formerly used in the British army.
 
   {Brown bread}
   (a) Dark colored bread; esp. a kind made of unbolted wheat
     flour, sometimes called in the United States Graham
     bread. "He would mouth with a beggar though she smelt
     brown bread and garlic." --Shak.
   (b) Dark colored bread made of rye meal and Indian meal, or
     of wheat and rye or Indian; rye and Indian bread. [U.S.]
     
 
   {Brown coal}, wood coal. See {Lignite}.
 
   {Brown hematite} or {Brown iron ore} (Min.), the hydrous iron
    oxide, limonite, which has a brown streak. See {Limonite}.
    
 
   {Brown holland}. See under {Holland}.
 
   {Brown paper}, dark colored paper, esp. coarse wrapping
    paper, made of unbleached materials.
 
   {Brown spar} (Min.), a ferruginous variety of dolomite, in
    part identical with ankerite.
 
   {Brown stone}. See {Brownstone}.
 
   {Brown stout}, a strong kind of porter or malt liquor.
 
   {Brown study}, a state of mental abstraction or serious
    reverie. --W. Irving.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Brown \Brown\, v. t. [imp. & p. p. {Browned}; p. pr. & vb. n.
   {Browning}.]
   1. To make brown or dusky.
    [1913 Webster]
 
       A trembling twilight o'er welkin moves,
       Browns the dim void and darkens deep the groves.
                          --Barlow.
    [1913 Webster]
 
   2. To make brown by scorching slightly; as, to brown meat or
    flour.
    [1913 Webster]
 
   3. To give a bright brown color to, as to gun barrels, by
    forming a thin coat of oxide on their surface. --Ure.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Brown \Brown\, v. i.
   To become brown.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 brown
   adj 1: of a color similar to that of wood or earth [syn:
       {brown}, {brownish}, {chocolate-brown}, {dark-brown}]
   2: (of skin) deeply suntanned [syn: {brown}, {browned}]
   n 1: an orange of low brightness and saturation [syn: {brown},
      {brownness}]
   2: Scottish botanist who first observed the movement of small
     particles in fluids now known a Brownian motion (1773-1858)
     [syn: {Brown}, {Robert Brown}]
   3: abolitionist who was hanged after leading an unsuccessful
     raid at Harper's Ferry, Virginia (1800-1859) [syn: {Brown},
     {John Brown}]
   4: a university in Rhode Island [syn: {Brown University},
     {Brown}]
   v 1: fry in a pan until it changes color; "brown the meat in the
      pan"
   2: make brown in color; "the draught browned the leaves on the
     trees in the yard" [syn: {embrown}, {brown}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top