ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

brown-nose

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -brown-nose-, *brown-nose*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
brown-nose[VT] ประจบสอพลอ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
brown-nosevi. ยกยอ,ประจบประแจงn. คนประจบประแจง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That kid trying to brown-nose me now or something?ไอ้หนุ่มนั่นคิดจะประจบพ่อหรือยังไงกันนะ? The Twilight Saga: Eclipse (2010)

Japanese-English: EDICT Dictionary
胡麻磨り;胡麻すり;胡麻擂り(oK);胡麻擂(oK)[ごますり, gomasuri] (n) sycophant; apple-polisher; flatterer; brown-noser [Add to Longdo]
提灯持ち[ちょうちんもち, chouchinmochi] (n) (1) lantern bearer; (2) flatterer; booster; brown-noser [Add to Longdo]
幇間;太鼓持ち[たいこもち;ほうかん(幇間), taikomochi ; houkan ( houkan )] (n) (1) professional jester; professional entertainer; comedian; buffoon; (2) flatterer; sycophant; brown-noser [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  brown-nose
      v 1: flatter with the intention of getting something [syn:
           {butter up}, {brown-nose}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top