ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-韦-

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , *韦*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[韦, wéi, ㄨㄟˊ] tanned leather; surname
Radical: Decomposition: 三 (sān ㄙㄢ)  丨 (shù ㄕㄨˋ) 
Etymology: [] ,  Rank: 1,667
[韩, hán, ㄏㄢˊ] Korea, especially South Korea; surname
Radical: Decomposition: 龺 (gān ㄍㄢ)  韦 (wéi ㄨㄟˊ) 
Etymology: [] ,  Rank: 1,221
[韧, rèn, ㄖㄣˋ] tough, strong; pliable
Radical: Decomposition: 韦 (wéi ㄨㄟˊ)  刃 (rèn ㄖㄣˋ) 
Etymology: [pictophonetic] leather,  Rank: 3,137
[韬, tāo, ㄊㄠ] sheath, scabbard, bow case
Radical: Decomposition: 韦 (wéi ㄨㄟˊ)  舀 (yǎo ㄧㄠˇ) 
Etymology: [pictophonetic] leather,  Rank: 3,652
[韪, wěi, ㄨㄟˇ] right; proper; perpriety
Radical: Decomposition: 是 (shì ㄕˋ)  韦 (wéi ㄨㄟˊ) 
Etymology: [pictophonetic] right,  Rank: 5,229
[韫, yùn, ㄩㄣˋ] to contain; to hide, to conceal
Radical: Decomposition: 韦 (wéi ㄨㄟˊ)  昷 (wēn ㄨㄣ) 
Etymology: [pictophonetic] leather,  Rank: 5,668

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wéi, ㄨㄟˊ, / ] soft leather; surname Wei, #11,255 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A Dr. Wedd, he specializes in sports injuries.[CN] 叫德医生 他以运动创伤为专长 Gloves Come Off (2012)
Had the league not dismissed Dr. Wedd so quickly,[CN] 如果联盟没那么快就拒绝德医生 Gloves Come Off (2012)
They could be after Sammy and Veda too.[CN] 他们也可能找上萨米和 Baby Blue (2012)
Dr. Wedd, the one we want to hire for the trial.[CN] 德博士 我们想雇来出庭的那个 Gloves Come Off (2012)
Friends and Zimbabweans, it's time for change![CN] 朋友们 津巴布的百姓们 变革的时刻到了 Vengeance: Part 7 (2012)
What Dr. Wedd is testifying to isn't in any of his articles.[CN] 德医生所做证词不在他的文章中 Gloves Come Off (2012)
We're adding a witness, Dr. André Wedd.[CN] 我们要增加一名证人 安德里亚・德医生 Gloves Come Off (2012)
Dr. Wedd approached the league with a rigorous protocol for evaluating and treating players with head injuries-- one that wouldn't scare players into faking baseline tests.[CN] 德医生想为联盟工作 他提出了严谨的协议 来评估和对待有头部损伤的球员 让球员不会因害怕而伪造基准测试 Gloves Come Off (2012)
I can show you the rejection e-mail that Dr. Wedd received from the league VP.[CN] 我可以把联盟副主席给德医生的 回绝邮件给你们看 Gloves Come Off (2012)
- Fine, put Dr. Wedd on the stand.[CN] -好吧 让德医生出庭 Gloves Come Off (2012)
- Dr.Wedd is a neurologist...[CN] -德医生是神经学家 Gloves Come Off (2012)
Lilian runs a law center for Zimbabwean refugees in Bukhoma-- a township 3 miles from here.[CN] 莉莉安在布克荷马为津巴布难民 开了一间法律事务所 就在离这里3英里的小镇上 Vengeance: Part 7 (2012)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top