ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*losen*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: losen, -losen-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Nontri Dictionary
closeness(n) ความใกล้ชิด, ความสนิทสนม, ความทึบ, ความอบอ้าว, ความลับ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This cycle of closeness, then estrangement...วงจรแห่งความใกล้ชิด ความห่างเหิน... The Story of Us (1999)
Closeness to make this work.อย่างใกล้ชิด เพื่อทำงานนี้ Chapter Ten 'Thanksgiving' (2009)
Losenko?โลเซนโก้ Terminator Salvation (2009)
It's about... closeness.แต่เป็นความใกล้ชิด Lovely (2010)
- Such a modest fellow. Haru-chan! (Chan - honorific usually used for girls or closeness)ฉันขอเลือกเจ้าหญิงดีกว่านะครับ Ouran High School Host Club (2011)
It's our closeness to death.มันเป็นความใกล้ชิดของเราไปสู่​​ความตาย Rush (2013)
Do you want to say goodbye to dull, drab hair?Haben Sie genug von ihrem stumpfen farblosen Haar? Will Success Spoil Rock Hunter? (1957)
I think it's a splendid idea. Let's try it, shall we? Out of there.Ihr wollt einen hilflosen Greis aus mir machen. Witness for the Prosecution (1957)
Then the so-called spirit would rise up and out of this meaningless cadaver.Dann würde der so genannte Geist... sich von diesem bedeutungslosen Kadaver lösen. The Magician (1958)
This is nothing but a personal feud between two selfish, ruthless, vicious old men:Sondern eine Fehde... ..zwischen zwei selbstsüchtigen, skrupellosen alten Männern. The Big Country (1958)
In one week, the British might make you an outlaw.In einer Woche könnten die Briten Sie zum Gesetzlosen machen. The Buccaneer (1958)
But you've read and experienced enough to know that this unholy cult must be wiped out.Aber Sie lasen und erlebten genug, um zu wissen, dass diesem gottlosen Tun ein Ende gesetzt werden muss. Horror of Dracula (1958)
I'll take you to a safe place, near the Police Station.Ich begleite Sie in einen gefahrlosen Platz, neben einem Revier. Eve Wants to Sleep (1958)
... who'llonlygiveher a worthless name...... derihrnureinen wertlosen Namen gibt... Gigi (1958)
Whoever draws the shorter one disappears for a while.Wir werden um das Mädchen losen, Mata. Wer verliert, geht für eine Weile weg. The Hidden Fortress (1958)
Let's pick up some loose guns.Schnappen wir uns die herrenlosen Gewehre. The Law and Jake Wade (1958)
We're gonna kill ourselves a cheap, tin-star sheriff.Dann werden wir halt einen wertlosen Sheriff umbringen. The Sheriff of Fractured Jaw (1958)
You mean to tell me now they've got dames... teaching unsuspecting suckers how to...Soll das heißen, dass es Weiber gibt, die ahnungslosen Burschen sagen, wie... Teacher's Pet (1958)
What about him without the collar?Was ist mit dem da, dem Kettenlosen? The Vikings (1958)
"The moon rising in cloudless skies... suddenly bathed her in its silver beam.""Der Mond ging auf am wolkenlosen Himmel... und tauchte sie plötzlich in seinen silbernen Schein." The Lovers (1958)
Age cannot wither us, nor custom stale our infinite variety.Das Alter kann uns nichts anhaben. Auch nicht unsere Gewohnheiten in ihrer endlosen Vielfalt. Out There - Darkness (1959)
It will be blown up. - No meaningless casualties!Ich möchte keine sinnlosen Verluste, verstanden? The Bridge (1959)
What happens then to these poor, unemployed guardian angels?Was wird aus diesen armen, arbeitslosen Schutzengeln? An Angel on Wheels (1959)
They get reassigned, and guard a new person in need.Someone desperate.Die werden einem neuen Schützling zugeteilt. Einem Hilflosen. An Angel on Wheels (1959)
You keep your won'thless butt off my property, you hear!Lass deinen wertlosen Arsch nicht mehr auf meinem Besitz sehen! Last Train from Gun Hill (1959)
And Yoshida's action is above reproach? Forcing helpless recruits to mimic a command harlot?Hat sich Yoshida ordnungsgemäß verhalten, als er einen wehrlosen Soldaten eine Hure spielen ließ? The Human Condition II: Road to Eternity (1959)
The years roll by... but a hundred years to a steadfast heart... are but a day.Ihr Haar ist wie goldener Sonnenschein. Lippen röter als eine rote Rose. Im zeitlosen Schlaf ruht sie dahin. Sleeping Beauty (1959)
You must realize the operation I do is only for the unapproachable, for the hopeless.Sie müssen wissen, die Operation ist nur für die vollkommen Verstörten für die Hoffnungslosen. Suddenly, Last Summer (1959)
You've been invited to try your hand at what is a hopeless case.Sie sollen Ihre Weisheit erproben an einem hoffnungslosen Fall. Suddenly, Last Summer (1959)
WHAT ABOUT FOUR SLEEPLESS NIGHTS IN A ROW? WHAT ABOUT THAT?Was ist mit den 4 schlaflosen Nächten hintereinander? Escape Clause (1959)
ECLIPSED BY THE MOVEMENT OF EARTH AND TIME. BARBARA JEAN TRENTON, WHOSE WORLD IS A PROJECTION ROOM, WHOSE DREAMS ARE MADE OUT OF CELLULOID.Barbara Jean Trenton, niedergestreckt von entflohenen Jahren und auf dem glücklosen Gehweg liegend, beim verzweifelten Versuch, das Nummerschild von flüchtigem Ruhm zu erhalten. The Sixteen-Millimeter Shrine (1959)
AT LEAST I WOULD THINK YOU'D LOOK AT THE PART. IT'D BE A SH EER WASTE OF MY TIME. MAYBE WE SHOU LD GET THE SCRI PT, Ich mochte diese geschmacklosen, primitiven Kerl schon damals nicht, als ich hier unter Vertrag stand. The Sixteen-Millimeter Shrine (1959)
You don't want to settle the bet?Wollen Sie die Wette nicht mehr einlosen? Can-Can (1960)
Don Juan and Pablo emerge in the autumn sun at one of these dried up wells which go down into the infernal labyrinths by secret elevators.Und so treffen Don Juan und Pablo in die Herbstsonne dieser Komödie ein, Sie tauchen auf aus einem trockenen, grundlosen Brunnen, der bis zu den geheimen Fahrstühlen der Hölle reicht, The Devil's Eye (1960)
In your dreams, you taste a pleasure without equal, at the limit of shame.In Ihren Träumen geben Sie sich zügellosen Freuden hin, bis zu den äußersten Grenzen des Schmerzes und der Erniedrigung. The Devil's Eye (1960)
He clutched at the inhuman foot which was crushing him.Er hob seine Arme und umklammerte den gnadenlosen Fuß auf seiner Brust, The Devil's Eye (1960)
- The tramps. - Your streets are made unsafe by shameless, diseased hussies, rapacious pickpockets, and insidious opium-smokers.- Eure Straßen werden von schamlosen, kranken Huren, Taschendieben und heimtückischen Opiumrauchern unsicher gemacht. Elmer Gantry (1960)
All aboard for a glorious, carefree, happy cruise.Alles einsteigen zu einer herrlichen, sorglosen Fahrt. Elmer Gantry (1960)
Never forget that we are in the camp of many enemies.Denke immer daran, dass wir von zahllosen Feinden umgeben sind. Esther and the King (1960)
So the leading intellectuals of the Haganah, after endless meetings and much debate... have at last reached a decision.Daher haben die Köpfe der Hagana nach endlosen Treffen und Diskussionen endlich eine Entscheidung getroffen. Exodus (1960)
The spiral coils upIm endlosen Kreislauf gefangen The River Fuefuki (1960)
I'll go get the army, the navy and our fearless emperor.Ich hole das Heer, die Flotte und unseren furchtlosen Kaiser. The 3 Worlds of Gulliver (1960)
Reprobate's Field.Die Ruchlosen... Home from the Hill (1960)
Well, it's only Reprobate's Field.Hier liegen nur die Ruchlosen. Home from the Hill (1960)
But that doesn't mean that I'm gonna ruin my name and damage this family by bringing in a stray.Aber ich ruiniere uns nicht, indem ich einen Heimatlosen aufnehme. Home from the Hill (1960)
For the helpless, the weak, yes.Für die Hilflosen, für die Schwachen, ja. The Young One (1960)
I'd like to wish you a merry and stupid St Nicholas Eve.Ich wollte euch einen urgemütlichen sinnlosen Nikolausabend wünschen. Makkers, staakt uw wild geraas (1960)
Look at it... it is being consumed, hour by hour, like this garden.Es verfällt Stunde um Stunde, wie dieser Garten. Einer sinnlosen Existenz überlassen. Black Sunday (1960)
Two centuries ago, a storm prevented the flames from destroying the wicked soul of the witch.Zwei Jahrhunderte zuvor hinderte ein Sturm die Flammen an der Zerstoerung ihrer gottlosen Seele. Black Sunday (1960)
You wouldn't want an irresponsible husband.Willst du einen verantwortungslosen Mann? Midnight Lace (1960)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความใกล้ชิด(n) closeness, See also: acquaintance, proximity, Syn. ความสนิทสนม, Ant. ความห่างเหิน, Example: โดยทั่วไปเด็กจะมีความใกล้ชิดกับแม่มากกว่าพ่อแม่จึงมีอิทธิพลโน้มน้าวจิตใจเด็กได้มากกว่า
ความอบอุ่น(n) warmth, See also: proximity, closeness, Ant. ความว้าเหว่, Example: นักจิตวิทยาส่วนใหญ่ศึกษาพบว่าเด็กที่ขาดความอบอุ่นใกล้ชิดจากมารดาในตอนเริ่มต้นชีวิตจะมีความบกพร่องหลายอย่างเกิดขึ้นทางด้านจิตใจ
วิสาสะ(n) familiarity, See also: intimacy, acquaintance, closeness, Example: ลมหายใจที่หลั่งรดให้กันคือความหวาดหวั่น ไม่มีวิสาสะแห่งการทักทาย, Thai Definition: การถือว่าเป็นกันเอง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CLOSENESS K L OW1 S N IH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
closeness (n) klˈousnəs (k l ou1 s n @ s)

German-Thai: Longdo Dictionary
ein Konto auflösenปิดบัญชีธนาคาร
losen(vt) |loste, hat gelost| จับสลากกินแบ่ง, See also: Related: verlosen
verlosen(vt) |verloste, hat verlost| ให้รางวัลด้วยการจับฉลาก, จับฉลาก, See also: Related: losen
lösen(vt) |löste, hat gelöst| ลอก เช่น Briefmarken von dem Umschlag lösen ลอกแสตมป์จากซอง, Syn. abmachen
auflösen[เอ๊าฟ-เลอ-เซ่น] (vi) |löste auf, hat aufgelöst| หลอมละลาย, Syn. zerlassen

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Arbeitslosenunterstützung { f }; Arbeitslosengeld { n } | Arbeitslosengeld beziehen | Arbeitslosenunterstützungen { pl }dole [ Br. ] | to be on the dole [ Br. ] | doles [Add to Longdo]
Arbeitslose { m, f }; Arbeitsloser | Arbeitslosen { pl }unemployed; nonworker | workless [Add to Longdo]
Arbeitsloseninitiative { f }; Arbeitslosenverein { m }jobclub [Add to Longdo]
Arbeitslosenquote { f }unemployment rate [Add to Longdo]
Arbeitslosenunterstützung { f }; Arbeitslosentgeld { n } | Arbeitslosenunterstützungen { pl }unemployment benefit | unemployment benefits [Add to Longdo]
Arbeitslosenversicherung { f } | Arbeitslosenversicherungen { pl } | Gesetzliche Arbeitslosenversicherung { f }unemployment insurance | unemployment insurances | Public Unemployment Insurance [Add to Longdo]
Arbeitslosenzahl { f }; Arbeitslosenziffer { f }unemployment rate [Add to Longdo]
Geschlossenheit { f }closeness [Add to Longdo]
Heimatlose { m, f }; Heimatloser | Heimatlosen { pl }waif | waifs [Add to Longdo]
Hilflose { m, f }; Hilfloser | Hilflosen { pl }derelict | derelicts [Add to Longdo]
Kornverteilung { f }closeness of grain [Add to Longdo]
Los { n } | Lose { pl } | durch das Los; durch Losentscheid | auslosenlot | lots | by lot | to cast lots [Add to Longdo]
Nähe { f } (emotional; zeitlich)closeness [Add to Longdo]
Obdachlose { m, f }; Obdachloser; Sandler { m } [ Ös. ] [ Süddt. ] | Obdachlosen { pl }; Obdachlose | die Obdachlosen { pl }homeless person | homeless people | the homeless [Add to Longdo]
Wirbellose { m, f }; Wirbelloser | die Wirbelloseninvertebrate | invertebrates; inverts [Add to Longdo]
auslosen | auslosend | ausgelostto draw lots for | drawing lots for | drawn lots for [Add to Longdo]
bedingungslosenunconditioned [Add to Longdo]
in Losen gefertigtbatch-fabricated [Add to Longdo]
vergammeln; verlottern; verwahrlosen | vergammelnd | vergammelt | vergammelt | vergammelteto go (to) seed | going to seed | gone to seed | goes to seed | went to seed [Add to Longdo]
verharmlosen; herunterspielen | verharmlosend; herunterspielend | verharmlost; heruntergespieltto play down | playing | played down [Add to Longdo]
verharmlosento define down [Add to Longdo]
verharmlosen | verharmlosend | verharmlost | verharmlost | verharmlosteto belittle | belittling | belittled | belittles | belittled [Add to Longdo]
verlosen | verlosend | verlost | verlost | verlosteto raffle | raffling | raffled | raffles | raffled [Add to Longdo]
verwahrlosento get in a bad state; to fall into disrepair [Add to Longdo]
verwahrlosen (Person)to let oneself go [Add to Longdo]
(sittlich) verwahrlosento fall into bad ways [Add to Longdo]
eine Münze (hoch-) werfen (zum Auslosen)to flip a coin; to toss a coin [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[しん, shin] (n) (1) intimacy; closeness; friendliness; (2) close relative; (n-pref) (3) (See 親米, 親アラブ) pro- (e.g. pro-American, pro-Japanese, etc.) #1,782 [Add to Longdo]
てば;ってば[teba ; tteba] (prt) (1) indicates emotional closeness or annoyance with someone; (2) indicates an indirect command by expressing annoyance (in sentence-final position) [Add to Longdo]
緊密[きんみつ, kinmitsu] (adj-na, n) rigour; rigor; closeness; compactness; tightly knit; (P) [Add to Longdo]
昵近[じっきん, jikkin] (n) (See 昵懇) familiarity; closeness [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top