หรือคุณหมายถึง stuffineß?
Search result for

stuffiness

(7 entries)
(0.554 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stuffiness-, *stuffiness*, stuffines
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา stuffiness มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *stuffiness*)
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stuffiness    (n) (s t uh1 f i n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Langeweile {f}stuffiness [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
息詰まり[いきづまり, ikidumari] (n) choking; stuffiness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stuffiness \Stuff"i*ness\, n.
   The quality of being stuffy.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 stuffiness
   n 1: state of obstruction or stoppage or air in the nose or
      throat
   2: the quality of being close and poorly ventilated [syn:
     {stuffiness}, {closeness}]
   3: dull and pompous gravity [syn: {stodginess}, {stuffiness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top