หรือคุณหมายถึง farneß?
Search result for

farness

(6 entries)
(0.2479 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -farness-, *farness*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา farness มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *farness*)
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความห่างไกล    [N] farness, See also: remoteness, Ant. ความใกล้ชิด, Example: ความห่างไกลเป็นสิ่งที่ผมไม่ต้องการเพราะมันทำให้ผมเป็นทุกข์ด้วยความคิดถึง
กระถินหอม    [N] Acacia farnesiana Willd., Syn. คำใต้, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้ต้นขนาดเล็กชนิด Acacia farnesiana Willd. ในวงศ์ Leguminosae ดอกสีเหลืองเป็นพุ่ม ต้นมีหนาม

CMU English Pronouncing Dictionary
FARNES    F AA1 R N Z

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Farness \Far"ness\, n. [From {Far}, a.]
   The state of being far off; distance; remoteness. [R.]
   --Grew.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 farness
   n 1: the property of being remote [syn: {farness}, {remoteness},
      {farawayness}] [ant: {closeness}, {nearness}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top