ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*licitation*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: licitation, -licitation-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
felicitation(n) การแสดงความยินดี, See also: การอวยพร, Syn. congratulation, salutation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
felicitation(ฟิลิซิเท'เชิน) n. การแสดงความยินดี,การอวยพร

English-Thai: Nontri Dictionary
solicitation(n) การวิงวอน,การขอร้อง,การเชื้อเชิญ,การชักชวน,การจูงใจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
licitationการนำทรัพย์ออกขายโดยประมูลราคา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
solicitationการชักชวน, การร้องขอ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Knowledge elicitationอนุพันธ์ความรู้ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Elicitation Phaseระยะแสดงออก,ระยะแสดงออกหรือสนองตอบ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
elicitation(n) การซักไซ้, การล้วงข้อมูล

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อนุโมทนา(n) congratulations, See also: felicitations, Syn. ความเห็นดี, ความชอบใจ, Thai Definition: ความยินดีด้วย, การพลอยยินดี, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ความเอาใจใส่(n) carefulness, See also: heedfulness, concern, solicitation, attendance, Syn. การฝักใฝ่, ความสนใจ, Ant. ความเฉยเมย, Example: เด็กถ้าได้รับการอบรมเลี้ยงดูด้วยความรัก ความเอาใจใส่และความเข้าใจ เด็กจะปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ดี
เจ้าประคู้น(int) my god, See also: exclamation of solicitation, prayer, to make a wish or curse, Example: เจ้าประคู้น เกิดชาติหน้าฉันใดขอให้ข้าพเจ้ามั่งมีศรีสุขด้วยเทอญ, Thai Definition: เพี้ยนมาจาก เจ้าประคุณ เป็นคำอุทาน ในการอ้อนวอน อธิษฐาน บนบาน สาปแช่ง เป็นต้น
มงคลวาท(n) blessing, See also: congratulation, felicitation, Syn. คำให้พร, คำแสดงความยินดี, Example: คู่บ่าวสาวรับมงคลวาทจากญาติผู้ใหญ่
การทาบทาม(n) overture, See also: approach, solicitation, asking for, invitation, Example: การทาบทามเพื่อสู่ขอผู้หญิงต้องใช้บุคคลที่มีศิลปะในการพูด เพื่อให้ฝ่ายหญิงเห็นดีเห็นงามด้วย, Thai Definition: การหยั่งใจเขาดู, การลองหยั่งเสียงดู
การแสดงความยินดี(n) congratulations, See also: felicitation, compliment, Ant. การแสดงความเสียใจ, Example: ผู้ใหญ่ควรฝึกทักษะทางสังคมให้เด็ก เช่น การฟัง การพูดเพราะ การขอบคุณ การแสดงความยินดี เป็นต้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฎีกา[dīkā] (n) EN: invitation to a monk ; letter of invitation to a Buddhist monk ; solicitation for a contribution ; subscription for Buddhist temple funds
จดหมายแสดงความยินดี[jotmāi sadaēng khwām yindī] (n, exp) EN: letter of congratulations  FR: lettre de félicitations [f]
การชักชวน[kān chakchūan] (n) EN: solicitation
การแสดงความยินดี[kān sadaēng khwām yindī] (n, exp) EN: congratulations ; felicitation ; compliment ; acclaim  FR: félicitations [fpl] ; compliment [m]
ยินดีด้วย[yindī dūay] (x) EN: congratulations  FR: félicitations !

CMU English Pronouncing Dictionary
SOLICITATION S AH0 L IH2 S IH0 T EY1 SH AH0 N
SOLICITATIONS S AH0 L IH2 S IH0 T EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
elicitation (n) ˈɪlˌɪsɪtˈɛɪʃən (i1 l i2 s i t ei1 sh @ n)
elicitations (n) ˈɪlˌɪsɪtˈɛɪʃənz (i1 l i2 s i t ei1 sh @ n z)
felicitation (n) fˈəlˌɪsɪtˈɛɪʃən (f @1 l i2 s i t ei1 sh @ n)
solicitation (n) sˈəlˌɪsɪtˈɛɪʃən (s @1 l i2 s i t ei1 sh @ n)
felicitations (n) fˈəlˌɪsɪtˈɛɪʃənz (f @1 l i2 s i t ei1 sh @ n z)
solicitations (n) sˈəlˌɪsɪtˈɛɪʃənz (s @1 l i2 s i t ei1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
拜寿[bài shòu, ㄅㄞˋ ㄕㄡˋ, 寿 / ] congratulate an elderly person on his birthday; offer birthday felicitations, #75,284 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Angebotseinholung {f}; Ausschreibung {f}solicitation [Add to Longdo]
Bewerbung {f}solicitation [Add to Longdo]
Drängen {n}; dringende Bitte {f}; Flehen {n}solicitation [Add to Longdo]
Erhebung {f} (von Daten)elicitation [Add to Longdo]
Glückwunsch {m}felicitation [Add to Longdo]
Herauslocken {n}; Herausholung {f}elicitation [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
勧進[かんじん, kanjin] (n,vs) temple solicitation; (P) [Add to Longdo]
勧進帳[かんじんちょう, kanjinchou] (n) temple solicitation book [Add to Longdo]
勧誘[かんゆう, kanyuu] (n,vs) invitation; solicitation; canvassing; canvasing; inducement; persuasion; encouragement; (P) [Add to Longdo]
喜び(P);慶び(oK);悦び(oK);歓び[よろこび, yorokobi] (n) joy; delight; rapture; pleasure; gratification; rejoicing; congratulations; felicitations; (P) [Add to Longdo]
懇望[こんもう;こんぼう, konmou ; konbou] (n,vs) entreaty; solicitation; earnest request [Add to Longdo]
請託[せいたく, seitaku] (n,vs) solicitation; (P) [Add to Longdo]
訴求[そきゅう, sokyuu] (n,vs) appeal; solicitation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Licitation \Lic`i*ta"tion\ (l[i^]s`[i^]*t[=a]"sh[u^]n), n. [L.
     licitatio, fr. licitari, liceri, to bid, offer a price.]
     The act of offering for sale to the highest bidder. [R.]
     [1913 Webster]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top