ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*excise*

EH0 K S AY1 S   
70 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: excise, -excise-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
excise[VT] ตัดออก, See also: ผ่าตัดเอาออก
excise[N] ภาษีสำหรับสินค้าในประเทศ, See also: ภาษาสินค้าภายในประเทศ, Syn. tax
excise[VT] เรียกเก็บภาษี, See also: เก็บภาษี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
excise(เอค'ไซซ) n. ภาษีสรรพสามิต,ภาษีสินค้า,ภาษี vt. (เอ็คไซซ') เรียกเก็บภาษีสรรพสามิต,เรียกเก็บภาษีสินค้า,เรียกเก็บภาษี,ตัดทิ้ง,ตัดออก,ตัดตอน,ตัดข้อความออก., See also: excisable adj. ดูexcise

English-Thai: Nontri Dictionary
excise(n) อากร,ภาษี
excise(vt) ตัดออก,ตัดทิ้ง,ตัดตอน,เก็บอากร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Customs and Excise bondsกรมธรรม์ค้ำประกันศุลกากรและอากรสรรพสามิต [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
duty, exciseอากรสรรพสามิต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
exsect; exciseตัดออก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
excise; exsectตัดออก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
excise dutyอากรสรรพสามิต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
excise dutyอากรสรรพสามิต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
excise taxภาษีสรรพสามิต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
tax, exciseภาษีสรรพสามิต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Excise taxอากรสรรพสามิต [TU Subject Heading]
Exciseตัดออก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- What are you doing? - Excise Ouija-board. I told...นั้นคุณจะทำอะไรหน่ะ ก็กระดานเรียกผีไง ผมบอก... Paranormal Activity (2007)
The same treatment as our other, uh, head case. Eyes and tongue have been excised.นี่มันเป็นรูปแบบเหมือน อู้ว คดีฆ่าตัดหัวของเรา ลูกตาและลิ้นถูกเอาออก Practically Perfect (2010)
Oh, the court issuance from Watergate, with the word "president" excised.คำสั่งศาลในคดีวอเทอร์เกต โดยตัดคำว่า "ประธานาธิบดี" ออก Taking Account (2011)
You could have been excised. How did you justify such a risk to yourself?Whаt ѕum wе gоnnа mооt? Cloud Atlas (2012)
And if they do, if they realize your connection to Yoona~939, you will be excised.іΑdаm, my brо' by lаw, n' hіѕ ѕоn n' mе bееn trеkkіn' bасk frоm Ηоnоkаа Μаrkеt. /і Cloud Atlas (2012)
Hae-Joo, fabricants can be excised for this.іΒеfоrе Ι rеаlіzеd іt, my fееt hаd brоught mе bасk tо thе Τеmрlе оf Ѕасrіfісе,/і Cloud Atlas (2012)
Inform the Archivist, prepare for excisement.Αurоrа Ηоuѕе іѕ yоur hоmе nоw, Μr. Саvеndіѕh. Yоur ѕіgnаturе Cloud Atlas (2012)
Or do you want to just excise me like you did to the last man she loved?หรือคุณต้องการแค่กำจัดผม เหมือนอย่างที่คุณทำกับ ชายคนสุดท้ายที่เธอรัก Justice (2012)
But to answer your question, no, I'm not here to excise you.ภาพวาดที่นาย ปลอมแปลงนั่นแหละ แต่ฉันจะตอบคำถามของนาย ไม่ ฉันไม่ได้มาที่นี่เพื่อกำจัดนาย Justice (2012)
Pelant excised pieces of several muscles from Freeman's corpse that are intact in the Vesalius.พาลานตัดชิ้นส่วนของกล้ามเนื้อต่งๆ จากศพฟรีแมน ไม่ครบตามแบบของเวซาเลียส The Corpse on the Canopy (2013)
I had a cyst removed from my kidney, and, um... the incision got infected, so they had to excise some skin and...แผลจากการผ่าตัดเอาซีสต์ออกจากไตผมน่ะ แผลมันเกิดติดเชื้อ พวกเขาเลยต้องเอาเนื้อตรงอื่นมาแปะ Sister's Keeper (2013)
I can surgically excise it.ฉันสามารถเอามันออกมาได้ Family of Rogues (2015)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สรรพสามิต[N] excise, Syn. อากร, ค่าธรรมเนียม
ศุลกากร[N] Customs, See also: Customs and Excise (Bre), US Customs Service, Syn. กรมศุลกากร, Example: เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาศุลกากรสามารถจับกุมเรือขนน้ำมันเถื่อนได้กลางทะเลอันดามัน, Thai definition: หน่วยงานที่ทำหน้าที่เก็บภาษีจากสินค้านำเข้า และสินค้าส่งออก
สรรพสามิต[N] excise, Syn. อากรสรรพสามิต, Thai definition: อากรที่เก็บจากสิ่งประดิษฐ์และผลิตขึ้นภายในประเทศ
กรมสรรพสามิต[N] Excise Department, Example: ีการจัดเก็บรายได้ของกรมสรรพสามิตและกรมศุลกากรมี อัตราการขยายตัวสูงถึงร้อยละ 29.3 และ 21.3 ตาม ลำดับ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กรมสรรพสามิต[org.] (Krom Sapphasāmit = Krom Sanphasāmit) EN: Excise Department   
ภาษีโภคภัณฑ์[n. exp.] (phāsī phōkkhaphan) EN: consumption tax ; use tax ; excise duty   
ภาษีสรรพสามิต[v. exp.] (phāsī sapphasāmit = phāsī sanphasāmit) EN: excise tax ; excise ; excise duty   
สรรพสามิต[n.] (sapphasāmit = sanphasāmit) EN: excise   
ตัดออก[v. exp.] (tat øk) EN: eliminate ; amputate ; cut off ; cut out ; take out ; excise ; delete ; expunge   FR: éliminer ; couper ; enlever ; supprimer ; retrancher ; ôter ; exclure ; séparer ; amputer ; exciser
ตัดทอน[v.] (tatthøn) EN: cut ; pare ; excise ; abridge ; keep down   FR: couper ; élaguer ; enlever ; réduire ; retrancher
ตัดตอน[v.] (tattøn) EN: abridge ; sever a connection ; excise   FR: abréger

CMU English Pronouncing Dictionary
EXCISE    EH0 K S AY1 S
EXCISE    EH1 K S AY0 Z
EXCISED    EH1 K S AY2 Z D
EXCISES    EH1 K S AY2 Z AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
excise    (n) ˈɛksaɪz (e1 k s ai z)
excise    (v) ˈɪksˈaɪz (i1 k s ai1 z)
excised    (v) ˈɪksˈaɪzd (i1 k s ai1 z d)
excises    (v) ˈɪksˈaɪzɪz (i1 k s ai1 z i z)
exciseman    (n) ˈɛksaɪsmən (e1 k s ai s m @ n)
excisemen    (n) ˈɛksaɪsmən (e1 k s ai s m @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
切除[qiē chú, ㄑㄧㄝ ㄔㄨˊ, ] to excise; to cut out (a tumor), #4,318 [Add to Longdo]
摘除[zhāi chú, ㄓㄞ ㄔㄨˊ, ] to excise, #19,047 [Add to Longdo]
割除[gē chú, ㄍㄜ ㄔㄨˊ, ] to amputate; to excise (cut out), #79,681 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Regieverwaltung {f}excise office [Br.] [Add to Longdo]
Schankkonzession {f}excise licence [Am.] [Add to Longdo]
Steuerbeamte {m} für indirekte Steuernexcise officer [Add to Longdo]
Verbrauchsabgabe {f}; Akzise {f}excise tax [Am.] [Add to Longdo]
Verbrauchsteuer {f} | Verbrauchsteuern {pl}excise duty; excise tax [Am.] | excise duties [Add to Longdo]
Zoll {m} | Zoll bezahlen | Zoll umgehen | durch den Zoll kommen | Zölle und sonstige Abgabencustoms; duty | to pay customs | to avoid customs duty | to get through the customs | customs and excise dues [Add to Longdo]
herausschneiden; (operativ) entfernen; ausschneiden; exzidierento excise [Add to Longdo]
indirekte Steuer {f}; Akzise {f}excise tax [Add to Longdo]
indirekte Steuernexcise taxes [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
揮発油税[きはつゆぜい, kihatsuyuzei] (n) gasoline tax; gasoline excise [Add to Longdo]
国内消費税[こくないしょうひぜい, kokunaishouhizei] (n) excise tax [Add to Longdo]
消費税[しょうひぜい, shouhizei] (n) consumption tax (incl. sales tax, VAT, excise duty, etc.); (P) [Add to Longdo]
上米[じょうまい, joumai] (n) (1) commission; (2) excise tax [Add to Longdo]
切り取る;切取る[きりとる, kiritoru] (v5r,vt) to cut off; to excise; to tear off; to cut out; to whittle down; to tear out; to cut down; to amputate [Add to Longdo]
物品税[ぶっぴんぜい, buppinzei] (n) excise [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Excise \Ex*cise"\, v. t. [imp. & p. p. {Excised}; p. pr. & vb.
   n. {Excising}.]
   1. To lay or impose an excise upon.
    [1913 Webster]
 
   2. To impose upon; to overcharge. [Prov. Eng.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Excise \Ex*cise"\, v. t. [See {Excide}.]
   To cut out or off; to separate and remove; as, to excise a
   tumor.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Excise \Ex*cise"\, n. [Apparently fr. L. excisum cut off, fr.
   excidere to cut out or off; ex out, off + caedere to cut; or,
   as the word was formerly written accise, fr. F. accise, LL.
   accisia, as if fr. L. accidere, accisum, to cut into; ad +
   caedere to cut; but prob. transformed fr. OF. assise, LL.
   assisa, assisia, assize. See {Assize}, {Concise}.]
   1. In inland duty or impost operating as an indirect tax on
    the consumer, levied upon certain specified articles, as,
    tobacco, ale, spirits, etc., grown or manufactured in the
    country. It is also levied to pursue certain trades and
    deal in certain commodities. Certain direct taxes (as, in
    England, those on carriages, servants, plate, armorial
    bearings, etc.), are included in the excise. Often used
    adjectively; as, excise duties; excise law; excise system.
    [1913 Webster]
 
       The English excise system corresponds to the
       internal revenue system in the United States.
                          --Abbot.
    [1913 Webster]
 
       An excise . . . is a fixed, absolute, and direct
       charge laid on merchandise, products, or
       commodities.             --11 Allen's
                          (Mass. ) Rpts.
    [1913 Webster]
 
   2. That department or bureau of the public service charged
    with the collection of the excise taxes. [Eng.]
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top