ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

excised

EH1 K S AY2 Z D   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -excised-, *excised*, excis, excise
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The same treatment as our other, uh, head case. Eyes and tongue have been excised.นี่มันเป็นรูปแบบเหมือน อู้ว คดีฆ่าตัดหัวของเรา ลูกตาและลิ้นถูกเอาออก Practically Perfect (2010)
Oh, the court issuance from Watergate, with the word "president" excised.คำสั่งศาลในคดีวอเทอร์เกต โดยตัดคำว่า "ประธานาธิบดี" ออก Taking Account (2011)
You could have been excised. How did you justify such a risk to yourself?Whаt ѕum wе gоnnа mооt? Cloud Atlas (2012)
And if they do, if they realize your connection to Yoona~939, you will be excised.іΑdаm, my brо' by lаw, n' hіѕ ѕоn n' mе bееn trеkkіn' bасk frоm Ηоnоkаа Μаrkеt. /і Cloud Atlas (2012)
Hae-Joo, fabricants can be excised for this.іΒеfоrе Ι rеаlіzеd іt, my fееt hаd brоught mе bасk tо thе Τеmрlе оf Ѕасrіfісе,/і Cloud Atlas (2012)
Pelant excised pieces of several muscles from Freeman's corpse that are intact in the Vesalius.พาลานตัดชิ้นส่วนของกล้ามเนื้อต่งๆ จากศพฟรีแมน ไม่ครบตามแบบของเวซาเลียส The Corpse on the Canopy (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
EXCISED    EH1 K S AY2 Z D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
excised    (v) ˈɪksˈaɪzd (i1 k s ai1 z d)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Excise \Ex*cise"\, v. t. [imp. & p. p. {Excised}; p. pr. & vb.
   n. {Excising}.]
   1. To lay or impose an excise upon.
    [1913 Webster]
 
   2. To impose upon; to overcharge. [Prov. Eng.]
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top