ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

exciseman

   
3 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -exciseman-, *exciseman*
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
exciseman    (n) ˈɛksaɪsmən (e1 k s ai s m @ n)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Exciseman \Ex*cise"man\, n.; pl. {Excisemen}.
   An officer who inspects and rates articles liable to excise
   duty. --Macaulay.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 exciseman
   n 1: someone who collects taxes for the government [syn: {tax
      collector}, {taxman}, {exciseman}, {collector of internal
      revenue}, {internal revenue agent}]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

exciseman

 


  

 
exciseman
 • (n) /'ɛksaɪsmən/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top