ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

excises

EH1 K S AY2 Z IH0 Z   
453 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -excises-, *excises*, excise
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา excises มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *excises*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
excise[VT] ตัดออก, See also: ผ่าตัดเอาออก
excise[N] ภาษีสำหรับสินค้าในประเทศ, See also: ภาษาสินค้าภายในประเทศ, Syn. tax
excise[VT] เรียกเก็บภาษี, See also: เก็บภาษี
excite[VT] กระตุ้น (ให้เกิดความรู้สึกที่ไม่ดี), See also: ปลุกปั่น, Syn. arouse, stimulate
excite[VT] ทำให้ระลึกถึง, See also: ทำให้นึกถึง, Syn. evoke
excite[VT] ปลุกเร้า (ทางร่างกาย)
excite[VT] ปลุกเร้า (ทางอารมณ์ความรู้สึก)
excited[ADJ] ตื่นตระหนก, See also: เป็นกังวล, Syn. agitated, nervous
excited[ADJ] ตื่นเต้นดีใจ, See also: กระตือรือร้น, Syn. enthusiastic
exciting[ADJ] ที่น่าตื่นเต้น, See also: ที่เป็นสาเหตุให้ตื่นเต้น, ที่ทำให้ตื่นเต้น, Syn. arousing, stimulating, stirring
excitable[ADJ] ซึ่งตื่นเต้นได้ง่าย, See also: ถูกปลุกปั่นได้ง่าย, ขี้ตื่น
excitedly[ADV] อย่างตื่นเต้น, See also: อย่างกระตือรือร้น, Syn. enthusiastically
excitement[N] ความตื่นเต้น, See also: ความกระตือรือร้น, Syn. enthusiasm, excitation
excitement[N] สิ่งที่น่าตื่นเต้น
overexcited[ADJ] ตื่นเต้นมากไป, Syn. aroused, overstimulated

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
excide(อิคไซดฺ') vt. ตัดออก,ตัดทิ้ง
excise(เอค'ไซซ) n. ภาษีสรรพสามิต,ภาษีสินค้า,ภาษี vt. (เอ็คไซซ') เรียกเก็บภาษีสรรพสามิต,เรียกเก็บภาษีสินค้า,เรียกเก็บภาษี,ตัดทิ้ง,ตัดออก,ตัดตอน,ตัดข้อความออก., See also: excisable adj. ดูexcise
excision(เอคซิส'เชิน) n. การตัดออก,การตัดทิ้ง,การตัดตอน,การขับไล่,การขับออกจากศาสนา, Syn. cuttng
excitability(เอคไซทะบิล'ลิที) n. การถูกปลุกปั่นได้,
excitable(เอคไซ'ทะเบิล) adj. ถูกเร้าได้, See also: excitably adv. ดูexcitable
excitant(เอคไซ'เทินทฺ) adj.,ซึ่งปลุกปั่น,ซึ่งกระตุ้น. n. สิ่งที่เร้า,ตัวกระตุ้น
excitation(เอคไซเท'เชิน) การกระตุ้น,การปลุกปั่น,การเร้า,ภาวะที่ถูกกระตุ้น,ความตื่นเต้น, See also: excitative adj.
excite(เอคไซทฺ') {excited,exciting,excites} vt. กระตุ้น,ปลุกปั่น,เร้า,ใช้ไฟฟ้ากระตุ้นหรือทำให้เกิดสนามแม่เหล็ก
excited(เอคไซ'ทิด) adj. ตื่นเต้น,ร้อนใจ,เร่าร้อน,คล่องขึ้น,กระฉับกระเฉง, See also: excitedness n. ดูexcited
excitement(เอคไซทฺ'เมินทฺ) n. ความตื่นเต้น,ความเร่าร้อน,สิ่งที่กระตุ้น,สิ่งเร้า., Syn. excitation
excitern. ผู้เร้า,สิ่งเร้า,ตัวกำเนิดไฟฟ้า
exciting(เอคไซ'ทิง) adj. ซึ่งทำให้ตื่นเต้น,น่าตื่นเต้น,เร้าอารมณ์, Syn. rousing
excitorn. ดูexciter

English-Thai: Nontri Dictionary
excisable(adj) ที่ต้องเสียภาษี,ที่ต้องเก็บภาษี
excise(n) อากร,ภาษี
excise(vt) ตัดออก,ตัดทิ้ง,ตัดตอน,เก็บอากร
excitable(adj) ตื่นเต้นง่าย,ขี้ตื่น,ถูกกระตุ้นได้ง่าย,ถูกปลุกปั่นได้ง่าย
excite(vt) ทำให้ตื่นเต้น,กระตุ้น,ปลุกเร้า,ปลุกปั่น
excitement(n) ความตื่นเต้น,ความเร่าร้อน,สิ่งเร้า,สิ่งกระตุ้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
superexcitation; surexcitationการเร้าเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
surexcitation; superexcitationการเร้าเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cause, excitingเหตุเร้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Customs and Excise bondsกรมธรรม์ค้ำประกันศุลกากรและอากรสรรพสามิต [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
duty, exciseอากรสรรพสามิต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
exsect; exciseตัดออก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
excision; ectomyการตัด (อวัยวะ) ออก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
excitableเร้าขึ้น, เร้าได้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
excitantสิ่งเร้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
excitationการเร้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
excitatory-เร้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
excitatory nerve; nerve, exciterประสาทเร้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
excitement๑. ความตื่นเต้น๒. (จิตเวช.) อาการคลั่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
exciter nerve; nerve, excitatoryประสาทเร้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
exciting causeเหตุเร้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
excipient; vehicleกระสายยา, เครื่องแทรกยา, ส่วนเติมเนื้อยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
excipulumชั้นนอกไฮโพทีเซียม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
excise; exsectตัดออก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
excise dutyอากรสรรพสามิต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
excise dutyอากรสรรพสามิต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
excise taxภาษีสรรพสามิต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ectomy; excisionการตัด (อวัยวะ) ออก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vehicle; excipientกระสายยา, เครื่องแทรกยา, ส่วนเติมเนื้อยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tax, exciseภาษีสรรพสามิต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
thermoexcitory-เร้าให้ร้อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nerve, excitatory; nerve, exciterประสาทเร้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nerve, exciter; nerve, excitatoryประสาทเร้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Excited stateสถานะถูกกระตุ้น, สถานะของนิวเคลียส อิเล็กตรอน อะตอม หรือโมเลกุล ขณะเมื่อมีพลังงานสูงกว่าระดับปกติ พลังงานส่วนเกินของนิวเคลียสมักถูกปลดปล่อยเป็นรังสีแกมมา สำหรับพลังงานส่วนเกินของโมเลกุลอาจปรากฏในลักษณะการเรืองแสงหรือความร้อน (ดู ground state ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Excise taxอากรสรรพสามิต [TU Subject Heading]
Lymph node excisionการตัดต่อมน้ำเหลือง [TU Subject Heading]
Biopsy, Excisionalการผ่าตัด [การแพทย์]
Biopsy, Excisional, Totalตัดออกทั้งสองก้อน [การแพทย์]
Causes, Excitingสาเหตุโดยตรง [การแพทย์]
Cells, Excitatoryเซลล์พิเศษ [การแพทย์]
Cervical Excitation Painการเคลื่อนไหวปากมดลูกทำให้เจ็บมาก [การแพทย์]
De-Excitationกลับจากสถานะโลดสู่สถานะปกติ [การแพทย์]
Electronic Excited Stateสถานะกระตุ้นอิเล็กทรอนิก [การแพทย์]
Electrons, Excitedอีเล็กตรอนส่วนที่ถูกกระตุ้น [การแพทย์]
Excipientsสารทำอิมัลชันแท้ [การแพทย์]
Exciseตัดออก [การแพทย์]
Excisionตัดออกมาตรวจ,การตัด,การเลาะต่อม [การแพทย์]
Excision Repairการซ่อมแซมในที่มืด [การแพทย์]
Excision, Localการตัดก้อนทูมออก [การแพทย์]
Excision, Wideการผ่าตัดบริเวณกว้างเอาเนื้องอกออก [การแพทย์]
Excitabilityถูกกระตุ้น,การรับรู้ต่อสิ่งเร้า,การตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้น,ภาวะที่ไวต่อการเร่งเร้าหรือถูกกระตุ้น,สภาวะที่ไวต่อการกระตุ้น,การไวต่อการกระตุ้น,ตื่นเต้นตกใจง่าย,การตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้น,ความไว,การแสดงอาการโต้ตอบสิ่งเร้า,การไวต่อการกระตุ้น [การแพทย์]
Excitationการกระตุ้นการทำงาน,การเร้า,ตื่นเต้น,การกระตุ้น,การกระตุ้นโดยตรง,การตื่นตัว [การแพทย์]
Excitation Actionฤทธิ์ในทางเร้า [การแพทย์]
Excitation Bandแถบกระตุ้น [การแพทย์]
Excitation Spectraสเปกตรากระตุ้น [การแพทย์]
Excitation, Vibrationalการเร้าการสั่น [การแพทย์]
Excitative Phaseระยะตื่นเต้น [การแพทย์]
Exciteกระตุ้น [การแพทย์]
Excitedการตื่นเต้น,ถูกกระตุ้น [การแพทย์]
Excited Stateสถานะกระตุ้น,สภาวะเร่งเร้า [การแพทย์]
Excitementอาการตื่นเต้น,ตื่นเต้น,ตื่นเต้นกระวนกระวายมาก [การแพทย์]
Excitement Phaseระยะตื่นตัวทางเพศ,ระยะตื่นเต้น,ระยะตื่นตัวทางเพศ [การแพทย์]
Excitement, Severeอาการตื่นเต้นอย่างรุนแรง [การแพทย์]
Eye, Excitingตาข้างที่ได้รับอุบัติเหตุ [การแพทย์]
excited stateสถานะถูกกระตุ้น, สถานะของระบบ  เช่น อะตอม หรือโมเลกุลที่มีระดับพลังงานสูงกว่าระดับพลังงานในสถานะพื้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Lymph Node Excisionต่อมน้ำเหลือง, การตัด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now, now, now, don't get excited.ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ไม่ได้ ตื่นเต้น ไปเลย. Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Don't, don't, don't, don't get excited! Don't get...ไม่ได้รับไม่ได้รับการขึ้นไม่ได้ รับ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
-Now, men, don't get excited.ตอนนี้ คนไม่ได้ตื่นเต้น Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
- Isn't it exciting?- น่าตื่นเต้นจังนะ Rebecca (1940)
- He's very excitable. Sit down.- เขาเป็นหัวใจเต้นผิดจังหวะมาก นั่งลง 12 Angry Men (1957)
- Excitable?- หัวใจเต้นผิดจังหวะ? 12 Angry Men (1957)
You bet I'm excitable!คุณเดิมพันฉันตื่น! 12 Angry Men (1957)
I... got a little excited back there.ฉัน ... ได้ตื่นเต้นเล็ก ๆ น้อย ๆ กลับไปที่นั่น 12 Angry Men (1957)
I'm a... pretty excitable person.คนสวยหัวใจเต้นผิดจังหวะ 12 Angry Men (1957)
It's got her excited.ก็มีเธอรู้สึกตื่นเต้น How I Won the War (1967)
I could start to get excited about... Oh, about 3:00.ราว ๆ 3 โมงฉันก็จะเริ่มตื่นเต้น The Little Prince (1974)
The excitement awaiting you was supreme meriting the utmost sacrificeที่กำลังคอยความตื่นเต้นที่คุณเป็นจริงดังว่า... ...ความดีเลิศการออกที่สุด Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
This howling is the most exciting thing I've ever heardซึ่งทำให้เกิดเสียงร้องโหยหวนนี้คือ exciting thing ส่วนมาก ที่ฉัน'ได้เคยได้ยิน Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
-That's kind of exciting.- มันน่าตื่นเต้นมาก Oh, God! (1977)
I don't hear any exciting news.ฉัน ไม่ได้ยิน ข่าวที่น่าตื่นเต้น ใด ๆ I Spit on Your Grave (1978)
No. It's exciting.ไม่นี่ น่าตื่นเต้นดีออก Phantasm (1979)
Thank you. Oh, Mother, this is so exciting!ขอบคุณค่ะ แม่คะ หนูตื่นเต้นจังเลยค่ะ Airplane! (1980)
I'll bet exciting things happen all the time down there.ฉันว่าเรื่องตื่นเต้นต้องเกิดขึ้น ที่นั่นตลอดเวลาแน่ๆ Airplane! (1980)
He gets so excited when new people are here.มันตื่นเต้นมากน่ะค่ะ เวลามีคนใหม่มาที่นี่ Airplane! (1980)
To think I almost got excited by Mr. Jinnah when all this was awaiting me.ผมตื่นเต้นเมื่อคุณจินนาห์บอกว่า มันจะเป็นแบบนี้ Gandhi (1982)
They know we're in here even if they can't see us. What good is it to leave the gas tank emp... the activity excites them.มันรู้ว่าเราอยู่นี่อยู่ดี ถึงมันจะไม่เห็นเรา ไม่เติมน้ำมันจะดีได้ไง Day of the Dead (1985)
I don't wanna excite the lady though. Not with her boyfriend around.ฉันไม่อยากให้สาวๆตื่นเต้น ยิ่งมากับแฟนด้วย Day of the Dead (1985)
You're incapable of exciting me, Steel, except as an anthropological curiosity.ฉันไม่ตื่นเต้นหรอก สตีล ก็แค่ anthropological curiosity Day of the Dead (1985)
He doesn't get excited... and doesn't get agitated when Logan walks in the room.-มันไม่เอะอะ... และไม่อาละวาด ตอนที่โลแกนเดินเข้าไปในห้อง Day of the Dead (1985)
Homer... when you walked into this tent, it was the most exciting moment of my life.ตอนที่คุณเดินเข้ามาในเต็นท์นี้ มันเป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นที่สุดในชีวิตฉัน Spies Like Us (1985)
Doris, look at them well. Don't you think it's exciting?ดอริส ดูพวกนั่นสิ ช่างน่าตื่นตาหรือมิใช่? Vampire Hunter D (1985)
Wait a minute. Last night you were so excited.เมื่อคืนคุณยังตื่นเต้นอยู่เลย ตอนนี้มันเป็นแค่เศษเหล็กแล้วเหรอ *batteries not included (1987)
It's a skosh crooked. Isn't this exciting!มันโค้งงอยังกะเขาควายแน่ะ. Mannequin (1987)
HUMPERDINCK: You don't seem excited, my little muffin.ท่านดูไม่ตื่นเต้นเลยนะ , , แม่น้องน้อย The Princess Bride (1987)
Yes. Hong Kong is an exciting city.ใช่ ฮ่องกงเป็นเมืองที่น่าตื่นเต้น Bloodsport (1988)
That's excitingน่าสนใจนะ My Neighbor Totoro (1988)
Dear Mother I can't tell you how excited I was todayแม่คะ หนูยังรูสึกว่าหัวใจยังเต้นแรงอยู่เลย My Neighbor Totoro (1988)
I've never seen him so excited.ฉันไม่เคยเห็นเขาตื่นเต้นเลย. Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
Close your eyes, please. No undue excitation of any kind.ปิดตาของคุณโปรด ไม่มีการกระตุ้นเกินควรใด ๆ The Russia House (1990)
Getting careless in our excitement, huh?การประมาทในความตื่นเต้นของเราฮะ? The Russia House (1990)
He was an exciting guy.เขาเป็นผู้ชายน่าค้นหา Goodfellas (1990)
She's getting all hysterical. She gets very excited.เธอบ้าพอตัวน่ะ น่ากลัว Goodfellas (1990)
- What are you getting excited for? - Are you stupid?นายจะตื่นเต้นอะไร โง่รึเปล่า Goodfellas (1990)
And you get a fucking car. I'm excited?แล้วนายซื้อรถบ้านั่นมา หาว่าฉันตื่นเต้นเหรอ? Goodfellas (1990)
What are you getting excited for?นายจะกังวลอะไร Goodfellas (1990)
Jimmy was so excited, you'd think he was being made.จิมมี่ตื่นเต้นมาก เหมือนตัวเขาจะได้สะเอง Goodfellas (1990)
Now, tell me, what is the most exciting thing that ever happened to you?เอาล่ะ ไหนบอกฉันสิว่าสิ่งที่ น่าตื่นเต้นที่สุดในชีวิตที่เกิดขึ้นกับคุณคืออะไรคะ Mannequin: On the Move (1991)
The lights. The excitement.แสงไฟ ความน่าตื่นตาตื่นใจ Mannequin: On the Move (1991)
- A little excitement never hurt no club.- ความตื่นเต้นนิดหน่อยไม่ทำให้คลับเสียหาย. The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
In that case, it isn't really exciting unless you're guilty.ในกรณีนั้น มันคงไม่ตื่นเต้น ถ้าคุณไม่มีความผิด Basic Instinct (1992)
You said before the accident you had fantasies of sexual excitement and driving off the road.คุณบอกว่าก่อนจะเกิดอุบัติเหตุ... ...คุณเห็นภาพเพ้อฝันของการ มีเซ็กซ์แบบตื่นเต้นและกำลังขับรถออกมา Basic Instinct (1992)
Why it's getting worse. I mean, I was really excited.ทำไมมันแย่ลงไปอีก ฉันหมายความว่า ฉันตื่นเต้นมาก Basic Instinct (1992)
Try to relax, Rachel. You must be very excited.ทำใจดีๆ ไว้ ผมรู้ว่าคุณตื่นเต้น The Bodyguard (1992)
You better not get too excited 'cause I'm getting you!ตื่นเต้นหน่อยสิ ฉันจี้หลังนายอยู่นะ! The Lawnmower Man (1992)
So stay tuned for more exciting coverage of the opening ceremonies... of the 15th Winter Olympiad from Calgary, Alberta, Canada.เพราะฉะนั้นอย่าไปไหน ตามติดความตื่นเต้นของพิธีเปิด... การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวครั้งที่ 15 จาก คาลการี่ อาลเบอร์ทา ประเทศแคนาดา Cool Runnings (1993)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
exciEverybody was excited by the news.
exciExcited girls can look pretty.
exciLinda was wildly excited to learn that her aunt Nancy was coming to visit her.
exciWe naturally got excited.
exciShe gets easily excited by the smell.
exciExpectation caused her to be flushed with excitement.
exciAll Japan is excited.
exciHe was excited by nationalistic sentiment.
exciDidn't you notice that she was very excited?
exciIt was a daring adventure, full of thrill and excitement.
exciHe's all excited.
exciBut, she has never offered much excitement in the bedroom.
exciThe final match was not so exciting.
exciHe was excited to see the beautiful scenery.
exciThe people got excited at the news.
exciI'm too excited to eat anything.
exciI read an exciting story.
exciAll of us were excited with the result of the experiment.
exciThe latter half of the game was very exciting.
exciThey were excited at the game.
exciSorry, he's over excited now, so let's leave it.
exciThe victory made us more excited.
exciSo far it has been an exciting year.
exciThe stadium was packed with excited spectators.
exciThe novel is very exciting.
exciThe victory excited us.
exciThe blood made her excited.
exciHe told us a very exciting story of adventure.
exciDidn't you remark that she was very excited?
exciThe children were so excited after the party that they couldn't sleep.
exciWe were so excited that we couldn't sit still.
exciShe jumped about in excitement.
exciThis is the most exciting book that I have ever read.
exciThe game excited lots of people.
exciIt is an exciting night event.
exciAs he grew excited, he spoke more and more rapidly.
exciHe became so excited that what he said made no sense at all.
exciIce hockey is an exciting sport.
exciMy heart fluttered with excitement.
exciWhen the excitement died down, the discussion resumed.
exciI had never seen such an exciting baseball game before.
exciBut he was excited too.
exciShe turned over the page with excitement.
exciSoccer is an exciting game.
exciEverything was exciting to me when I visited Spain for the first time.
exciThe crowd buzzed with excitement.
exciIt was very exciting! I'd like to go again.
exciThe square buzzed with excitement.
exciThe spectators were excited by his home run.
exciThe news of his arrival added to our excitement.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระทึกขวัญ[ADJ] thrilling, See also: exciting, sensational, stirring, Syn. ตื่นเต้น, Example: เหตุการณ์ระทึกขวัญยังอยู่ในห้วงความคิดของผมตลอด แม้เวลาจะผ่านไปเป็นปีๆ แล้ว
ตัณหากลับ[V] be sexually aroused, See also: be sexually excited, be in heat, have passionate longing for, Syn. กำหนัด, Example: ผู้เฒ่าเกิดตัณหากลับเมื่อเห็นสาวๆ สวยๆ เดินผ่าน, Thai definition: เกิดความกำหนัดขึ้นมาในวัยที่โดยปกติหมดความรู้สึกเช่นนั้นไปแล้ว
สรรพสามิต[N] excise, Syn. อากร, ค่าธรรมเนียม
ศุลกากร[N] Customs, See also: Customs and Excise (Bre), US Customs Service, Syn. กรมศุลกากร, Example: เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาศุลกากรสามารถจับกุมเรือขนน้ำมันเถื่อนได้กลางทะเลอันดามัน, Thai definition: หน่วยงานที่ทำหน้าที่เก็บภาษีจากสินค้านำเข้า และสินค้าส่งออก
เร้าใจ[ADV] excitedly, See also: enthusiastically, Syn. ตื่นเต้น, Example: เขากับเพื่อนๆ เล่นแทงบิลเลียดกันอย่างสนุกเร้าใจ, Thai definition: ทำให้คึกคัก
สรรพสามิต[N] excise, Syn. อากรสรรพสามิต, Thai definition: อากรที่เก็บจากสิ่งประดิษฐ์และผลิตขึ้นภายในประเทศ
โลดโผน[ADJ] thrilling, See also: exciting, sensational, gripping, riveting, stirring, Syn. ผาดโผน, Example: พล.อ.ชาติชายชุณหะวัณถึงแก่อสัญกรรมแล้ว ปิดฉากเส้นทางชีวิตที่โลดโผนผ่านการต่อสู้อย่างโชกโชน, Thai definition: ที่แปลกผิดธรรมดา
ขี้ตื่น[V] feel excitable, See also: get emotional, feel nervous, Syn. ขี้กลัว, ขี้โวยวาย, Example: คนไทยไม่น้อยขี้ตื่นต่อข่าวลือและมักจะเชื่อด้วย, Thai definition: ตกใจโวยวายเกินกว่าเหตุ
ปลุกระดม[V] excite, See also: arouse, call into action, incite, Syn. ยุยง, Example: ผู้ก่อการร้ายถือโอกาสตอนมีการประท้วงทำการปลุกระดมนักศึกษาให้ต่อต้านรัฐบาล
พล่าน[ADV] excitedly, See also: turbulently, wildly, restlessly, restively, Syn. ลนลาน, วุ่นวาย, Example: กระต่ายในกรงหวาดกลัวและตื่นตระหนกจนถึงกับวิ่งพล่านอยู่ในกรงเล็กๆ
พล่าน[V] be in tumult, See also: be in disorder, be in confusion, run excitedly, Syn. ป่วน, ปั่นป่วน, สับสน, ลนลาน, วุ่นวาย, Example: นักศึกษาและผู้ฟังในห้องสัมมนาเริ่มพล่านเมื่อฝนเริ่มตก, Thai definition: อาการเป็นไปในลักษณะป่วน วุ่น สับสน ลนลาน
มือเย็น[V] get cold-handed with excitement, Ant. มือร้อน, Example: ฝนทิพย์มือเย็น เท้าเย็น คอยนับว่าเมื่อไรจะถึงด่านสุดท้าย
ละลาน[V] be dazzled, See also: be excited, be mentally blurred, be bewildered, Syn. ลานตา, Example: งานแสดงนิทรรศการนี้มีสินค้าละลานตาไปหมดจนเลือกไม่ถูก
ละล่ำละลัก[V] sputter, See also: splutter, falter, speak confusedly or incoherently, talk excitedly, Syn. กระอึกกระอัก, Example: คนตัวเล็กละล่ำละลักมองหน้าชายหนุ่มอย่างหวาดๆ, Thai definition: อาการพูดอย่างกระอึกกระอัก, พูดติดๆ ขัดๆ
ตื่นข่าว[V] become excited (about some news), See also: be excited or surprised by the rumour, be shocked by news, Example: ในช่วงนั้น ไม่มีสถานการณ์อะไรรุนแรงเท่ากับการที่คนไทยตื่นข่าวบริษัทเงินทุนล้มในปี2522, Thai definition: เชื่อข่าวหรือคำเล่าลือโดยไม่มีเหตุผล
ตื่นตา[V] be excited, See also: be dazzled, Syn. ละลานตา, Example: ชาวบ้านใกล้เคียงและผู้สัญจรไปมาทางน้ำ ต่างตื่นตากับสถานที่แห่งใหม่ริมน้ำเจ้าพระยา
ตื่นตาตื่นใจ[V] be excited by seeing some spectacular things, See also: be thrilled, be aroused, catch/strike the eyes, be striking, be a feast of the eyes, Example: เมื่อท่านเข้าไปในห้องโถงกลางห้องแรก ท่านจะตื่นตาตื่นใจไปกับข้าวของต่างๆ ที่บริษัทห้างร้านทั้งหลายได้ส่งเข้ามาร่วมกิจกรรม, Thai definition: ตื่นเต้นเพราะได้พบได้เห็นสิ่งที่ไม่เคยพบเคยเห็น
ตื่นเต้น[V] be excited, See also: be thrilled, be nervous, Example: เมื่อเดินทางไปต่างประเทศครั้งแรก ฉันรู้สึกตื่นเต้นมาก, Thai definition: แสดงอาการลิงโลดด้วยแปลกใจหรือดีใจ
ใจเต้น[V] be excited, Syn. ตื่นเต้น, Ant. สุขุม, ใจสงบ, Example: เหล่าสาวงามใจเต้นเมื่อพิธีกรจะประกาศชื่อผู้เข้ารอบสุดท้ายของการประกวดนางสาวไทย, Thai definition: รู้สึกตื่นเต้น, หัวใจเต้นแรง
น่าตื่นตาตื่นใจ[V] be excited, See also: be agitated, be thrilled, be ruffled, Syn. น่าเร้าใจ, น่าระทึกใจ, น่าตื่นเต้น, Ant. จืดชืด, เรียบๆ, เฉยๆ, Example: การแสดงของคณะกายกรรมจากจีนน่าตื่นตาตื่นใจมาก
น่าตื่นตาตื่นใจ[ADJ] excited, See also: agitated, thrilled, ruffled, Syn. น่าเร้าใจ, น่าระทึกใจ, น่าตื่นเต้น, Ant. จืดชืด, เรียบๆ, เฉยๆ
น่าตื่นเต้น[V] be excited, See also: be agitated, be thrilled, be ruffled, Syn. น่าเร้าใจ, น่าระทึกใจ, น่าตื่นตาตื่นใจ, Ant. จืดชืด, เรียบๆ, เฉยๆ, Example: การแสดงของคณะกายกรรมน่าตื่นเต้นมาก
น่าตื่นเต้น[ADJ] excited, See also: agitated, thrilled, ruffled, Syn. น่าเร้าใจ, น่าระทึกใจ, Ant. จืดชืด, เรียบๆ, เฉยๆ, Example: ผู้ชมไม่ควรพลาดการแข่งขันอันน่าตื่นเต้นของเหล่าบรรดาผู้เข้าแข่งขัน
น่าระทึกใจ[ADJ] excited, See also: agitated, thrilled, ruffled, Syn. น่าเร้าใจ, น่าตื่นเต้น, Ant. จืดชืด, เรียบๆ, เฉยๆ, Example: ฉันชอบฉากที่น่าระทึกใจตอนที่พระเอกกับนางเอกหนีลงไปใต้น้ำเท่านั้น
น่าระทึกใจ[V] be excited, See also: be agitated, be thrilled, be ruffled, Syn. น่าเร้าใจ, น่าตื่นเต้น, Ant. จืดชืด, เรียบๆ, เฉยๆ
น่าเร้าใจ[ADJ] excited, See also: agitated, thrilled, ruffled, Syn. น่าตื่นเต้น, น่าระทึกใจ, น่าตื่นตาตื่นใจ, Ant. จืดชืด, เรียบๆ, เฉยๆ, Example: การล่องแก่งคราวนี้เป็นการล่องแก่งที่น่าเร้าใจและจะไม่มีวันลืมเลยทีเดียว
น่าเร้าใจ[V] be excited, See also: be agitated, be thrilled, be ruffled, Syn. น่าตื่นเต้น, น่าระทึกใจ, น่าตื่นตาตื่นใจ, Ant. จืดชืด, เรียบๆ, เฉยๆ
ระทึกใจ[ADJ] excited, See also: frightened, Example: เขาเล่าถึงช่วงนาทีระทึกใจในตอนถูกล่าว่า ไม่มีทั้งความสบายกาย และใจ
ระทึกใจ[V] excite, See also: tremble with terror, be extremely frightened
กรมสรรพสามิต[N] Excise Department, Example: ีการจัดเก็บรายได้ของกรมสรรพสามิตและกรมศุลกากรมี อัตราการขยายตัวสูงถึงร้อยละ 29.3 และ 21.3 ตาม ลำดับ
กระสาย[N] solvent, See also: excipient, added ingredient, Thai definition: เครื่องแทรกยา เช่น น้ำเหล้า
ครึกโครม[ADJ] sensational, See also: exciting, Example: คดีนี้กลายเป็นคดีครึกโครมที่ประชาชนให้ความสนใจอย่างยิ่ง, Thai definition: เป็นที่เล่าลือกันแพร่หลาย
กามฉันท์[N] sensual excitement, See also: wishing for sexual enjoyment, sensual desire, Thai definition: ความพอใจในกามคุณทั้ง 5
ความเร้าใจ[N] excitement, See also: arousal, Syn. ความเร้าอารมณ์, ความเย้ายวนใจ
ความเร้าอารมณ์[N] provocativeness, See also: arousal, excitement, Syn. ความเย้ายวนใจ, ความเย้ายวน, ความเร้าใจ, Example: งานเขียนจงใจเน้นกามกิจกรรมโดยมีเจตนาที่จะกระตุ้นความเร้าอารมณ์ทางเพศของผู้อ่าน
จี้เส้น[V] titillate, See also: arouse, excite, tempt, Example: ใครๆ ก็อยากอยู่ใกล้คุณ เพราะคุณรู้ว่าเวลาไหนควรจี้เส้น เวลาไหนควรสงบปากสงบคำ, Thai definition: พูดหรือแสดงท่าทางให้เกิดอารมณ์ขัน
ตาโต[V] look with excitement, See also: (eyes) widen, look with joy/glee, Example: ดวงดอมตาโตเมื่อได้ยินเรื่องเที่ยว, Thai definition: อาการที่ตาเบิกกว้างเพราะความตื่นเต้นดีใจ, Notes: อุปมา
ตื่นเต้น[V] be excited, Example: แม้จะนำเสนอรายงานเสร็จแล้ว แต่เขาก็ยังไม่หายตื่นเต้น, Thai definition: ประหม่าเพราะไม่คุ้นเคย
หวาม[V] thrill, See also: be seized with emotion, become sexual excited, Syn. เสียวซ่าน, วาบหวาม, ซาบซ่าน, Example: แสงจันทร์งามทำให้เขาหวามในหัวใจ
ลนลาน[V] scurry, See also: hurry, dart, dash, run about hurriedly and excitedly, Syn. วุ่นวาย, ตะลีตะลาน, รน, Example: ตำรวจจับฆาตกรได้ ขณะกำลังลนลานใส่เสื้อผ้าเนื้อตัวเปรอะเปื้อนไปด้วยเลือด, Thai definition: วิ่งวุ่นวาย, วุ่นไปต่างๆ, ตกใจจนทำอะไรไม่ถูก
โลดโผน[ADV] acrobatically, See also: thrilling, breathtaking, exciting, Syn. น่าหวาดเสียว, Example: คุณยายเตือนน้องของฉันบ่อยๆ ว่าอย่าเล่นโลดโผนนัก เดี๋ยวจะเจ็บตัว, Thai definition: อย่างน่าหวาดเสียวต่ออันตราย
หวือหวา[V] be exciting, See also: beyond expectation, be unexpected, Example: การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการในปีนี้คงไม่มีอะไรหวือหวามากนัก
ความตื่นเต้น[N] excitement, See also: agitation, Syn. ความระทึกใจ, Ant. ความเบื่อหน่าย, Example: ผู้เข้าสอบพยายามควบคุมสติและความตื่นเต้นให้เข้าที่, Thai definition: อาการลิงโลดด้วยดีใจหรือแปลกใจ, มีความประหม่าเพราะไม่คุ้นเคย
โลดโผน[ADV] acrobatically, See also: thrilling, breath taking, exciting, Syn. น่าหวาดเสียว, Example: คุณยายเตือนน้องของฉันบ่อยๆ ว่าอย่าเล่นโลดโผนนัก เดี๋ยวจะเจ็บตัว, Thai definition: อย่างน่าหวาดเสียวต่ออันตราย
หวือหวา[V] be exciting, See also: beyond expectation, be unexpected, Example: การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการในปีนี้คงไม่มีอะไรหวือหวามากนัก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใจเด้น[X] (jai dēn) EN: excited with delight   FR: être tout exci
ใจร้อน[adj.] (jairøn) EN: being hot tempered ; hot heart ; impulsive ; impatient ; hasty ; impetuous ; hotheaded   FR: impulsif ; excité ; fougueux ; impétueux ; impatient ; qui a le sang chaud
ใจเย็น ฯ[v. exp.] (jai yen-yen) EN: calm down ; be calm ; have a cool heart ; take it easy ; don't get excited   FR: garder son calme ; rester calme ; ne pas s'énerver
กะดี๊กะด๊า [v.] (kadīkadā) EN: exhibit great excitement ; be overly excited   
กำหนัด[v.] (kamnat) EN: lust ; be sexually aroused ; desire ; crave ; yearn ; be in heat ; be roused by sexual desire ; be sexually excited   FR: être excité ; être en chaleur
ขี้ตื่น[v.] (khīteūn) EN: feel excitable ; get emotional ; feel nervous ; be easily frightened ; be timid ; feel queasy   FR: être facilement impressionable
ความตื่นเต้น[n.] (khwām teūnten) EN: excitement ; agitation   FR: excitation [f]
กระดี๊กระด๊า[v.] (kradikradā) EN: giggle mirthfully ; exhibit great excitement; to be overly excited ; tremble   
กระสาย[n.] (krasāi) EN: added ingredient ; vehicle for a medicine ; excipient ; adjuvant   
กระสัน[v.] (krasan) EN: feel a sexual desire ; feel thrilled ; be sexually aroused   FR: éprouver du désir ; être exci
กระทุ้ง[v.] (krathung) EN: urge ; encourage ; stimulate ; egg on ; goad ; incite ; excite ; prod   FR: stimuler ; inciter ; pousser qqn. à faire qqch. ; encourager qqn. à faire qqch.
กระตุ้น[v.] (kratun) EN: push ; actuate ; activate ; goad ; urge ; egg on ; press ; encourage ; impel ; hasten ; accelerate ; incite ; instigate ; stimulate ; motivate ; give a fillip to/for ; excite ; jar ; spur ; prompt ; arouse   FR: motiver ; presser ; stimuler ; secouer ; encourager ; exciter ; pousser ; inciter
กระตุ้นประสาท[v. exp.] (kratun prasāt) EN: excite a nerve   FR: exciter un nerf
กรมสรรพสามิต[org.] (Krom Sapphasāmit = Krom Sanphasāmit) EN: Excise Department   
โลดโผน[adj.] (lōtphōn) EN: thrilling ; exciting ; sensational ; gripping ; riveting ; stirring ; breathtaking ; adventurous ; daring ; extraordinary ; daredevil   FR: sensationnel ; palpitant ; extraordinaire ; spectaculaire ; audacieux
หลุกหลิก[adj.] (luklik) EN: moving about ; active ; restless ; naughty ; fidgety   FR: turbulent ; remuant ; exci
มือเย็น[v.] (meūyen) EN: get cold-handed with excitement   
น่าตื่นเต้น[adv.] (nāteūnten) EN: exciting ; excited ; agitated ; thrilled ; ruffled   FR: excitant ; troublant
ภาษีโภคภัณฑ์[n. exp.] (phāsī phōkkhaphan) EN: consumption tax ; use tax ; excise duty   
ภาษีสรรพสามิต[v. exp.] (phāsī sapphasāmit = phāsī sanphasāmit) EN: excise tax ; excise ; excise duty   
พล่าน[v.] (phlān) EN: be in tumult ; be in disorder ; be in confusion ; run excitedly   FR: être obsédé ; être monomaniaque
พล่าน[adv.] (phlān) EN: excitedly ; turbulently ; wildly ; restlessly ; restively ; agitatedly   
ปลุกระดม[v.] (plukradom) EN: excite   
เร้า[v.] (rao) EN: arouse ; excite ; evoke ; incite   FR: inciter ; stimuler ; exciter
ระทึก[adj.] (ratheuk) EN: excited ; frightened ; hair-rising ; shocking ; soul-stirring   FR: palpitant ; émouvant
รวน[v.] (rūan) EN: make trouble ; seek a quarrel ; pick a quarrel ; provoke ; be provocative ; be belligerent ; press   FR: provoquer ; exciter
สรรพสามิต[n.] (sapphasāmit = sanphasāmit) EN: excise   
เสียวกระสัน[adj.] (sīo krasan) FR: en chaleur ; exci
ตัดออก[v. exp.] (tat øk) EN: eliminate ; amputate ; cut off ; cut out ; take out ; excise ; delete ; expunge   FR: éliminer ; couper ; enlever ; supprimer ; retrancher ; ôter ; exclure ; séparer ; amputer ; exciser
ตัดทอน[v.] (tatthøn) EN: cut ; pare ; excise ; abridge ; keep down   FR: couper ; élaguer ; enlever ; réduire ; retrancher
ตัดตอน[v.] (tattøn) EN: abridge ; sever a connection ; excise   FR: abréger
ตื่นเต้น[v.] (teūnten) EN: be excited ; be elated   FR: être excité ; être exalté
ตื่นเต้น[adj.] (teūnten) EN: exciting ; anxious   FR: excitant ; anxieux
ว้าวุ่น[adv.] (wāwun) EN: busily ; excitedly ; hastily ; emotionaly upset   
ยียวน[v.] (yīyūan) EN: pet sexually ; neck ; excite ; entice by caresses   FR: caresser ; exciter
ยุ[v.] (yu) EN: incite ; urge ; stir up ; instigate ; egg on ; provoke ; encourage ; spur ; egg s.o. on ; coax   FR: exciter ; presser ; inciter ; pousser ; provoquer ; fouetter (fig.)
ยั่ว[v.] (yūa = yua) EN: provoke ; infuriate ; irk ; irritate ; aggravate ; annoy ; enrage ; hassle ; incense : tempt ; annoy ; tease ; banter   FR: exciter ; énerver
ยั่วโทสะ[v. exp.] (yūa thōsa) EN: irritate ; rile ; anger ; make s.o. mad ; provoke   FR: exaspérer ; horripiler ; exciter la colère
ยั่วยุ[v.] (yūayu) EN: incite ; provoke ; arouse ; instigate ; urge ; stir up ; encourage ; spur ; stimulate ; foment   FR: provoquer ; exciter
ยุยง[v.] (yuyong) EN: incite ; stir up ; provoke ; instigate ; foment   FR: inciter ; encourager ; entraîner ; exciter ; exhorter ; pousser (à faire qqch)

CMU English Pronouncing Dictionary
EXCITE    IH0 K S AY1 T
EXCISE    EH0 K S AY1 S
EXCISE    EH1 K S AY0 Z
EXCITED    IH0 K S AY1 T AH0 D
EXCITES    IH0 K S AY1 T S
EXCISES    EH1 K S AY2 Z IH0 Z
EXCISED    EH1 K S AY2 Z D
EXCIMER    EH2 K S IH1 M ER0
EXCITED    IH0 K S AY1 T IH0 D
EXCISION    IH0 K S IH1 ZH AH0 N
EXCITING    IH0 K S AY1 T IH0 NG
EXCITEDLY    IH0 K S AY1 T AH0 D L IY0
DE-EXCITE    D IY1 IH0 K S AY1 T
EXCITABLE    IH0 K S AY1 T AH0 B AH0 L
OVEREXCITE    OW2 V ER0 EH0 K S AY1 T
DE-EXCITES    D IY1 IH0 K S AY1 T S
EXCITEMENT    IH0 K S AY1 T M AH0 N T
EXCITATION    EH2 K S AY0 T EY1 SH AH0 N
UNEXCITING    AH0 N IH0 K S AY1 T IH0 NG
OVEREXCITED    OW2 V ER0 EH0 K S AY1 T IH0 D
OVEREXCITES    OW2 V ER0 EH0 K S AY1 T S
OVEREXCITING    OW2 V ER0 EH0 K S AY1 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
excise    (n) ˈɛksaɪz (e1 k s ai z)
excise    (v) ˈɪksˈaɪz (i1 k s ai1 z)
excite    (v) ˈɪksˈaɪt (i1 k s ai1 t)
excised    (v) ˈɪksˈaɪzd (i1 k s ai1 z d)
excises    (v) ˈɪksˈaɪzɪz (i1 k s ai1 z i z)
excited    (v) ˈɪksˈaɪtɪd (i1 k s ai1 t i d)
excites    (v) ˈɪksˈaɪts (i1 k s ai1 t s)
excising    (v) ˈɪksˈaɪzɪŋ (i1 k s ai1 z i ng)
excision    (n) ˈɪksˈɪʒn (i1 k s i1 zh n)
exciting    (v) ˈɪksˈaɪtɪŋ (i1 k s ai1 t i ng)
exciseman    (n) ˈɛksaɪsmən (e1 k s ai s m @ n)
excisemen    (n) ˈɛksaɪsmən (e1 k s ai s m @ n)
excisions    (n) ˈɪksˈɪʒnz (i1 k s i1 zh n z)
excitable    (j) ˈɪksˈaɪtəbl (i1 k s ai1 t @ b l)
excitedly    (a) ˈɪksˈaɪtɪdliː (i1 k s ai1 t i d l ii)
excitement    (n) ˈɪksˈaɪtmənt (i1 k s ai1 t m @ n t)
excitingly    (a) ˈɪksˈaɪtɪŋliː (i1 k s ai1 t i ng l ii)
unexciting    (j) ˌʌnɪksˈaɪtɪŋ (uh2 n i k s ai1 t i ng)
excitements    (n) ˈɪksˈaɪtmənts (i1 k s ai1 t m @ n t s)
overexcited    (j) ˌouvərɪksˈaɪtɪd (ou2 v @ r i k s ai1 t i d)
excitability    (n) ˈɪksˌaɪtəbˈɪlɪtiː (i1 k s ai2 t @ b i1 l i t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
激动[jī dòng, ㄐㄧ ㄉㄨㄥˋ, / ] to excite; to agitate; exciting, #2,507 [Add to Longdo]
兴奋[xīng fèn, ㄒㄧㄥ ㄈㄣˋ, / ] excited; excitement, #2,512 [Add to Longdo]
切除[qiē chú, ㄑㄧㄝ ㄔㄨˊ, ] to excise; to cut out (a tumor), #4,318 [Add to Longdo]
热闹[rè nao, ㄖㄜˋ ㄋㄠ˙, / ] bustling with noise and excitement; lively, #4,520 [Add to Longdo]
激发[jī fā, ㄐㄧ ㄈㄚ, / ] to arouse; to excite, #5,275 [Add to Longdo]
[jī, ㄐㄧ, ] to arouse; to incite; to excite; to stimulate; sharp; fierce; violent, #7,301 [Add to Longdo]
[zī, , ] excite; nourish; this, #8,169 [Add to Longdo]
激起[jī qǐ, ㄐㄧ ㄑㄧˇ, ] arouse; excite; inflame, #10,212 [Add to Longdo]
[sǒng, ㄙㄨㄥˇ, / ] to excite; to raise up; to shrug; high; lofty; towering, #10,801 [Add to Longdo]
动情[dòng qíng, ㄉㄨㄥˋ ㄑㄧㄥˊ, / ] to get excited; passionate; aroused to passion; to fall in love; on heat (of animals), #17,228 [Add to Longdo]
刺激性[cì jī xìng, ㄘˋ ㄐㄧ ㄒㄧㄥˋ, ] thrilling; exciting; stimulating; irritating; provocative; pungent; spicy, #19,007 [Add to Longdo]
摘除[zhāi chú, ㄓㄞ ㄔㄨˊ, ] to excise, #19,047 [Add to Longdo]
看热闹[kàn rè nao, ㄎㄢˋ ㄖㄜˋ ㄋㄠ˙, / ] to enjoy watching a bustling scene; to go where the crowds are (for excitement, or out of curiosity), #21,055 [Add to Longdo]
热泪盈眶[rè lèi yíng kuàng, ㄖㄜˋ ㄌㄟˋ ㄧㄥˊ ㄎㄨㄤˋ, / ] eyes brimming with tears of excitement (成语 saw); extremely moved, #21,896 [Add to Longdo]
兴高采烈[xīng gāo cǎi liè, ㄒㄧㄥ ㄍㄠ ㄘㄞˇ ㄌㄧㄝˋ, / ] happy and excited (成语 saw); in high spirits; in great delight, #22,126 [Add to Longdo]
雀跃[què yuè, ㄑㄩㄝˋ ㄩㄝˋ, / ] to frolic for joy; lit. to jump like a sparrow; to gambol excitedly, #25,249 [Add to Longdo]
欢欣鼓舞[huān xīn gǔ wǔ, ㄏㄨㄢ ㄒㄧㄣ ㄍㄨˇ ˇ, / ] elated and excited (成语 saw); overjoyed, #27,144 [Add to Longdo]
精神抖擞[jīng shén dǒu sǒu, ㄐㄧㄥ ㄕㄣˊ ㄉㄡˇ ㄙㄡˇ, / ] spirit trembling with excitement (成语 saw); in high spirits; lively and full of enthusiasm; full of energy; con brio, #32,594 [Add to Longdo]
面红耳赤[miàn hóng ěr chì, ㄇㄧㄢˋ ㄏㄨㄥˊ ㄦˇ ㄔˋ, / ] flushed with anger (or excitement), #37,621 [Add to Longdo]
带劲[dài jìn, ㄉㄞˋ ㄐㄧㄣˋ, / ] energetic; exciting; of interest, #37,872 [Add to Longdo]
扣人心弦[kòu rén xīn xián, ㄎㄡˋ ㄖㄣˊ ㄒㄧㄣ ㄒㄧㄢˊ, ] to excite; to thrill; exciting; thrilling; cliff-hanging, #40,087 [Add to Longdo]
冲冲[chōng chōng, ㄔㄨㄥ ㄔㄨㄥ, / ] excitedly, #41,284 [Add to Longdo]
应激性[yīng jī xìng, ㄧㄥ ㄐㄧ ㄒㄧㄥˋ, / ] irritable; sensitive; excitable, #50,499 [Add to Longdo]
急性子[jí xìng zi, ㄐㄧˊ ㄒㄧㄥˋ ㄗ˙, ] impetuous person; excitable person, #53,697 [Add to Longdo]
冲昏头脑[chōng hūn tóu nǎo, ㄔㄨㄥ ㄏㄨㄣ ㄊㄡˊ ㄋㄠˇ, / ] lit. victory muddles the brain (成语 saw); fig. excited and unable to act rationally, #66,516 [Add to Longdo]
冲昏头脑[chōng hūn tóu nǎo, ㄔㄨㄥ ㄏㄨㄣ ㄊㄡˊ ㄋㄠˇ, / ] lit. victory muddles the brain (成语 saw); fig. excited and unable to act rationally, #66,516 [Add to Longdo]
勃然[bó rán, ㄅㄛˊ ㄖㄢˊ, ] agitatedly; excitedly; vigorously, #68,674 [Add to Longdo]
割除[gē chú, ㄍㄜ ㄔㄨˊ, ] to amputate; to excise (cut out), #79,681 [Add to Longdo]
少见多怪[shǎo jiàn duō guài, ㄕㄠˇ ㄐㄧㄢˋ ㄉㄨㄛ ㄍㄨㄞˋ, / ] lit. rarely seen, very strange (成语 saw); to express amazement due to lack of experience; naive expression of excitement due to ignorance, #81,452 [Add to Longdo]
并激[bìng jī, ㄅㄧㄥˋ ㄐㄧ, / ] parallel excitation; shunt excitation; shunt-wound (e.g. electric generator) [Add to Longdo]
令人振奋[lìng rén zhèn fèn, ㄌㄧㄥˋ ㄖㄣˊ ㄓㄣˋ ㄈㄣˋ, / ] inspiring; exciting; rousing [Add to Longdo]
使兴奋[shǐ xīng fèn, ㄕˇ ㄒㄧㄥ ㄈㄣˋ, 使 / 使] exciting; to excite [Add to Longdo]
急性人[jí xìng rén, ㄐㄧˊ ㄒㄧㄥˋ ㄖㄣˊ, ] impetuous person; excitable person [Add to Longdo]
兴奋高潮[xīng fèn gāo cháo, ㄒㄧㄥ ㄈㄣˋ ㄍㄠ ㄔㄠˊ, / ] peak of excitement; orgasm [Add to Longdo]
兴高彩烈[xīng gāo cǎi liè, ㄒㄧㄥ ㄍㄠ ㄘㄞˇ ㄌㄧㄝˋ, / ] happy and excited (成语 saw); in high spirits; in great delight [Add to Longdo]
迷上[mí shàng, ㄇㄧˊ ㄕㄤˋ, ] to become excited with; to be enchanted by [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
湧く[わく, waku] Thai: ตื่นเต้น English: to get excited

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abklingen {n} des angeregten Zustandesexcited-state deactivation [Add to Longdo]
Ansteuerung {f}activation; drive level; excitation; control [Add to Longdo]
Aufregung {f}excitement [Add to Longdo]
Aufregung {f}; Nervosität {f} | helle Aufregung {f}; große Aufregung {f}flurry | a flurry of excitement [Add to Longdo]
Eigenerregung {f}; Selbsterregung {f} [electr.]self-excitation [Add to Longdo]
Erregbarkeit {f}; Reizbarkeit {f}excitability [Add to Longdo]
Erreger {m}exciter [Add to Longdo]
Erregerfrequenz {f} [electr.]excitation frequency; exciting frequency [Add to Longdo]
Erregerstrom {m}exciting current [Add to Longdo]
Erregung {f}; Anregung {f} [electr.]excitation [Add to Longdo]
Fremderregung {f}separate excitation [Add to Longdo]
erregendexcitatory [Add to Longdo]
fremderregte Gleichstrommaschine {f} [electr.]separately excited d. c. machine [Add to Longdo]
Hilfsstoff {m}; Bindemittel {n}; Arzneistoffträger {m}excipient [Add to Longdo]
Regieverwaltung {f}excise office [Br.] [Add to Longdo]
in aller Ruhewithout ruffle or excitement [Add to Longdo]
Schankkonzession {f}excise licence [Am.] [Add to Longdo]
Schauer {m} (der Aufregung); kurze, heftige Erregungfrisson (of excitement) [Add to Longdo]
Steuerbeamte {m} für indirekte Steuernexcise officer [Add to Longdo]
Verbrauchsabgabe {f}; Akzise {f}excise tax [Am.] [Add to Longdo]
Verbrauchsteuer {f} | Verbrauchsteuern {pl}excise duty; excise tax [Am.] | excise duties [Add to Longdo]
Zoll {m} | Zoll bezahlen | Zoll umgehen | durch den Zoll kommen | Zölle und sonstige Abgabencustoms; duty | to pay customs | to avoid customs duty | to get through the customs | customs and excise dues [Add to Longdo]
äußerst reizbarexcitabliest [Add to Longdo]
aufregen | aufregend | aufgeregtto excite | exciting | excited [Add to Longdo]
aufregend {adj} | aufregender | am aufregendstenexciting | more exciting | most exciting [Add to Longdo]
nicht aufregendunexciting [Add to Longdo]
ereifern | ereifernd | ereifert | ereifert | ereiferteto get excited | getting excited | got excited | gets excited | got excited [Add to Longdo]
erregen; aufregen; anregen; hervorrufen | erregend; aufregend; anregend | erregt; aufgeregt; angeregtto excite | exciting | excited [Add to Longdo]
gereiztexcited [Add to Longdo]
herausschneiden; (operativ) entfernen; ausschneiden; exzidierento excise [Add to Longdo]
indirekte Steuer {f}; Akzise {f}excise tax [Add to Longdo]
indirekte Steuernexcise taxes [Add to Longdo]
reizbar; erregbar {adj}excitable [Add to Longdo]
reizbar {adv}excitably [Add to Longdo]
nicht reizbarunexcitable [Add to Longdo]
reiztexcites [Add to Longdo]
ruhigunexcited [Add to Longdo]
spannend {adj}exciting; thrilling; gripping; suspense-packed [Add to Longdo]
Sie ist in fieberhafter Aufregung.She's in a fever of excitement. [Add to Longdo]
Entfernung {f}; Exzision {f} [med.]excision [Add to Longdo]
Exzitation {f}; Erregung {f} [med.]excitation [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いそいそ[, isoiso] (adv,n,vs,adv-to) (on-mim) cheerfully; excitedly; (P) [Add to Longdo]
もしそれが興奮させなかったら[もしそれがこうふんさせなかったら, moshisoregakoufunsasenakattara] (exp) If it was not exciting [Add to Longdo]
わくわく[, wakuwaku] (adv,n,vs) (on-mim) tremble; get nervous; excitedly; thrilled; (P) [Add to Longdo]
イクサイトメント[, ikusaitomento] (n) excitement [Add to Longdo]
エキサイティング[, ekisaiteingu] (adj-na,n) exciting; (P) [Add to Longdo]
エキサイティングゲーム[, ekisaiteinguge-mu] (n) exciting game [Add to Longdo]
エキサイト[, ekisaito] (n,vs) excite; (P) [Add to Longdo]
ハイテンション[, haitenshon] (n) (1) high tension (as in electronics, etc.); (2) excited; enthusiastic [Add to Longdo]
ハラハラ(P);はらはら[, harahara (P); harahara] (adv,vs,adv-to) (1) (on-mim) heart going pit-a-pat; falling rapidly in big drops; fluttering down; (2) keeping on tenterhooks; suspense; (3) exciting; thrilling; (P) [Add to Longdo]
加振[かしん, kashin] (n) excitation [Add to Longdo]
可動役物[かどうやくもの, kadouyakumono] (n) (obsc) moving gadget on a pachinko machine designed to add excitement to play [Add to Longdo]
喚起[かんき, kanki] (n,vs) arousal; excitation; awakening; evocation; (P) [Add to Longdo]
感動[かんどう, kandou] (n,vs) being deeply moved emotionally; excitement; passion; deep emotion; impression; (P) [Add to Longdo]
揮発油税[きはつゆぜい, kihatsuyuzei] (n) gasoline tax; gasoline excise [Add to Longdo]
気が立つ[きがたつ, kigatatsu] (exp,v5t) to be excited about; to get all worked up about [Add to Longdo]
狂躁;狂騒[きょうそう, kyousou] (n) mania; wild excitement [Add to Longdo]
胸が躍る[むねがおどる, munegaodoru] (exp,v5r) to be excited; to be elated [Add to Longdo]
胸を躍らせる;胸をおどらせる[むねをおどらせる, munewoodoraseru] (exp,v1) to make one's heart flutter; to be excited [Add to Longdo]
胸躍る;胸おどる[むねおどる, muneodoru] (adj-f) (1) heart-pounding; exciting; thrilling; heartrending; (v5r) (2) to have one's heart pound; to be thrilled [Add to Longdo]
興奮(P);昂奮;亢奮[こうふん, koufun] (n,vs) excitement; stimulation; agitation; arousal; (P) [Add to Longdo]
興奮気味[こうふんぎみ, koufungimi] (n,adj-no) being somewhat excited (agitated) [Add to Longdo]
興奮状態[こうふんじょうたい, koufunjoutai] (n) excited condition; excited state [Add to Longdo]
芸がない;芸が無い[げいがない, geiganai] (exp,adj-i) (See 芸のない) lacking skill; uninspiring; unexciting; dull; unrefined; boring (from being too plain) [Add to Longdo]
芸のない[げいのない, geinonai] (adj-i) (See 芸がない) uninspiring; unexciting; dull; unrefined; uninteresting [Add to Longdo]
激す[げきす, gekisu] (v5s) (1) (See 激する) to intensify; (2) to be excited; to fly into a rage; to get into a passion; (3) to dash against; (4) to encourage [Add to Longdo]
激する[げきする, gekisuru] (vs-s) (1) to intensify; (2) to be excited; to fly into a rage; to get into a passion; (3) to dash against; (4) to encourage [Add to Longdo]
激昂;激高[げっこう;げきこう, gekkou ; gekikou] (n,vs) excited; exasperated; indignant; rage; enraged [Add to Longdo]
行け行け[いけいけ;イケイケ, ikeike ; ikeike] (exp,n,adj-na) (1) excited; pressing forward; go-go; (in) high spirits; (having) excessive energy; (int) (2) Go!; go-man-go!; (adv) (3) connecting; separating [Add to Longdo]
高ぶり;昂り[たかぶり, takaburi] (n) (1) excitement; stimulation; agitation; arousal; (2) pride; haughtiness; arrogance [Add to Longdo]
高ぶる;昂る;昂ぶる(io)[たかぶる, takaburu] (v5r,vi) (1) to be highly strung; to be proud; to be haughty; (2) to get excited; to get worked up [Add to Longdo]
豪快[ごうかい, goukai] (adj-na,n) hearty; exciting; stirring; lively; heroic; largehearted; splendid; (P) [Add to Longdo]
国内消費税[こくないしょうひぜい, kokunaishouhizei] (n) excise tax [Add to Longdo]
唆る[そそる, sosoru] (v5r) (uk) to excite; to incite; to stimulate; to arouse; to tempt; to stir up [Add to Longdo]
刺激物;刺戟物[しげきぶつ, shigekibutsu] (n) stimulant; stimulative; excitant [Add to Longdo]
消費税[しょうひぜい, shouhizei] (n) consumption tax (incl. sales tax, VAT, excise duty, etc.); (P) [Add to Longdo]
上擦る;上ずる[うわずる, uwazuru] (v5r,vi) to be excited; to get excited; to sound shallow; to sound hollow (a voice); to ring false (a voice); to sound shrill and nervous (a voice); to be high-pitched and unstrung (a voice) [Add to Longdo]
上米[じょうまい, joumai] (n) (1) commission; (2) excise tax [Add to Longdo]
乗せる(P);載せる[のせる, noseru] (v1,vt) (1) to place on (something); (2) (esp. 乗せる) to give (someone) a ride; to give a lift; to pick up; to help on board; (3) (esp. 載せる) to load (luggage); to carry; to take on board; (4) to send out (on the airwaves, etc.); (5) to deceive; to take for a ride; (6) to (sing) along with (musical accompaniment); (7) to let (someone) take part; (8) to excite (someone); (9) (載せる only) to publish (an article); to run (an ad); (P) [Add to Longdo]
色めき立つ[いろめきたつ, iromekitatsu] (v5t,vi) to become excited [Add to Longdo]
色めく[いろめく, iromeku] (v5k,vi) to colour; to color; to be tinged; to brighten; to grow lively; to become excited; to be stirred [Add to Longdo]
心が弾む[こころがはずむ, kokorogahazumu] (exp,v5m) to be excited; to be elated [Add to Longdo]
心が躍る;心がおどる[こころがおどる, kokorogaodoru] (exp,v5r) to be thrilled; to be excited [Add to Longdo]
身を乗り出す[みをのりだす, miwonoridasu] (exp,v5s) to bend oneself forward (esp. in curiosity or excitement); to hang out (e.g. over a balcony) [Add to Longdo]
性的興奮[せいてきこうふん, seitekikoufun] (n) sexual arousal; sexual excitation [Add to Longdo]
盛り上がる(P);盛りあがる;盛り上る;盛上がる;盛上る[もりあがる, moriagaru] (v5r,vi) (1) to swell; to rise; to bulge; to be piled up; (2) to rouse; to get excited; (P) [Add to Longdo]
切り取る;切取る[きりとる, kiritoru] (v5r,vt) to cut off; to excise; to tear off; to cut out; to whittle down; to tear out; to cut down; to amputate [Add to Longdo]
絶倒[ぜっとう, zettou] (n,vs) extreme excitement; sidesplitting laughter [Add to Longdo]
騒ぐ(P);騷ぐ(oK)[さわぐ, sawagu] (v5g,vi) (1) to make noise; to make racket; to be noisy; (2) to rustle; to swoosh; (3) to make merry; (4) to clamor; to clamour; to make a fuss; to kick up a fuss; (5) to lose one's cool; to panic; to act flustered; (6) to feel tense; to be uneasy; to be excited; (P) [Add to Longdo]
息を弾ませる[いきをはずませる, ikiwohazumaseru] (exp,v1) to pant; to gasp; to be short of breath; to be excited [Add to Longdo]
他励[たれい, tarei] (n,adj-no) separate excitation [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
エキサイト[えきさいと, ekisaito] excite [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top