ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สรรพสามิต

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สรรพสามิต-, *สรรพสามิต*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สรรพสามิต[N] excise, Syn. อากร, ค่าธรรมเนียม
สรรพสามิต[N] excise, Syn. อากรสรรพสามิต, Thai definition: อากรที่เก็บจากสิ่งประดิษฐ์และผลิตขึ้นภายในประเทศ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สรรพสามิต(สับพะ-, สันพะ–) น. อากรที่เก็บจากสิ่งประดิษฐ์และผลิตขึ้นภายในประเทศ เรียกว่า อากรสรรพสามิต.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You will be registered as a confidential informant for the Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms.นายจะได้รับการจดทะเบียน เป็นผู้ให้ข้อมูลที่เป็นความลับจากทางการ จากกรมสรรพสามิต ปราบปราม สุรา บุหรี่และอาวุธปืน Service (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สรรพสามิต[n.] (sapphasāmit = sanphasāmit) EN: excise   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
excise(เอค'ไซซ) n. ภาษีสรรพสามิต,ภาษีสินค้า,ภาษี vt. (เอ็คไซซ') เรียกเก็บภาษีสรรพสามิต,เรียกเก็บภาษีสินค้า,เรียกเก็บภาษี,ตัดทิ้ง,ตัดออก,ตัดตอน,ตัดข้อความออก., See also: excisable adj. ดูexcise

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top