ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*duality*

D UW0 AE1 L AH0 T IY0   
66 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: duality, -duality-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
duality[N] การอยู่เป็นคู่
individuality[N] ความเป็นเอกเทศ, See also: เอกัตภาพ, สภาวะที่แยกจากคนอื่นหรือสิ่งอื่น, Syn. distinctiveness, separateness
individuality[N] บุคลิกลักษณะเฉพาะ, Syn. character, identity, personality

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
individuality(อินดิวิจ'จุแอล'ลิที) n. คุณสมบัติหรือลักษณะเฉพาะของบุคคล,สภาพหรือลักษณะที่แบ่งแยกไม่ได้, Syn. uniqueness

English-Thai: Nontri Dictionary
individuality(n) บุคลิกลักษณะ,ความแตกต่างกัน,เอกัตภาพ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dualityภาวะคู่กัน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
dualityภาวะคู่กัน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dualityภาวะคู่กัน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Individualityปัจเจกภาพ [TU Subject Heading]
Individuality, Law ofกฎแห่งความแตกต่าง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There is no price for individuality.ความแตกต่างนี่ มันตีค่าไม่ได้ Bicentennial Man (1999)
It's what we call individuality.หรือสำหรับเธอ Ouran High School Host Club (2006)
bearing witness to the duality of life.การทนเป็นพยานในการผสมผสานของชีวิต Chapter Thirteen 'Dual' (2008)
Individuality is what makes America great.เดี่ยวๆ นี่ล่ะที่ทำให้อเมริกายิ่งใหญ่ About Last Night (2008)
A duality of his kind.นิสัยเขามีสองแบบน่ะ Mark of the Brotherhood (2010)
I appreciate its duality.ผมประทับใจ เรื่องทวิภาคมาก Revelation Zero: Part 1 (2010)
Well,anthropologically speaking,paramilitaristic organizations tend to constrain individuality.เหรอ ในทางมานุษยวิทยานะ หน่วยงานเสริมการทหาร มีแนวโน้มที่จะ จำกัดความเป็นตัวของตัวเอง The Parts in the Sum of the Whole (2010)
Okay,I... am declaring my individuality.ผมกำลังประกาศความเป็นตัวตน The Parts in the Sum of the Whole (2010)
Being a warbler is great, but I don't think they appreciate my individuality as much as you guys did, and I can't help but think that I let you guys down.การเป็นวอร์บเลอร์ก็ดี แต่พวกเขาก็ไม่ยอมรับ ความเป็นฉัน เหมือนที่พวกเธอทำ Special Education (2010)
We're going to restyle it to represent the obvious duality in your sexuality.เข้ากับรสนิยมทางเพศของแก Britney/Brittany (2010)
His long hair is just his link to his individuality.ที่เขาไว้ผมยาวนั่นบ่งบอกถึงบุคลิกเฉพาะของเขา Do Shapeshifters Dream of Electric Sheep? (2010)
Welcome to what used to be individuality, seized and disintegrated by cowardly groupthink.ยินดีต้อนรับสู่อะไรก็ตามที่เคยเป็นสิทธิส่วนบุคคล ซึ่งถูกพรากและทำให้แตกเป็นเสี่ยงๆ ด้วยกฏหมู่ของพวกขี้ขลาด Cooperative Calligraphy (2010)
But if we surrender our individuality to form a faceless regime, how are we any better than them?แต่ถ้าเรายอมสละเอกัตภาพของเรา เพื่อสร้างระบบการปกครองไร้เอกลักษณ์ เราก็ไม่ได้ดีไปกว่าพวกเขาเลย For a Few Paintballs More (2011)
A duality governed By the balance of light and darkness.การต่อสู้ถูกควบคุมโดยความสมดุลระหว่างด้านสว่างและด้านมืด Charade (2011)
Hey. Her individuality is really is too never rule.นี่เธอ ไม่ทำมันไม่เกินไปหน่อยหรอ Spellbound (2011)
It's something about the duality of the sun and moon.มันเกี่ยวกับการที่ดวงจันทร์ และดวงอาทิตย์มาอยู่รวมกัน Partial Eclipse of the Heart (2012)
The duality of humanity, the yin and the Yang, the Ike and Tina Turner of it all.ทวิภาวะของความเป็นมนุษย์ หยินและหยาง เหมือนไอค์กับทีน่า เทอร์เนอร์ไง Happily Ever Aftermath (2012)
All sense of individuality was stripped away.ความเป็นตัวของตัวเองถูกขจัดไปหมด Broken (2013)
For a Muslim woman, marriage is a lilting dance of duality... strength and submission.สำหรับผู้หญิงมุสลิม การแต่งงานคือการร่ายรำแห่งชีวิตคู่ ความแข็งแกร่งและการยินยอม Patriots Day (2016)
But there's no one who really understands the risk to individuality, identity, messing with the human soul.แต่เรามองไม่ออกถึงความเสี่ยง... ต่อปัจเจกบุคคล ต่ออัตลักษณ์ เมื่อไปยุ่งกับจิตวิญญาณมนุษย์ Ghost in the Shell (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dualityHe is a man of striking individuality.
dualityIndividuality is stressed in the Western world.
dualityIndividuality is very important in the West.
dualityThat country is where individuality counts.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สิทธิส่วนบุคคล[N] personality, See also: personal identity, individuality
อัตภาพ[N] (personal) circumstances, See also: individuality, condition in life, personal condition, Example: โครงการพระราชดำริมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนไทยได้กินดีอยู่ดีตามควรแก่อัตภาพ, Thai definition: ลักษณะความเป็นตัวตนหรือบุคคล, Notes: (บาลี)
ปัจเจกภาพ[N] individuality, Example: เสฐียรโกเศศได้กล่าวไว้ว่า ชาติที่ต้องสูญเสียปัจเจกภาพแห่งชาติไปก็เพราะวัฒนธรรมของชาตินั้นเสื่อมโทรมไม่มีการริเริ่มให้ก้าวหน้า, Thai definition: ความเป็นอยู่โดยเอกเทศ, ความผิดแผกแตกต่างจากคนอื่น, ความแตกต่างจากกัน
เอกัตภาพ[N] individuality, See also: character, individual characteristics, Example: ในการศึกษาเกี่ยวกับเอกัตภาพ จำเป็นต้องมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับบุคลิกภาพด้วย, Thai definition: ลักษณะเฉพาะตัว
บุคลิกภาพ[N] personality, See also: individuality, character, Syn. บุคลิก, บุคลิกลักษณะ, Example: ี่เขาถนัดลอกเลียนบุคลิกภาพของดารานักร้องดังๆ หลายคน, Thai definition: สภาพนิสัยจำเพาะคน
เทวภาวะ[N] duality, See also: double, double nature, dualism, couple, pair, Thai definition: ความเป็น 2, ความเป็นคู่, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บุคลิก[n.] (bukkhalik) EN: personality ; individuality ; character   FR: personnalité [f] ; caractère [m]
บุคลิกภาพ[n.] (bukkhalikkaphāp) EN: individuality ; personality   FR: personnalité [f]
ปัจเจกภาพ[n.] (patjēkkaphāp) EN: individuality   
สิทธิส่วนบุคคล[n. exp.] (sitthi suanbukkhon) EN: personality ; personal identity ; individuality   

CMU English Pronouncing Dictionary
DUALITY D UW0 AE1 L AH0 T IY0
INDIVIDUALITY IH2 N D IH2 V IH0 JH UW0 AE1 L IH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
individuality (n) ˌɪndɪvˌɪʤuˈælɪtiː (i2 n d i v i2 jh u a1 l i t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
个性[gè xìng, ㄍㄜˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] individuality; personality, #2,648 [Add to Longdo]
对偶[duì ǒu, ㄉㄨㄟˋ ㄡˇ, / ] dual; duality; antithesis; coupled phrases (as rhetorical device); spouse, #55,373 [Add to Longdo]
对偶性[duì ǒu xìng, ㄉㄨㄟˋ ㄡˇ ㄒㄧㄥˋ, / ] (math.) duality, #242,449 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dualität {f}duality [Add to Longdo]
Individualität {f}individuality [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
インディビジュアリティー[, indeibijuaritei-] (n) (obsc) (See 個性) individuality [Add to Longdo]
陰陽の理[おんみょうのり, onmyounori] (n) principle of duality [Add to Longdo]
個人性[こじんせい, kojinsei] (n) individuality; personality; idiosyncrasy [Add to Longdo]
個性[こせい, kosei] (n) individuality; personality; idiosyncrasy; (P) [Add to Longdo]
個性豊か[こせいゆたか, koseiyutaka] (adj-na,n) great individuality [Add to Longdo]
個体性[こたいせい, kotaisei] (n) individuality [Add to Longdo]
自分らしさ[じぶんらしさ, jibunrashisa] (n) individuality; personality; sense of oneself [Add to Longdo]
主体性[しゅたいせい, shutaisei] (n) independence; individuality [Add to Longdo]
人格[じんかく, jinkaku] (n) personality; character; individuality; (P) [Add to Longdo]
双対[そうつい;そうたい, soutsui ; soutai] (n) {math;physics} reciprocity; duality (physics) [Add to Longdo]
二元[にげん, nigen] (n,adj-no) duality; binary (system) [Add to Longdo]
不二[ふに, funi] (n) {Buddh} advaitam (non-duality) [Add to Longdo]
没個性[ぼつこせい, botsukosei] (n) lack of individuality or personality [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Duality \Du"al"i*ty\, n. [L. dualitas: cf. F. dualit['e].]
     The quality or condition of being two or twofold; dual
     character or usage.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top