ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-duality-

D UW0 AE1 L AH0 T IY0   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: duality, *duality*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
duality[N] การอยู่เป็นคู่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dualityภาวะคู่กัน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
dualityภาวะคู่กัน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dualityภาวะคู่กัน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The duality of humanity, the yin and the Yang, the Ike and Tina Turner of it all.ทวิภาวะของความเป็นมนุษย์ หยินและหยาง เหมือนไอค์กับทีน่า เทอร์เนอร์ไง Happily Ever Aftermath (2012)
It's something about the duality of the sun and moon.มันเกี่ยวกับการที่ดวงจันทร์ และดวงอาทิตย์มาอยู่รวมกัน Partial Eclipse of the Heart (2012)
A duality governed By the balance of light and darkness.การต่อสู้ถูกควบคุมโดยความสมดุลระหว่างด้านสว่างและด้านมืด Charade (2011)
We're going to restyle it to represent the obvious duality in your sexuality.เข้ากับรสนิยมทางเพศของแก Britney/Brittany (2010)
A duality of his kind.นิสัยเขามีสองแบบน่ะ Mark of the Brotherhood (2010)
bearing witness to the duality of life.การทนเป็นพยานในการผสมผสานของชีวิต Chapter Thirteen 'Dual' (2008)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เทวภาวะ[N] duality, See also: double, double nature, dualism, couple, pair, Thai definition: ความเป็น 2, ความเป็นคู่, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

CMU English Pronouncing Dictionary
DUALITY    D UW0 AE1 L AH0 T IY0

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Duality \Du"al"i*ty\, n. [L. dualitas: cf. F. dualit['e].]
   The quality or condition of being two or twofold; dual
   character or usage.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 duality
   n 1: being twofold; a classification into two opposed parts or
      subclasses; "the dichotomy between eastern and western
      culture" [syn: {dichotomy}, {duality}]
   2: (physics) the property of matter and electromagnetic
     radiation that is characterized by the fact that some
     properties can be explained best by wave theory and others by
     particle theory [syn: {duality}, {wave-particle duality}]
   3: (geometry) the interchangeability of the roles of points and
     planes in the theorems of projective geometry

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top