ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*disinterest*

D IH0 S IH1 N T ER0 AH0 S T   
43 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: disinterest, -disinterest-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
disinterest[N] ความไม่สนใจ
disinterest[VT] ไม่สนใจ, See also: ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง, ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย, Syn. disregard, Ant. interest
disinterested[ADJ] ไม่เกี่ยวข้อง, See also: ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย, ไม่สนใจ, Syn. dispassionate, fair, indifferent, Ant. interested, prejudiced, biased

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
disinterestedadj. ไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัว,ไม่สนใจ,เมินเฉย, Syn. impartial,indifferent

English-Thai: Nontri Dictionary
disinterested(adj) ไม่สนใจ,ไม่นำพา,เมินเฉย,ไม่เกี่ยวข้อง,ไม่แยแส,ไม่มีส่วนได้ส่วนเสี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
disinterestednessความเป็นกลาง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
His choice is disinterested at least. He must know that our father can give him nothing.สิ่งที่เขาเลือกจะไม่มีส่วนได้ส่วนเสียอะไร เขาต้องรู้สิว่าพ่อเราไม่สามารถให้อะไรเขาได้ Episode #1.5 (1995)
The clinical disinterest of a beautiful woman, for instance.เช่น คลีนิกที่ไม่สนใจ เรื่องความงามของผู้หญิง แค่ยกตัวอย่างนะ Chuck Versus the Lethal Weapon (2009)
She's trying to make you more interested in her by acting disinterested.อะไรนะ? นายคิดจริงๆว่าฉันถูกฆ่าในรถบรรทุกขยะหรือ G-Force (2009)
You have an interesting way of being disinterested, Sam.เธอมีวิธีทำเป็นไม่สนใจ ได้น่าสนใจนะ TRON: Legacy (2010)
Kitty Dukakis could not be here because of disinterest, but Lima Police Chief Lawrence Krowley is here to show you a grisly slideshow of auto accidents.Kitty Dukakis ไม่ได้มา แต่ Lawrence Krowley หัวหน้า ตร.ลิม่า มาที่นี่ เพื่อมาโชว์ภาพสไลด์ที่น่ากลัวของอุบัติเหตุทางรถยนต์ Blame It on the Alcohol (2011)
She seems disinterested in doing business with you today.หล่อนไม่สนใจที่จะทำธุรกิจกับคุณแล้ววันนี้ Advanced Dungeons & Dragons (2011)
I don't think you really need me. What about him? He's secretly disinterested or--?แล้วเค้าล่ะเป็นไง ดูไม่น่าสนใจเท่าไหร่ The Thing (2011)
According to the Relationship Agreement, on the anniversary of our first date, he must take me to a nice dinner, ask about my day and engage in casual physical contact that a disinterested onlooker might mistake for intimacy.ในวันครบรอบ 1 ปีจากเดทแรกของเรา เขาต้องพาฉันไปดินเนอร์ที่ดีๆ ไถ่ถามว่าแต่ละวันเป็นไงบ้าง และมีความสัมพันธ์ทางกายบ้างเป็นครั้งคราว The Date Night Variable (2012)
I mean, not that I wanna seem disinterested.พ่อหมายถึง,ไม่ได้หมายความว่า พ่อไม่สนใจแล้วนะ Win Some, Lose Some (2013)
What part would you have me be disinterested in?จะไม่ให้ฉันสนใจได้ยังไง Bondage and Beta Male Sexuality (2014)
Tragically Disinterested Parents.ลูกที่พ่อแม่ไม่ต้องการไง Fallen (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
disinterestAs a disinterested third-party I can declare that she secretly loves him.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไม่เข้าใครออกใคร[V] be impartial, See also: be unbiased, be unprejudiced, be disinterested, Syn. เป็นกลาง, Thai definition: ไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง คงความเป็นตัวของตัวเอง
ดูดาย[V] be indifferent, See also: ignore, be unconcerned, without taking any interest, take no heed, be disinterested, Syn. วางเฉย, เพิกเฉย, ไม่เอาใจใส่, Ant. เอื้อเฟื้อ

CMU English Pronouncing Dictionary
DISINTEREST D IH0 S IH1 N T ER0 AH0 S T
DISINTERESTED D IH0 S IH1 N T R IH0 S T IH0 D
DISINTERESTED D IH0 S IH1 N R IH0 S T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
disinterested (j) dˈɪsˈɪntrəstɪd (d i1 s i1 n t r @ s t i d)
disinterestedly (a) dˈɪsˈɪntrəstɪdliː (d i1 s i1 n t r @ s t i d l ii)
disinterestednes (n) dˈɪsˈɪntrəstɪdnəs (d i1 s i1 n t r @ s t i d n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
无私[wú sī, ㄨˊ ㄙ, / ] selfless; unselfish; disinterested, #10,491 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Selbstlosigkeit {f}disinterest [Add to Longdo]
Uneigennützigkeit {f}disinterestedness [Add to Longdo]
selbstlosdisinterested [Add to Longdo]
selbstlos {adv}disinterestedly [Add to Longdo]
uneigennützigdisinterested [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
似非親[えせおや, eseoya] (n) distant disinterested parent [Add to Longdo]
石地蔵[いしじぞう, ishijizou] (n) (1) stone statue of Jizo; (2) taciturn person or someone disinterested in romance [Add to Longdo]
禅味[ぜんみ, zenmi] (n) the flavor of Zen; the flavour of Zen; air or style of disinterestedness [Add to Longdo]
疎い[うとい, utoi] (adj-i) (1) distant; estranged; disinterested; (2) (usu. as 〜に疎い) (ant [Add to Longdo]
第三者[だいさんしゃ, daisansha] (n) third party; third person; outsider; disinterested person; (P) [Add to Longdo]
無欲(P);無慾[むよく, muyoku] (adj-na,n,adj-no) unselfish; disinterested; unavaricious; free of avarice; (P) [Add to Longdo]
無欲無私[むよくむし, muyokumushi] (n) unselfish and impartial (disinterested) [Add to Longdo]
恬淡[てんたん, tentan] (adj-na,n,adv-to) disinterest [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Disinterest \Dis*in"ter*est\, p. a.
   Disinterested. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      The measures they shall walk by shall be disinterest
      and even.                --Jer. Taylor.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Disinterest \Dis*in"ter*est\, n.
   1. What is contrary to interest or advantage; disadvantage.
    [Obs.] --Glanvill.
    [1913 Webster]
 
   2. Indifference to profit; want of regard to private
    advantage; disinterestedness. [Obs.] --Johnson.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Disinterest \Dis*in"ter*est\, v. t.
   To divest of interest or interested motives. [Obs.]
   --Feltham.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top