ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-disinterest-

D IH0 S IH1 N T ER0 AH0 S T   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: disinterest, *disinterest*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
disinterest[N] ความไม่สนใจ
disinterest[VT] ไม่สนใจ, See also: ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง, ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย, Syn. disregard, Ant. interest

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The clinical disinterest of a beautiful woman, for instance.เช่น คลีนิกที่ไม่สนใจ เรื่องความงามของผู้หญิง แค่ยกตัวอย่างนะ Chuck Versus the Lethal Weapon (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
disinterestAs a disinterested third-party I can declare that she secretly loves him.

CMU English Pronouncing Dictionary
DISINTEREST D IH0 S IH1 N T ER0 AH0 S T

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Disinterest \Dis*in"ter*est\, p. a.
   Disinterested. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      The measures they shall walk by shall be disinterest
      and even.                --Jer. Taylor.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Disinterest \Dis*in"ter*est\, n.
   1. What is contrary to interest or advantage; disadvantage.
    [Obs.] --Glanvill.
    [1913 Webster]
 
   2. Indifference to profit; want of regard to private
    advantage; disinterestedness. [Obs.] --Johnson.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Disinterest \Dis*in"ter*est\, v. t.
   To divest of interest or interested motives. [Obs.]
   --Feltham.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 disinterest
   n 1: tolerance attributable to a lack of involvement [syn:
      {disinterest}, {neutrality}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top