ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

neutrality

N UW0 T R AE1 L AH0 T IY0   
31 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -neutrality-, *neutrality*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
neutrality[N] ความเป็นกลาง, See also: สถานภาพเป็นกลาง, สถานะที่เป็นกลาง, Syn. impartiality

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
neutrality(นิวแทรล'ลิที) n. ความเป็นกลาง

English-Thai: Nontri Dictionary
neutrality(n) ความเป็นกลาง,ความไม่เข้าข้าง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
neutralityความเป็นกลาง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
neutralityความเป็นกลาง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
neutrality, armedความเป็นกลางโดยมีกำลังรบ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
neutrality, politicalความเป็นกลางทางการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Neutralityความเป็นกลาง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They talk of neutrality, but they're all witches and spies.แต่ก็เล่นอาคม ขายข่าว The Chronicles of Riddick (2004)
Thus, I shall reassert Our position of neutrality.เช่นนั้นแล้ว ข้าขอยืนยันอีกครั้งหนึ่ง ว่าสถานะของเราคือเป็นกลาง Duchess of Mandalore (2010)
There has been a development Mandalore's neutrality.มีความคืบหน้าใหม่ๆ เกี่ยวกับความเป็นกลางของแมนดาลอร์ Duchess of Mandalore (2010)
Professional neutrality be damned.ความเป็นมืออาชีพต้องแย่แน่ๆ Oeuf (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
neutralityThe alternative possibilities are neutrality or war.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเป็นกลาง[N] neutrality, Syn. ความยุติธรรม, ใจเป็นกลาง, Ant. ความลำเอียง, Example: กรรมการที่ตัดสินกีฬาต้องมีความเป็นกลางเป็นสำคัญ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความเป็นกลาง[n.] (khwām penklāng) EN: neutrality ; impartiality   FR: neutralité [f] ; impartialité [f]
รักษาความเป็นกลาง[v. exp.] (raksā khwām penklāng) EN: remain neutral ; maintain neutrality   FR: rester dans la neutralité

CMU English Pronouncing Dictionary
NEUTRALITY    N UW0 T R AE1 L AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
neutrality    (n) njˈuːtrˈælɪtiː (n y uu1 t r a1 l i t ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Neutralität {f} | Neutralitäten {pl}neutrality | neutralities [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ニュートラリティー[, nyu-toraritei-] (n) neutrality [Add to Longdo]
永世中立[えいせいちゅうりつ, eiseichuuritsu] (n) permanent neutrality [Add to Longdo]
局外中立[きょくがいちゅうりつ, kyokugaichuuritsu] (n) neutrality [Add to Longdo]
厳正中立[げんせいちゅうりつ, genseichuuritsu] (adj-na,n) strict neutrality [Add to Longdo]
税制中立[ぜいせいちゅうりつ, zeiseichuuritsu] (n) revenue neutrality [Add to Longdo]
中性[ちゅうせい, chuusei] (n,adj-no) (1) neutrality (incl. chemical, electrical, etc.); indifference; (2) sexlessness; androgyny; androgyne; neuter; (3) {ling} neuter gender; (P) [Add to Longdo]
中立[ちゅうりつ, chuuritsu] (n) neutrality; (P) [Add to Longdo]
中立性[ちゅうりつせい, chuuritsusei] (n) neutrality [Add to Longdo]
非武装中立[ひぶそうちゅうりつ, hibusouchuuritsu] (n) unarmed neutrality [Add to Longdo]
不介入[ふかいにゅう, fukainyuu] (n) noninvolvement; nonintervention; neutrality [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Neutrality \Neu*tral"i*ty\, n. [Cf. F. neutralit['e].]
   1. The state or quality of being neutral; the condition of
    being unengaged in contests between others; state of
    taking no part on either side; indifference.
    [1913 Webster]
 
       Men who possess a state of neutrality in times of
       public danger, desert the interest of their fellow
       subjects.               --Addison.
    [1913 Webster]
 
   2. Indifference in quality; a state neither very good nor
    bad. [Obs.] --Donne.
    [1913 Webster]
 
   3. (Chem.) The quality or state of being neutral. See
    {Neutral}, a., 4.
    [1913 Webster]
 
   4. (International Law) The condition of a nation or
    government which refrains from taking part, directly or
    indirectly, in a war between other powers.
    [1913 Webster]
 
   5. Those who are neutral; a combination of neutral powers or
    states.
    [1913 Webster]
 
   {Armed neutrality}, the condition of a neutral power, in time
    of war, which holds itself ready to resist by force any
    aggression of either belligerent.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 neutrality
   n 1: nonparticipation in a dispute or war
   2: tolerance attributable to a lack of involvement [syn:
     {disinterest}, {neutrality}]
   3: pH value of 7

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top