ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

disinterestedness

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -disinterestedness-, *disinterestedness*, disinterestednes
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา disinterestedness มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *disinterestedness*)
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
disinterestednessความเป็นกลาง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
disinterestednes (n) dˈɪsˈɪntrəstɪdnəs (d i1 s i1 n t r @ s t i d n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Uneigennützigkeit {f}disinterestedness [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
禅味[ぜんみ, zenmi] (n) the flavor of Zen; the flavour of Zen; air or style of disinterestedness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Disinterestedness \Dis*in"ter*est*ed*ness\, n.
   The state or quality of being disinterested; impartiality.
   [1913 Webster]
 
      That perfect disinterestedness and self-devotion of
      which man seems to be incapable, but which is sometimes
      found in woman.             --Macaulay.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 disinterestedness
   n 1: freedom from bias or from selfish motives

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top