Search result for

*billet*

(144 entries)
(0.5948 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: billet, -billet-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
billet[N] ที่พักชั่วคราว (โดยเฉพาะสำหรับทหาร)
billet[N] คำสั่งทางทหารเกี่ยวกับสถานที่พักชั่วคราว
billet[VT] จัดค่ายพักชั่วคราว, See also: จัดที่พักชั่วคราว, Syn. camp, berth
billet[VT] สั่งให้ไปพักยังที่พักชั่วคราว
billet[N] ตำแหน่งงาน, Syn. job, position
billet[N] ท่อนไม้ชิ้นเล็กๆ
billet[N] ท่อนเหล็กหรือโลหะ
billet on[PHRV] ตั้งค่ายทหารในพื้นที่ของ (บางคน), See also: เตรียมที่พักให้ทหาร
billet-doux[N] จดหมายรัก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
billet(บิล'เลท) {billeted,billeting,billets} vt.,n. (การ) ส่งไปพัก,จัดที่พักให้ทหาร,ให้ตำแหน่งแก่,หอพักทหาร,งาน,จดหมายสั้น ๆ vi. ตั้งค่ายตั้งทัพ

English-Thai: Nontri Dictionary
billet(n) ท่อนไม้,ท่อนเหล็ก,ท่อนปืน,เศษเหล็ก,หอพักทหาร
BILLET-billet-doux(n) จดหมายรัก,สารรัก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
billetingการส่งทหารเข้าพักในบ้านเอกชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
All arriving personnel, this is your billeting area.ทุกหน่วยที่มาถึงแล้ว.. ขอเรียนให้ทราบว่านี่คือค่ายของคุณ Melbourne (2010)
Will produce a liberty pass or will return immediately to his billet.ต้องแสดงใบอนุญาตพักผ่อน.. หรือไม่ก็ต้องกลับค่ายทหารเดี๋ยวนี้! Melbourne (2010)
- M.P.: You're going back to your billet.- ทุกนายต้องกลับไปค่ายทหาร! Melbourne (2010)
I am told it is a billet of U235. That's...ได้รับแจ้งว่ามันเป็นหลอดบรรจุ U235 ซึ่งก็คือ... Rain on the Evil and on the Good (2012)
And you only found one billet?แล้วคุณเจอแค่แท่งเดียวหรือ Rain on the Evil and on the Good (2012)
They didn't go through all of this for one billet.พวกเขาคงไม่มาถึงขั้นนี้ เพื่อยูเรเนียมแค่แท่งเดียวหรอก Rain on the Evil and on the Good (2012)
Try a billet of weapons-grade uranium.น่าจะเป็นแท่งยูเรเนียมสำหรับผลิตอาวุธ Rain on the Evil and on the Good (2012)
Well... it would be a lot more than one billet could make.งั้น... ก็ต้องมียูเรเนียมมากกว่า 1 แท่ง ถึงจะแรงขนาดนั้น Rain on the Evil and on the Good (2012)
I have the full delivery, less one billet I needed for... security.ผมเอามาส่งครบถ้วน ขาดไปแค่แท่งเดียวที่ผมต้องใช้ เพื่อ... ความปลอดภัย Rain on the Evil and on the Good (2012)
I attended an event at the billeted quarters of General Howe, where I was to make contact with the spymaster, none other than my constant companion in adventure,ผมไปร่วมงาน ที่บ้านพักของนายพลฮาว ซึ่งผมต้องติดต่อหัวหน้าสายลับ Whispers in the Dark (2015)
Clearly, HQ have failed to notify you. My troop is to be billeted here.เห็นชัดว่าสำนักงานใหญ่ไม่ได้แจ้งคุณ กองกำลังเราให้พักชั่วคราวที่นี่ The Water Horse (2007)
No, only the officers will be billeted inside the house.ไม่สิ นายทหารเท่านั้น ที่จะพักข้างในบ้าน The Water Horse (2007)
~'Cause we're saying goodbye to them all As back to their billets they crawl~เพราะเราจะกล่าวคำอำลาให้พวกมัน Atonement (2007)
Dame tu billetera.แกรู้ใช่ไหมว่าฉันพูดอะไร? Interference (2007)
It didn't say "Get off before the iceberg" on the ticket. NowAuf unseren Billets stand nicht, dass wir vorher aussteigen sollen! Time Bandits (1981)
Do you have a ticket for me?Haben Sie noch ein Billet für mich? Egon Schiele: Excess and Punishment (1980)
He has no ticket but he has a right.Er hat kein Billet, aber ein Anrecht. Fitzcarraldo (1982)
That won't do. You must see her, fight for her.(Wieck) Wenn nicht die Hälfte der Leute auf Freibillett käme. Spring Symphony (1983)
There's Mr. Billet and Stevie.Das sind Mr. Billet und Stevie. Car Wars (1985)
And you never even read the note.Und du hast nie mein Billet gelesen. HouseSitter (1992)
One day SchiIIer came to town. She sent him a note :Eines Tages, als Schiller in der Stadt war, schickte sie ihm ein BilletLe mirage (1992)
Look for more like this one.Jeder sucht sich so ein Lebensbillett. Stalingrad (1993)
It's for your own good that I do not tell you.Billet, Sie kommen mit mir. Games (1993)
Thank God for that I must collect our sleeping-car tickets I'll be back for you in half an hourGott sei Dank Und jetzt besorge ich die Schlafwagenbillette ln einer halben Stunde hol ich dich Lulu (1996)
On those wagons, no one needed a ticket.Auf diesen Wagen braucht man kein BilletOne Evening After the War (1998)
- Here, for your ticket.- Hier, für dein BilletOne Evening After the War (1998)
-Know how hard it was to get tickets?Flugbillete sind momentan rar. Monsoon Wedding (2001)
For the thrill on your tongue Of stolen sweets You will have to pay the bill Tangled in the winding sheetsFür das zarte Tête-à-tête... zahlst du teuer dein Billett... in des Herren Lotterbett. The Phantom of the Opera (2004)
-What about Victoria? -The train ticket was too expensive.Das Zugbillett war zu teuer. Dalecarlians (2004)
Let's see if they are better than the 50.J'espere que cela ne va pas se faire repere comme les billets de 50. Ce n'est pas avec des faux billets qu'on va se debarrasser de cela. The Anarchist's Wife (2008)
By the way, I've just received a note from my daughter Louise Adelaïde. She praises your future spouse.Ich erhielt soeben ein Billett meiner Tochter Louise-Adélaïde, die Eure künftige Gattin mit besonderem Lob bedenkt. Cartouche, le brigand magnifique (2009)
Up the hill, bear left onto Hare and Billet Road.Den Hügel hoch und rechts bleiben Richtung Hare und Billet Road. Just Do It: A Tale of Modern-day Outlaws (2011)
Two tickets for Marrakech, tomorrow at 10 a.m.Zwei Billette nach Marrakesch, morgen um 10 Uhr. Death for Sale (2011)
I received a note from Princess Betsy asking me to call on her between 6:30 and 8:00.Prinzessin Betsy sandte mir ein Billett mit der Bitte, sie zwischen 6:30 Uhr und 8 Uhr aufzusuchen. Anna Karenina (2012)
Our room is upstairs.So krank, daß er täglich zwei Billets, beiden Damen schicken musste. Beloved Sisters (2014)
Anyway, here are your boat tickets for tomorrow.Wie auch immer, hier sind die Schiffsbilletts für die Rückfahrt. Assassination (2015)
Having lunch with Billets.Hab Mittagessen mit Billets. Chapter Four: Fugazi (2015)
Billets told me you found photos of kids.Billets sagte, Sie haben Kinderfotos gefunden. Chapter Three: Blue Religion (2015)
- Bye. You know, I'm just gonna call bullets, tell her it was stolen.Ich rufe einfach Billets an und sag ihr, es wurde gestohlen. Chapter Five: Mama's Boy (2015)
Billets' grunt. Marvelous.Als Billets' Handlanger. Chapter Nine: The Magic Castle (2015)
- I'll sell tickets but that's it.Ich verkaufe Billets. Episode #6.6 (2015)
And all from the sale of tickets?- Nur über die Billets? Episode #6.6 (2015)
- Billets is looking for you.Billets sucht dich. Trunk Music (2016)
- Captain. First day back, Billets tells me you already bagged a bad guy.Erst heute zurück, und laut Billets haben Sie schon einen eingesackt. Trunk Music (2016)
Billets is on her way. She asked me to call you.Billets ist unterwegs, ich sollte dich anrufen. Trunk Music (2016)
Macken, Billets.Macken, Billets. Victim of the Night (2016)
Lieutenant Billets. Oh.Lieutenant Billets? Victim of the Night (2016)
Captain Felton.Lieutenant Billets. Who's Lucky Now? (2016)
Billets is gonna send some cops to pick you up at the airport, and take you to my place.Billets schickt ein paar Leute, die euch am Flughafen abholen. Sie bringen euch zu mir und kommen später noch mal. Gone (2016)
Billets wants to see you immediately, as soon as his feet hit the premises, APB.Billets will dich sehen. Sofort, sobald er das Gelände betritt, Fahndungsaufruf. Gone (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
billetEvery bullet has its billet. [Proverb]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบงก์[n.] (baeng) EN: banknote ; bank note   FR: billet de banque [m]
แบงก์ห้าร้อย[n. exp.] (baeng hā røi) FR: billet de 500 (bahts) [m]
แบงก์ห้าสิบ[n. exp.] (baeng hāsip) FR: billet de 50 (bahts) [m]
แบงค์พัน[n. exp.] (baeng phan) FR: billet de 1.000 (bahts) [m]
แบงก์ปลอม[n. exp.] (baeng pløm) FR: faux billet [m]
แบงก์ร้อย[n. exp.] (baeng røi) EN: hundred bill   FR: billet de cent (bahts) [m]
แบงค์ยี่สิบ[n. exp.] (baeng yīsip) FR: billet de 20 (bahts) [m]
ใบ[n.] (bai) EN: [classifier : leaves (of trees); round and hollow objects (hats, cups, glasses, bowls, tin-cans, eggs, fruit, bags, wallets); small documents (tickets, certificates, leaflets)]   FR: [classificateur : feuilles (arbres et plantes); objets ronds et creux (chapeaux, coupes, bols, cannettes, oeufs, fruits); petits documents (billets, tickets, certificats)]
บัตรโดยสารรถไฟ[n. exp.] (bat døisān rotfai) EN: train ticket   FR: billet de train [m] ; ticket de train [m]
บัตรฟรี[n. exp.] (bat frī) EN: free ticket   FR: billet gratuit [m]
บัตรผ่านประตู[n. exp.] (bat phān pratū) EN: entrance ticket ; pass ; admission ticket ; theatre ticket ; ticket   FR: carte d'admission [f] ; billet d'entrée [m]
ฉลาก[n.] (chalāk) EN: lot   FR: billet de loterie [m]
ชิ้นเหล็ก[n. exp.] (chin lek) EN: steel billet   
เอทีเอ็ม[TM] (Ē.Thī.Ēm.) EN: ATM   FR: distributeur automatique de billets (DAB) [m]
ห้องจำหน่ายบัตรโดยสาร[n. exp.] (hǿng jamnāi bat dōisān) EN: ticket office   FR: guichet [m] ; billeterie [f]
ห้องจำหน่ายตั๋ว[n. exp.] (hǿng jamnāi tūa) EN: ticket office ; booking office   FR: billeterie [f]
จองตั๋ว[v. exp.] (jøng tūa) EN: make a reservation   FR: réserver un billet ; effectuer une réservation
จองตั๋วเครื่องบิน[v. exp.] (jøng tūa khreūangbin) FR: réserver un billet d'avion
จองตั๋วเครื่องบิน การบินไทย[v. exp.] (jøng tūa khreūangbin Kānbin Thai ) FR: réserver un billet d'avion sur la Thai
การหมุนเวียนของเงินสด[n. exp.] (kān munwīen khøng ngoensot) EN: circulation of notes and coins   FR: circulation des pièces et billets [f]
ค่าตั๋ว[n. exp.] (khā tūa) EN: ticket price ; fare ; admission charge   FR: prix du billet [m]
เหล็กแท่งยาว[n. exp.] (lek thaeng yāo) EN: billet   
ล็อตเตอรี่ = ลอตเตอรี่[n.] (lǿttoērī = løttoērī) EN: lottery ; lottery ticket   FR: loterie [f] ; billet de loterie [m]
ประเภทตั๋ว[n. exp.] (praphēt tūa) EN: type of ticket   FR: type de billet [m] ; genre de billet [m]
รหัสตั๋ว[n. exp.] (rahat tūa) EN: document number ; ticket number   FR: numéro du billet [m]
ราคาตั๋ว[n. exp.] (rākhā tūa) EN: ticket price   FR: prix du billet [m]
สลาก[n.] (salāk) EN: lots ; lottery ticket   FR: billet de loterie [m]
ซื้อบัตรชมคอนเสิร์ต[v. exp.] (seū bat chom khønsoēt) EN: buying concert tickets   FR: acheter un billet pour un concert
ซื้อตั๋ว[v. exp.] (seū tūa) EN: buy a ticket ; get a ticket   FR: acheter un billet ; prendre un billet
ซื้อตั๋วเครื่องบิน[v. exp.] (seū tūa khreūang bin) EN: buying plane tickets   FR: acheter un billet d'avion
ธนบัตร[n.] (thanabat) EN: bank note ; banknote ; bill (Am.) ; note   FR: billet de banque [m] [nm]
ธนบัตรเก๊[n. exp.] (thanabat kē) FR: faux billet de banque [m]
ที่ขายตั๋ว[n.] (thī khāi tūa) EN: ticket offce   FR: billeterie [f] ; guichet [m]
ตีตั๋ว [v. exp.] (tī tūa) EN: buy a ticket ; book a ticket ; purchase a ticket   FR: acheter un billet ; réserver un billet
ตั๋ว[n.] (tūa) EN: ticket ; bill ; note   FR: ticket [m] ; billet [m] ; coupon [m] ; titre de transport [m]
ตั๋วแบบธรรมดา[n. exp.] (tūa baēp thammadā) EN: ordinary ticket   FR: billet ordinaire [m]
ตั๋วบิน[n. exp.] (tūa bin) FR: billet d'avion [m]
ตั๋วชั้นหนึ่ง[n. exp.] (tūa chan neung) EN: first class ticket   FR: billet de première classe [m]
ตั๋วชั้นสาม[n. exp.] (tūa chan sām) EN: third class ticket   FR: billet de troisième classe [m]
ตั๋วชั้นสอง [n. exp.] (tūa chan søng) EN: second class ticket   FR: billet de deuxième classe [m]
ตั๋วเดินทาง[n. exp.] (tūa doēnthāng) EN: travel ticket   FR: billet de voyage [m]
ตั๋วโดยสารรถไฟ[n. exp.] (tūa dōisān rotfai) EN: train ticket   FR: billet de train [m]
ตั๋วเครื่องบิน[n. exp.] (tūa khreūangbin) EN: plane ticket ; air ticket   FR: billet d'avion [m]
ตั๋วหนัง[n. exp.] (tūa nang) EN: cinema ticket   FR: billet de cinéma [m]
ตั๋วเงิน[n.] (tūa-ngoen) EN: bill ; note   FR: billet [m]
ตั๋วไปกลับ[n. exp.] (tūa pai-klap) EN: round-trip ticket   FR: billet aller-retour [m] ; aller-retour [m]
ตั๋วไปและกลับ[n. exp.] (tūa pai lae klap) FR: ticket aller et retour [m], billet aller et retour [m]
ตั๋วผู้ใหญ่[n. exp.] (tūa phūyai) FR: billet adulte [m]
ตั๋วเรือ[n. exp.] (tūa reūa) EN: boat ticket   FR: billet de transport en bateau [m]
ตั๋วรถไฟ[n. exp.] (tūa rotfai) EN: train ticket   FR: billet de train [m] ; ticket de train [m] ; billet de chemin de fer [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
BILLET    B IH1 L AH0 T
BILLETS    B IH1 L AH0 T S
BILLETT    B IH1 L AH0 T
BILLETER    B IH1 L IY0 T ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
billet    (v) (b i1 l i t)
billets    (v) (b i1 l i t s)
billeted    (v) (b i1 l i t i d)
billeting    (v) (b i1 l i t i ng)
billet-doux    (n) - (b i2 l ei - d uu1)
billets-doux    (n) - (b i2 l ei - d uu1)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Freibillett {n}free ticket [Add to Longdo]
Holzscheit {n}; Holzklotz {m}billet [Add to Longdo]
Knüppel {m} (Metallurgie)billet [Add to Longdo]
Liebesbrief {m}billet-doux [Add to Longdo]
Posten {m}; Job {m}billet [Add to Longdo]
Quartier {n}; Unterkunft {f} [mil.]billet [Add to Longdo]
Quartierschein {m}; Quartierzettel {m} [mil.]billet [Add to Longdo]
Umsteigebillett {n} | Umsteigebillette {pl}transfer ticket | transfer tickets [Add to Longdo]
unterbringen; einquartieren (bei) [mil.]to billet (on) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ビレット[, biretto] (n) billet [Add to Longdo]
舎営[しゃえい, shaei] (n,vs) billeting; quarters [Add to Longdo]
宿営[しゅくえい, shukuei] (n,vs) billeting; camp [Add to Longdo]
分宿[ぶんしゅく, bunshuku] (n,vs) billeting [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
周遊券[しゅうゆうけん, shuuyuuken] Rundreisebillett [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Billet \Bil"let\, v. t. [imp. & p. p. {Billeted}; p. pr. & vb.
   n. {Billeting}.] [From {Billet} a ticket.] (Mil.)
   To direct, by a ticket or note, where to lodge. Hence: To
   quarter, or place in lodgings, as soldiers in private houses.
   [1913 Webster]
 
      Billeted in so antiquated a mansion.   --W. Irving.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Billet \Bil"let\, n. [F. billette, bille, log; of unknown
   origin; a different word from bille ball. Cf. {Billiards},
   {Billot}.]
   1. A small stick of wood, as for firewood.
    [1913 Webster]
 
       They shall beat out my brains with billets. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. (Metal.) A short bar of metal, as of gold or iron.
    [1913 Webster]
 
   3. (Arch.) An ornament in Norman work, resembling a billet of
    wood either square or round.
    [1913 Webster]
 
   4. (Saddlery)
    (a) A strap which enters a buckle.
    (b) A loop which receives the end of a buckled strap.
      --Knight.
      [1913 Webster]
 
   5. (Her.) A bearing in the form of an oblong rectangle.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Billet \Bil"let\, n. [F. billet, dim. of an OF. bille bill. See
   {Bill} a writing.]
   1. A small paper; a note; a short letter. "I got your
    melancholy billet." --Sterne.
    [1913 Webster]
 
   2. A ticket from a public officer directing soldiers at what
    house to lodge; as, a billet of residence.
    [1913 Webster]
 
   3. Quarters or place to which one is assigned, as by a billet
    or ticket; berth; position. Also used fig. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
       The men who cling to easy billets ashore. --Harper's
                          Mag.
    [1913 Webster]
 
       His shafts of satire fly straight to their billet,
       and there they rankle.        --Pall Mall
                          Mag.
    [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Billard \Bil"lard\, n. (Zool.)
   An English fish, allied to the cod; the coalfish. [Written
   also {billet} and {billit}.]
   [1913 Webster] Billbeetle

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 billet
   bill; ticket; note
 

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 billet [bijɛ]
   bill; ticket; note
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top