ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

berth

B ER1 TH   
50 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -berth-, *berth*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
berth[N] ที่นอนในเรือหรือรถไฟ, See also: ที่นอน, Syn. bunk, bed

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
berth(เบิร์ธ) {berthed,berthing,berths} n. ที่นอนในรถไฟ ในเรือ เครื่องบินหรือยานพาหนะอื่น ๆ ,ห้องกัปตันเรือ,งาน,ตำแหน่ง,ที่ทอดสมอเรือ,ที่จอด vt.,vi. จอดเรือ,หาที่จอดเรือ -Conf. birth

English-Thai: Nontri Dictionary
berth(n) ที่นอนบนเรือหรือรถไฟ,ห้องกัปตันเรือ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Big Bertha, able to fire 100 miles, was to make its appearance on the Western Front, and strike terror into the enemy.เป็นปืนใหญ่วิถี 100 ไมล์ ปฏิบัติการ ในแนวรบด้านตะวันตก และ กำลังโจมตีศัตรู The Great Dictator (1940)
- Air raid. - After Big Bertha.- เครื่องบิน ข้าศึก The Great Dictator (1940)
In fact, I try to give myself a wide berth.ในความเป็นจริงฉันพยายามที่จะให้ตัวเองที่นอนกว้าง The Russia House (1990)
Port tariffs, berthing fees, wharf handling and, heaven help us, pilotage.ค่าเทียบเรืออีก ไหนจะค่าระวาง.. ค่านำร่อง.. Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
My sister, who slept on the lower berth of bunk bed.พี่สาวของฉันนอนอยู่ชั้นล่างของเตียง One Missed Call Final (2006)
At that time, she heard the murmur of a woman from the empty upper berth...ทันใดนั้นเอง, เธอได้ยินเสียงผู้หญิงพูดอย่างแผ่วเบา มาจากเตียงชั้นบนที่ว่างเปล่า One Missed Call Final (2006)
Is to get me and my protective detail a wide berth.คือเลี่ยงการทำให้การ คุ้มครองฉันมีช่องโหว่ Resistance Is Futile (2007)
Berth 19. We've got five minutes till it expires, sir.เบิร์ธ 19 จะหมดสภาพใน 5 นาที Chuck Versus the Imported Hard Salami (2007)
Sarah: the bomb's at berth 19. Chuck, i want you to get a s far away from here as possible.ระเบิดอยู่ที่เบิร์ธ 19 คุณรีบไปให้ไกลจากที่นี่ Chuck Versus the Imported Hard Salami (2007)
He wanted to know which berth a private charter was docking in.เขาอยากรู้ว่าเรือจะเทียบที่ท่าไหน The Sunshine State (2008)
Even the Russians give these guys a wide berth.แม้แต่พวกรัสเซียยังให้ท่าจอดเรือพวกมัน Taken (2008)
That's Hurricane Bertha.นั้นมันพายุเฮอร์ริเคนเบอร์ธา Nights in Rodanthe (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
berthI'd like to reserve a sleeping berth.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เลขที่นอน [n. exp.] (lēk thīnøn) EN: berth number   FR: numéro de couchette [m]
เทียบเรือ[v. exp.] (thīep reūa) EN: moor ; wharf ; bring a boat up alongside a wharf ; come alongside ; anchor ; berth ; dock   
ที่นอน[n.] (thīnøn) EN: bed ; berth ; mattress   FR: lit [m] ; matelas [m] ; couche [f] (vx – litt.) ; couchette [f]
เตียงล่าง[n. exp.] (tīeng lāng) EN: lower berth   FR: couchette inférieure [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
BERTH    B ER1 TH
BERTHA    B ER1 TH AH0
BERTHS    B ER1 TH S
BERTHS    B ER1 DH Z
BERTHOLD    B ER1 TH OW2 L D
BERTHOLF    B ER1 TH OW0 L F
BERTHELOT    B ER1 TH AH0 L AA0 T
BERTHELSEN    B ER1 TH AH0 L S AH0 N
BERTHIAUME    B ER2 TH IY0 UW1 M IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
berth    (v) bˈɜːʴθ (b @@1 th)
Bertha    (n) bˈɜːʴθə (b @@1 th @)
berths    (v) bˈɜːʴθs (b @@1 th s)
berthed    (v) bˈɜːʴθt (b @@1 th t)
berthing    (v) bˈɜːʴθɪŋ (b @@1 th i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
泊位[bó wèi, ㄅㄛˊ ㄨㄟˋ, ] berth, #21,130 [Add to Longdo]
卧位[wò wèi, ㄨㄛˋ ㄨㄟˋ, / ] berth [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
(große) Koje {f} | Kojen {pl}berth | berths [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
シーバース[, shi-ba-su] (n) sea berth [Add to Longdo]
バース[, ba-su] (n) (1) berth; (2) verse; (3) birth; (P) [Add to Longdo]
ブラジルナッツ[, burajirunattsu] (n) Brazil nut (Bertholletia excelsa) [Add to Longdo]
下段[げだん;かだん, gedan ; kadan] (n) (1) lower tier; lower step; lower column; lower berth; bottom shelf; (2) low position (of a sword in kendo, etc.) [Add to Longdo]
上段[じょうだん, joudan] (n) (1) upper tier; upper section; upper deck; upper row; upper step; upper grade; upper berth; top shelf; (2) (See 上座) place of honor; place of honour; (3) (See 上段の間) dais; raised part of floor; (4) overhead position (of a sword in kendo, etc.) [Add to Longdo]
寝床(P);寝どこ[ねどこ, nedoko] (n) bed; berth; crib; cot; kip; (P) [Add to Longdo]
寝台料金[しんだいりょうきん, shindairyoukin] (n) berth charge [Add to Longdo]
船台[せんだい, sendai] (n) (shipbuilding) berth [Add to Longdo]
泊まる(P);泊る[とまる, tomaru] (v5r,vi) (1) to stay at (e.g. hotel); (2) to be docked; to be berthed; to be moored; (P) [Add to Longdo]
泊地[はくち, hakuchi] (n) anchorage; berth [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Berth \Berth\ (b[~e]rth), n. [From the root of bear to produce,
   like birth nativity. See {Birth}.] [Also written {birth}.]
   [1913 Webster]
   1. (Naut.)
    (a) Convenient sea room.
    (b) A room in which a number of the officers or ship's
      company mess and reside.
    (c) The place where a ship lies when she is at anchor, or
      at a wharf.
      [1913 Webster]
 
   2. An allotted place; an appointment; situation or
    employment. "He has a good berth." --Totten.
    [1913 Webster]
 
   3. A place in a ship to sleep in; a long box or shelf on the
    side of a cabin or stateroom, or of a railway car, for
    sleeping in.
    [1913 Webster]
 
   {Berth deck}, the deck next below the lower gun deck. --Ham.
    Nav. Encyc.
 
   {To give} (the land or any object) {a wide berth}, to keep at
    a distance from it.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Berth \Berth\, v. t. [imp. & p. p. {Berthed}; p. pr. & vb. n.
   {Berthing}.]
   1. To give an anchorage to, or a place to lie at; to place in
    a berth; as, she was berthed stem to stern with the
    Adelaide.
    [1913 Webster]
 
   2. To allot or furnish berths to, on shipboard; as, to berth
    a ship's company. --Totten.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 berth
   n 1: a job in an organization; "he occupied a post in the
      treasury" [syn: {position}, {post}, {berth}, {office},
      {spot}, {billet}, {place}, {situation}]
   2: a place where a craft can be made fast [syn: {mooring},
     {moorage}, {berth}, {slip}]
   3: a bed on a ship or train; usually in tiers [syn: {berth},
     {bunk}, {built in bed}]
   v 1: provide with a berth
   2: secure in or as if in a berth or dock; "tie up the boat"
     [syn: {moor}, {berth}, {tie up}]
   3: come into or dock at a wharf; "the big ship wharfed in the
     evening" [syn: {moor}, {berth}, {wharf}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top