ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*annoyance*

AH0 N OY1 AH0 N S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: annoyance, -annoyance-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
annoyance(n) ความรำคาญ, See also: ความรู้สึกรำคาญ, Syn. vexation, irritation, uneasiness, Ant. pleasure, joy, delight
annoyance(n) สิ่งที่รบกวน, See also: ตัวกวน, Syn. irritant, nuisance, inconvenience

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
annoyance(อะนอย' เอินซฺ) n. บุคคลหรือสิ่งที่รบกวน, ความน่ารำคาญ, การรบกวน,การทำให้

English-Thai: Nontri Dictionary
annoyance(n) การรบกวน,ความน่ารำคาญ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
annoyanceการก่อความรำคาญ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Annoyanceรบกวน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
annoyanceHe answered with a look of annoyance.
annoyanceTo our great annoyance, he barged in on our party.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สิ่งระคายเคือง(n) nuisance, See also: annoyance, pain, Example: ผู้เป็นแม่ควรปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้ปราศจากสิ่งระคายเคืองต่อลูกน้อย, Thai Definition: สิ่งที่ทำให้รู้สึกคายคันเหมือนถูกละอองหรือเกิดสิ่งผิดปกติขึ้นในร่างกาย
การกวน(n) disturbance, See also: annoyance, causing trouble, bother, Example: การกวนใจผู้อื่นเป็นมารยาทที่ไม่ดี, Thai Definition: การรบกวนทำให้เกิดความรำคาญ
ความรำคาญ(n) annoyance, See also: irritation, bother, Syn. ความเบื่อหน่าย, Example: คุณแม่บ่นมากจนทำให้ลูกๆ เกิดความรำคาญ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความน่ารำคาญ[khwām nāramkhān] (n) EN: annoyance  FR: contrariété [f] ; tracas [m]
ความรำคาญ[khwām ramkhān] (n) EN: annoyance ; irritation ; bother  FR: ennui [m]
ความรู้สึกรำคาญ[khwām rūseuk ramkhān] (n, exp) EN: annoyance

CMU English Pronouncing Dictionary
ANNOYANCE AH0 N OY1 AH0 N S
ANNOYANCES AH0 N OY1 AH0 N S IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
annoyance (n) ˈənˈɔɪəns (@1 n oi1 @ n s)
annoyances (n) ˈənˈɔɪənsɪz (@1 n oi1 @ n s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
烦恼[fán nǎo, ㄈㄢˊ ㄋㄠˇ, / ] agonize; agony; annoyance; upset; vexation; worries, #4,163 [Add to Longdo]
真是的[zhēn shi de, ㄓㄣ ㄕ˙ ㄉㄜ˙, ] Really! (interj. of annoyance or frustration), #18,245 [Add to Longdo]
作色[zuò sè, ㄗㄨㄛˋ ㄙㄜˋ, ] to show signs of anger; to flush with annoyance, #107,091 [Add to Longdo]
[chāo, ㄔㄠ, ] clamor, uproar, annoyance, #443,154 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Belästigung {f} | Belästigungen {pl}annoyance | annoyances [Add to Longdo]
Verärgerung {f}annoyance [Add to Longdo]
Verdruss {m}; Ärger {m}annoyance [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ご迷惑;御迷惑[ごめいわく, gomeiwaku] (n,adj-na) (See 迷惑) trouble; bother; annoyance [Add to Longdo]
てば;ってば[teba ; tteba] (prt) (1) indicates emotional closeness or annoyance with someone; (2) indicates an indirect command by expressing annoyance (in sentence-final position) [Add to Longdo]
人泣かせ[ひとなかせ, hitonakase] (adj-na,n) annoyance; nuisance [Add to Longdo]
他人迷惑[たにんめいわく, taninmeiwaku] (n) nuisance (annoyance, inconvenience) to people around one; social nuisance [Add to Longdo]
悩みの種[なやみのたね, nayaminotane] (n) cause of annoyance [Add to Longdo]
煩累[はんるい, hanrui] (n,vs) troubles; annoyances [Add to Longdo]
糞;屎[くそ;ふん(糞), kuso ; fun ( fun )] (int) (1) (くそ only) (col) bullshit; shit; damn; (n) (2) (col) feces; excrement; (adj-f) (3) (くそ only) damn (adds emphasis and or annoyance to next word, e.g. damn hot, damn kids, etc.); damned [Add to Longdo]
迷惑[めいわく, meiwaku] (adj-na,n) (See ご迷惑) trouble; bother; annoyance; (P) [Add to Longdo]
[しゃく, shaku] (n,adj-na) (1) cause of offense; cause of offence; annoyance; peeve; (n) (2) spasms; convulsions; cramps [Add to Longdo]
癪の種;しゃくの種[しゃくのたね, shakunotane] (n) irritant; cause of irritation; cause of annoyance [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Annoyance \An*noy"ance\, n. [OF. anoiance, anuiance.]
   1. The act of annoying, or the state of being annoyed;
    molestation; vexation; annoy.
    [1913 Webster]
 
       A deep clay, giving much annoyance to passengers.
                          --Fuller.
    [1913 Webster]
 
       For the further annoyance and terror of any besieged
       place, they would throw into it dead bodies.
                          --Wilkins.
    [1913 Webster]
 
   2. That which annoys.
    [1913 Webster]
 
       A grain, a dust, a gnat, a wandering hair,
       Any annoyance in that precious sense. --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 annoyance
   n 1: the psychological state of being irritated or annoyed [syn:
      {irritation}, {annoyance}, {vexation}, {botheration}]
   2: anger produced by some annoying irritation [syn: {annoyance},
     {chafe}, {vexation}]
   3: an unpleasant person who is annoying or exasperating [syn:
     {aggravator}, {annoyance}]
   4: something or someone that causes trouble; a source of
     unhappiness; "washing dishes was a nuisance before we got a
     dish washer"; "a bit of a bother"; "he's not a friend, he's
     an infliction" [syn: {annoyance}, {bother}, {botheration},
     {pain}, {infliction}, {pain in the neck}, {pain in the ass}]
   5: the act of troubling or annoying someone [syn: {annoyance},
     {annoying}, {irritation}, {vexation}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top