ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*aloof*

AH0 L UW1 F   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: aloof, -aloof-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aloof(adj) ที่อยู่ไกล, Syn. removed, remote
aloof(adv) ห่างไกล
hold aloof(phrv) แยกตัว, See also: ไม่อยู่ใกล้คนอื่น, ไม่เข้าร่วมกับคนอื่น, อยู่ห่างๆ, Syn. hang back
keep aloof(phrv) พยายามอยู่ห่างจาก, See also: อยู่ห่างๆ, ห่างเหิน, อยู่ไกลๆ, Syn. hang back
stand aloof(phrv) ถอยห่าง, See also: อยู่ห่างๆ จาก, Syn. hang back

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aloof(อะลูฟ') adj., adv. ห่าง, ห่างเหิน, ต่างหาก, ออกห่าง, โดดเดี่ยว, เย็นชา, ไม่สนใจ. -aloofness n., Syn. forbidding, distant, cool

English-Thai: Nontri Dictionary
aloof(adj) โดดเดี่ยว, สันโดษ, โดยลำพัง
aloof(adv) ปลีกตัว, ออกห่าง, ห่างออกไป

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She was often cool and aloof and unemotional, especially when confronted with the boy we found in dekalb and in our subsequent conversation;เธอมักจะเย็นชา เก็บตัวและไม่แสดงความรู้สึก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อตอนที่เผชิญหน้ากับ เด็กชายคนที่เจอในเมืองดีคาล์บ และในการพูดคุยกันในเวลาต่อมา Changeling (2008)
Women love mystery, buddy. You gotta, you gotta be aloof.ผู้หญิงชอบเรื่องลึกลับ เพื่อน นายต้องอยู่ห่างๆไว้ Chuck Versus the Three Words (2010)
And my aloofness unconsciously reminds them...และความสันโดษของผม ก็บังเอิญทำให้พวกเขาคิดถึง... Physical Education (2010)
Why are you so aloof? How can you feel nothing?คุณไม่รู้สึกอะไรเลยได้ยังไง ? Episode #1.11 (2010)
I described your lovemaking as "aloof, but effective."ฉันบรรยายวิธีร่วมรักของเธอไว้ว่า "เงอะงะ แต่มีประสิทธิภาพ" The Herb Garden Germination (2011)
Smart... aloof.เขาฉลาด แต่เข้าถึงยาก The Long Bright Dark (2014)
Cruel mother, thou hast an unyielding heart... why dost thou hold aloof from my father?แม่โหดร้ายเจ้าหัวใจไม่ยอม ทำไมเจ้าถือห่างจากพ่อของฉัน? The Vessel (2016)
No other woman would harden her heart as thou dost... and stand aloof from her husband".ไม่มีผู้หญิงคนอื่น ๆ จะแข็งหัวใจ ของเธอเป็นเจ้า และยืนห่างจากสามีของเธอ " The Vessel (2016)
The Maloofs are hooking us up.Wir treffen uns mit den Maloofs. Entourage (2004)
Yeah, Finn bought a racehorse with George Maloof.Finn hat ein Rennpferd mit George Maloof gekauft. Will You Be My Lorelai Gilmore? (2007)
Do you know where the word "aloof" comes from?Wollen Sie wissen, woher "aloof" kommt? Words and Pictures (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
aloofShe talks too aloofly.
aloofThe old man stands aloof from this world.
aloofHe stood aloof.
aloofHe stood aloof from her.
aloofI sat aloof from them.
aloofHe always stands aloof from the masses.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตีตัวออกห่าง(v) keep aloof, Syn. ตีตนออกห่าง, ตีจาก, Example: เพื่อนๆ ต่างตีตัวออกห่างเมื่อรู้ว่าเขาอยู่ในสภาพล้มละลาย, Thai Definition: ปลีกตัวออกไปโดยไม่อยากคบหาด้วย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ถือเนื้อถือตัว[theūneūatheūtūa] (adj) EN: aloof ; reserved ; distant
ถือตัว[theūtūa] (adj) EN: aloof ; reserved ; distant
ตีตัว[tī tūa] (v) EN: set oneself up ; pose ; keep aloof
ไว้ตัว[waitūa] (adj) EN: aloof ; reserved  FR: imbu ; infatué
หยิ่ง[ying] (x) EN: haughty ; proud ; aloof ; arrogant ; vain  FR: hautain ; arrogant ; fier ; vaniteux ; distant ; prétentieux

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ALOOF AH0 L UW1 F
MALOOF M AH0 L UW1 F
ALOOFNESS AH0 L UW1 F N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
aloof (j) ˈəlˈuːf (@1 l uu1 f)
aloofness (n) ˈəlˈuːfnəs (@1 l uu1 f n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
无动于衷[wú dòng yǔ zhōng, ㄨˊ ㄉㄨㄥˋ ㄩˇ ㄓㄨㄥ, / ] aloof; indifferent; unconcerned #21,875 [Add to Longdo]
隔膜[gé mó, ㄍㄜˊ ㄇㄛˊ, ] a diaphram (anatomy); distant (socially aloof); divided by lack of mutual comprehension; a nonexpert #34,000 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Distanz wahrento keep aloof [Add to Longdo]
Ferne { f }aloofly [Add to Longdo]
Zurückhaltung { f }; Distanziertheit { f }; Reserviertheit { f }aloofness [Add to Longdo]
abseits { adv } | sich abseits halten von; sich fernhalten von | abseits der anderen stehenaloof | to keep aloof from | to stand aloof from the others [Add to Longdo]
distanziert; reserviert { adj }aloof [Add to Longdo]
fern { adv }aloof [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
つんつん[tsuntsun] (adv, n, vs) (on-mim) aloof; morose; pointed [Add to Longdo]
つんと[tsunto] (adv) (1) prickly (attitude); aloof; (vs) (2) to look standoffish; (3) acrid; sharp (smell); (4) popping (e.g. of ears, sinuses, etc.) [Add to Longdo]
孤高[ここう, kokou] (adj-na, n) isolation; aloofness; superiority [Add to Longdo]
高踏[こうとう, koutou] (n) highbrow; aloof; transcendent [Add to Longdo]
超然[ちょうぜん, chouzen] (adj-t, adv-to) detached; aloof; transcendental [Add to Longdo]
超俗[ちょうぞく, chouzoku] (n, adj-no) aloofness [Add to Longdo]
狷介孤高[けんかいここう, kenkaikokou] (n, adj-na) stubborn and aloof [Add to Longdo]
飄々;飄飄[ひょうひょう, hyouhyou] (adv-to, adv) aloof from the world [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Aloof \A*loof"\, adv. [Pref. a- + loof, fr. D. loef luff, and so
   meaning, as a nautical word, to the windward. See {Loof},
   {Luff}.]
   1. At or from a distance, but within view, or at a small
    distance; apart; away.
    [1913 Webster]
 
       Our palace stood aloof from streets. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. Without sympathy; unfavorably.
    [1913 Webster]
 
       To make the Bible as from the hand of God, and then
       to look at it aloof and with caution, is the worst
       of all impieties.           --I. Taylor.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Aloof \A*loof"\, prep.
   Away from; clear from. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      Rivetus . . . would fain work himself aloof these rocks
      and quicksands.             --Milton.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Aloof \A*loof"\, n. (Zool.)
   Same as {Alewife}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 aloof
   adv 1: in an aloof manner; "the local gentry and professional
       classes had held aloof for the school had accepted their
       sons readily enough"
   adj 1: remote in manner; "stood apart with aloof dignity"; "a
       distant smile"; "he was upstage with strangers" [syn:
       {aloof}, {distant}, {upstage}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top