ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

removed

R IY0 M UW1 V D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -removed-, *removed*, remov, remove
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
removed(adj) ซึ่งห่างไกล, See also: ซึ่งแยกออกมา, Syn. extracted, eliminated, withdrawn, Ant. left, ignored

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
India lives in her villages and the terrible poverty there can only be removed if their local skills can be revived.อินเดียมีหมู่บ้านมากมาย เเละความยากจนจะหมดไปได้ ถ้างานท้องถิ่นได้รับการฟื้นฟู Gandhi (1982)
I've removed it from the equation... this corpse.และเอามันออกจากสมการ Day of the Dead (1985)
Someone has removed the necklace. Maybe she has found true love.ใครบางคนถอดสร้อยเธอออก บางทีเธออาจพบรักแท้แล้วก็ได้ Mannequin: On the Move (1991)
When you went away, I removed myself from the Heights.หลังจากที่เธอไป ฉันย้าย ตัวเองออกจากที่ไฮตส์ Wuthering Heights (1992)
Mrs Peirce, I will have you removed from the court.นาง Peirce, ฉันจะมีคุณ ลบออกจากศาล In the Name of the Father (1993)
I will not tell you again to be silent... or you will be removed from the court.ผมจะไม่บอกคุณอีกครั้ง ได้อยู่เงียบ ๆ ... หรือคุณจะถูกลบออก จากศาล In the Name of the Father (1993)
I removed it from the exhumed body.นี่เป็นวัตถุที่ Billy Miles กล่าวถึง ว่าเป็นอุปกรณ์สื่อสาร Deep Throat (1993)
Budahas was removed and hospitalised for the treatment of his condition.Budahas ถูกนำตัวไป เข้ารักษา ในโรงพยาบาล จากอาการที่เกิด Squeeze (1993)
I removed my mask as a gesture of remorse but my it was to no avail.ผมถอดหน้ากากเพื่อสำนึกผิด แต่มันไม่ได้ผล Don Juan DeMarco (1994)
...that you are unfit guardians and he should be removed to a suitable place for his moral and educational upbringing....ว่าคุณไม่ใช่ผู้ปกครองทีเหมาะสม และเขาต้องถูกส่งไปยัง ที่ๆ เหมาะสมสำหรับการอบรม จริยธรรมและเพื่อการศึกษา The Education of Little Tree (1997)
The state removed you from three because of serious physical abuse.ทางการย้ายเธอบ่อยเพราะเธอชอบไป ทำร้ายคนอื่นเขา Good Will Hunting (1997)
When a king is dishonorable, you are removed from your oath of honor.ถ้ากษัตริย์ไม่ดีก็ถอนคำสัตย์ได้ The Man in the Iron Mask (1998)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
removedAfter the bone has set, the cast will be removed.
removedBy means of a super high-pressure water spray practically all the sediment is removed.
removedHe was removed from his post because he was idle.
removedI had the nerve removed from my tooth.
removedI have had a corn removed from my foot.
removedMother removed mud from his shoes.
removedPeriodicals may not be removed from the reading room.
removedShe removed her hat when she entered the room.
removedShe removed the dishes from the table.
removedShe removed the papers from the desk.
removedSome people live far removed from harsh realities.
removedThe cleanser removed the dirt from the oven.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
REMOVED R IY0 M UW1 V D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
removed (v) rˈɪmˈuːvd (r i1 m uu1 v d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
远离[yuǎn lí, ㄩㄢˇ ㄌㄧˊ, / ] removed from #5,301 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
落ちる(P);堕ちる;墜ちる;落る(io)[おちる, ochiru] (v1, vi) (1) to fall down; to drop; to fall (e.g. rain); to sink (e.g. sun or moon); to fall onto (e.g. light or one's gaze); to be used in a certain place (e.g. money); (2) to be omitted; to be missing; (3) to decrease; to sink; (4) to fail (e.g. exam or class); to lose (contest, election, etc.); (5) to crash; to degenerate; to degrade; to fall behind; (6) to become indecent (of a conversation); (7) to be ruined; to go under; (8) (See 狐が落ちる・きつねがおちる) to fade; to come out (e.g. a stain); to come off (e.g. makeup); to be removed (e.g. illness, possessing spirit, name on a list); (9) to fall (into someone's hands); to become someone's possession; (10) to fall (into a trap); to fall (for a trick); (11) to give in; to give up; to confess; to flee; (12) to fall; to be defeated; to surrender; (13) to come to (in the end); to end in; (14) (See 恋に落ちる・こいにおちる, 眠りに落ちる・ねむりにおちる) to fall (in love, asleep, etc.); (15) to swoon (judo); (16) (See 腑に落ちない・ふにおちない) to consent; to understand; (17) { comp } to crash; to freeze; (18) (of animals) to die; (19) (of fish when it gets cold) to move to the depths; (P) #11,304 [Add to Longdo]
取れる[とれる, toreru] (v1, vi, vt) (1) to come off; to be removed; (2) (of pain, a fever, etc.) to disappear; (3) (See 獲れる・1, 捕れる・1) to be caught; to be harvested; (4) to be interpreted (as); to be taken as; (5) (of balance, etc.) to be attained; (6) (potential form of 取る) (See 取る・1) to be obtainable; (P) #13,130 [Add to Longdo]
[ずり, zuri] (n) earth removed from a mine (or tunnel, etc.) [Add to Longdo]
むき身;剥き身;剥身[むきみ, mukimi] (n) shellfish removed from the shell [Add to Longdo]
ら抜き[らぬき, ranuki] (n) (abbr) (See ら抜き言葉) 'ra'-removed; the practice of skipping the 'ra' from the 'rareru' verb conjugation [Add to Longdo]
ら抜き言葉[らぬきことば, ranukikotoba] (n) 'ra'-removed word (i.e. lacking the 'ra' in the 'rareru' verb conjunction) [Add to Longdo]
引っ張り気味[ひっぱりぎみ, hipparigimi] (n) taut (condition); taken up slack; removed slack [Add to Longdo]
解ける[ほどける, hodokeru] (v1, vi) (1) to be solved; (2) (See 解ける・ほどける) to loosen; to come untied; (3) to be removed (e.g. restrictions); to be cleared (e.g. misunderstandings); to be broken (e.g. spells, curses); (4) (See 溶ける) to melt; (P) [Add to Longdo]
肩の荷が下りる;肩の荷がおりる[かたのにがおりる, katanonigaoriru] (exp, v1) to feel relieved of one's burden; to have a weight removed from one's mind [Add to Longdo]
従兄弟違い[いとこちがい, itokochigai] (n) parent's cousin; first-cousin once removed [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Removed \Re*moved"\ (r?-m??vd"), a.
   1. Changed in place.
    [1913 Webster]
 
   2. Dismissed from office.
    [1913 Webster]
 
   3. Distant in location; remote. "Something finer than you
    could purchase in so removed a dwelling." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. Distant by degrees in relationship; as, a cousin once
    removed.
    [1913 Webster] -- {Re*mov"ed*ness} (r?-m??v"?d-n?s), n.
    --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Remove \Re*move"\ (r?-m??v"), v. t. [imp. & p. p. {Removed}
   (-m??vd"); p. pr. & vb. n. {Removing}.] [OF. removoir,
   remouvoir, L. removere, remotum; pref. re- re- + movere to
   move. See {Move}.]
   1. To move away from the position occupied; to cause to
    change place; to displace; as, to remove a building.
    [1913 Webster]
 
       Thou shalt not remove thy neighbor's landmark.
                          --Deut. xix.
                          14.
    [1913 Webster]
 
       When we had dined, to prevent the ladies' leaving
       us, I generally ordered the table to be removed.
                          --Goldsmith.
    [1913 Webster]
 
   2. To cause to leave a person or thing; to cause to cease to
    be; to take away; hence, to banish; to destroy; to put an
    end to; to kill; as, to remove a disease. "King Richard
    thus removed." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To dismiss or discharge from office; as, the President
    removed many postmasters.
    [1913 Webster]
 
   Note: See the Note under {Remove}, v. i.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 removed
   adj 1: separated in relationship by a given degree of descent;
       "a cousin once removed"
   2: separate or apart in time; "distant events"; "the remote past
     or future" [syn: {distant}, {remote}, {removed}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top