ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-aloof-

AH0 L UW1 F   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: aloof, *aloof*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aloof(adj) ที่อยู่ไกล, Syn. removed, remote
aloof(adv) ห่างไกล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aloof(อะลูฟ') adj., adv. ห่าง, ห่างเหิน, ต่างหาก, ออกห่าง, โดดเดี่ยว, เย็นชา, ไม่สนใจ. -aloofness n., Syn. forbidding, distant, cool

English-Thai: Nontri Dictionary
aloof(adj) โดดเดี่ยว, สันโดษ, โดยลำพัง
aloof(adv) ปลีกตัว, ออกห่าง, ห่างออกไป

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
aloofHe always stands aloof from the masses.
aloofHe stood aloof.
aloofHe stood aloof from her.
aloofI sat aloof from them.
aloofShe talks too aloofly.
aloofThe old man stands aloof from this world.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ALOOF AH0 L UW1 F

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
aloof (j) ˈəlˈuːf (@1 l uu1 f)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
abseits { adv } | sich abseits halten von; sich fernhalten von | abseits der anderen stehenaloof | to keep aloof from | to stand aloof from the others [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Aloof \A*loof"\, adv. [Pref. a- + loof, fr. D. loef luff, and so
   meaning, as a nautical word, to the windward. See {Loof},
   {Luff}.]
   1. At or from a distance, but within view, or at a small
    distance; apart; away.
    [1913 Webster]
 
       Our palace stood aloof from streets. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. Without sympathy; unfavorably.
    [1913 Webster]
 
       To make the Bible as from the hand of God, and then
       to look at it aloof and with caution, is the worst
       of all impieties.           --I. Taylor.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Aloof \A*loof"\, prep.
   Away from; clear from. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      Rivetus . . . would fain work himself aloof these rocks
      and quicksands.             --Milton.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Aloof \A*loof"\, n. (Zool.)
   Same as {Alewife}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 aloof
   adv 1: in an aloof manner; "the local gentry and professional
       classes had held aloof for the school had accepted their
       sons readily enough"
   adj 1: remote in manner; "stood apart with aloof dignity"; "a
       distant smile"; "he was upstage with strangers" [syn:
       {aloof}, {distant}, {upstage}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top