ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

鼓吹

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -鼓吹-, *鼓吹*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
鼓吹[gǔ chuī, ㄍㄨˇ ㄔㄨㄟ, ] to agitate for; to enthusiastically promote, #15,100 [Add to Longdo]
鼓吹[gǔ chuī zhě, ㄍㄨˇ ㄔㄨㄟ ㄓㄜˇ, ] advocate, #92,111 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
鼓吹[こすい, kosui] (n,vs) inspiration; advocacy; encouragement [Add to Longdo]
鼓吹[こすいしゃ, kosuisha] (n) advocate; propagator [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Jesus wouldn't be afraid to walk in here or any speakeasy to preach the gospel.[CN] 或是其它的酒吧鼓吹福音的 Elmer Gantry (1960)
on the other hand there was the Committee to Defend America by Aiding the Allies.[CN] 有一个鼓吹孤立主义的"美国第一"运动 On Our Way: U.S.A. - 1939-1942 (1973)
That's what the philosopher Saint-Simon advocated.[CN] 那是哲学家山德 -西蒙鼓吹 Love Story (1970)
You know I don't have immediate reactions. I'm an invalid in that regard.[CN] 你可是个鼓吹控制 出生率的现代女性 Scenes from a Marriage (1973)
The prosecutor and defendant go at it, the best advocate wins.[JA] 原告と被告がやり合い 最高の鼓吹者が勝利する Fire with Fire (2012)
Students don't burn buildings down, and, besides, I don't advocate violence.[CN] 學生不會燒房子的 還有,我不鼓吹暴力 Punishment Park (1971)
"And straightaway he preached. Christ is the son of God. "[CN] 最直接鼓吹耶稣的是,'神之子,, Elmer Gantry (1960)
But you must make a start somewhere, and I'm convinced... that dramatizing the road could be the beginning... of democratic reforms in Sarkhan.[CN] 万事开头难, 我敢肯定 鼓吹那条公路或许是... 萨克汉民主改革的 契机 The Ugly American (1963)
The old idiot, all he knows about medicine...[CN] 那老家伙. 他就知道摆出严肃的 样子和鼓吹什么意志力 Long Day's Journey Into Night (1962)
The Nazis preached the doctrine of "folk-community", of learning to be Germans one of another.[CN] 纳粹鼓吹"民间 -社区"学说, 一个人向另一个人学做德国人. A New Germany: 1933-1939 (1973)
And you know, as far as I could see, the old notion that a bachelor's life was so glamorous and carefree was all nonsense.[CN] 在我看来 那些鼓吹单身生活是如何如何... 迷人和自由的老套说辞 其实都是胡说八道 101 Dalmatians (1961)
You'd make a good sufragette, Alfile .[CN] 只要一點點好運氣... 你在鼓吹婦女參政啊,亞爾 My Fair Lady (1964)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
鼓吹[こすい, kosui] anregen, beeinflussen, einfloessen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top