ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

鹦鹉

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -鹦鹉-, *鹦鹉*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
鹦鹉[yīng wǔ, ㄧㄥ ㄨˇ, / ] parrot, #20,745 [Add to Longdo]
鹦鹉学舌[yīng wǔ xué shé, ㄧㄥ ㄨˇ ㄒㄩㄝˊ ㄕㄜˊ, / ] to parrot; to repeat uncritically what sb says, #110,445 [Add to Longdo]
鹦鹉[yīng wǔ luó, ㄧㄥ ㄨˇ ㄌㄨㄛˊ, / ] nautilus; ammonite (fossil spiral shell), #112,316 [Add to Longdo]
鹦鹉[yīng wǔ rè, ㄧㄥ ㄨˇ ㄖㄜˋ, / ] psittacosis (ornithosis; parrot fever), #162,445 [Add to Longdo]
折衷鹦鹉[zhé zhōng yīng wǔ, ㄓㄜˊ ㄓㄨㄥ ㄧㄥ ㄨˇ, / ] Eclectus roratus (red-green parrot of Papua-New Guinea) [Add to Longdo]
澳洲小鹦鹉[Ào zhōu xiǎo yīng wǔ, ㄠˋ ㄓㄡ ㄒㄧㄠˇ ㄧㄥ ㄨˇ, / ] lorikeet [Add to Longdo]
虎斑鹦鹉[hǔ bān yīng wǔ, ㄏㄨˇ ㄅㄢ ㄧㄥ ㄨˇ, / ] budgerigar (genus Psittacella, several species); budgie [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Stop spouting scripture and do as you're told, you croaking old parrot.[CN] 停止喷出圣经 接受你的命令 你个老鹦鹉 Wuthering Heights (1939)
This old maid, she had a parrot that cursed a blue streak and knew more vulgar expressions than Mr. Kowalski.[CN] 我得用我的保留节目啦! 哦,太好了,我喜欢鹦鹉的故事! 你们喜欢吗? A Streetcar Named Desire (1951)
Well, the only way to hush the parrot up was to put the cover...[CN] 这是个女佣和鹦鹉的故事,有个女佣,她有只鹦鹉 A Streetcar Named Desire (1951)
How's business at the Blue Parrot?[CN] 法拉利"蓝鹦鹉"的生意如何? Casablanca (1942)
They're all on my payroll.[CN] 他们都是我的鹦鹉 Phaedra (1962)
Sam, Ferrari wants you to work for him at the Blue Parrot.[CN] 法拉利想要你到蓝鹦鹉工作 我喜欢这里 Casablanca (1942)
He slops coffee in the saucer and he's... as ugly as sin... and his breath smells like the bottom of a parrot cage.[CN] 他把咖啡洒在茶碟里... 而且他獐头鼠目... ...而且他的口气就像鹦鹉笼底一样臭 Deadlier Than the Male (1967)
Squawking "I object" like a parrot?[CN] 像个鹦鹉一样不断地呱呱 "反对" ? Bordertown (1935)
You will find him at the Blue Parrot.[CN] 你在那边的蓝鹦鹉可以找到他 Casablanca (1942)
Could have made the arrest earlier, at the Blue Parrot.[CN] 我们本可以在今晚较早时 在蓝鹦鹉进行逮捕 Casablanca (1942)
- Can I keep the parrot? - Oh, you...[CN] 我能要这只鹦鹉吗 随便 The Long Voyage Home (1940)
I don't think Mr. Kowalski will be amused.[CN] 而唯一能让这鹦鹉闭嘴的就是把... A Streetcar Named Desire (1951)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top