ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

约定

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -约定-, *约定*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
约定[yuē dìng, ㄩㄝ ㄉㄧㄥˋ, / ] engage; promise; make an appointment, #4,284 [Add to Longdo]
约定俗成[yuē dìng sú chéng, ㄩㄝ ㄉㄧㄥˋ ㄙㄨˊ ㄔㄥˊ, / ] common usage agreement (e.g. paying one's bill in a restaurant); conventional contract, #41,503 [Add to Longdo]
约定资讯速率[yuē dìng zī xùn sù lǜ, ㄩㄝ ㄉㄧㄥˋ ㄗ ㄒㄩㄣˋ ㄙㄨˋ ㄌㄩˋ, / ] committed information rate (Frame Relay); CIR [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Let forever be tonight, is that a date?[CN] 从今晚开始, 这是个约定吗? Gilda (1946)
I was to be at a certain place... at a certain time and bring the Swede.[CN] 当时我按照约定时间. 去了聚会的地点 还有瑞典人 The Killers (1946)
Remember our agreement.[CN] 还记得我们的约定 Diabolique (1955)
At the right time, David would arrive.[CN] 在约定的时间里 戴维会来这儿 Rope (1948)
There was an agreement made when you signed on.[CN] 但你们都签了约定 Red River (1948)
I made a contract with her father, Norelli, but...[CN] 我和她父亲有约定,诺瑞丽,不过... Cry of the City (1948)
I am enclosing this time haf the usual amount.[CN] 仅能汇上约定金额之半数 Taki no shiraito (1933)
As soon as I get something going, I'l send you the money that I promised,[CN] 月底付先前约定的银两 定将如数汇上 Taki no shiraito (1933)
Now, Tom, you have to stick to your original agreement.[CN] 汤姆,你必须遵守当初约定 It's a Wonderful Life (1946)
- It's a date.[CN] - 这是个约定 The Dark Mirror (1946)
Does that make it a deal?[CN] Does that make it a deal? 我们会走得更快更远,就这么约定了? Strange Cargo (1940)
I escaped with her, as arranged, on the 27th of July... and came ashore this morning at 11:15, from the freighter Stovendam.[CN] 我和她一起逃出 按约定,在7月27日 11点15分 乘坐斯托文丹号货船登陆 Night Train to Munich (1940)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top