ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

节约

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -节约-, *节约*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
节约[jié yuē, ㄐㄧㄝˊ ㄩㄝ, / ] frugal; save, #3,534 [Add to Longdo]
日光节约[rì guāng jié yuē shí, ㄖˋ ㄍㄨㄤ ㄐㄧㄝˊ ㄩㄝ ㄕˊ, / ] daylight saving time; summer time [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
here's your daily drought reminder to conserve agua.[CN] 这里是节约用水的每日干旱提醒 A Cinderella Story (2004)
We said deluxe, I'm already doing this cheaply![CN] 说好豪华版嘛,已经很节约啦! All's Well, Ends Well 2009 (2009)
I realized that by not hanging up the phone I gained another eight minutes a day.[CN] 我意识到,这样做 我每天可以节约8分钟 The Pursuit of Happyness (2006)
- Save your ammo.[CN] 节约弹药 Assault on Precinct 13 (2005)
But do I care about saving the open spaces?[CN] 但我关心节约空地的事么? I Heart Huckabees (2004)
In order not to waste any time I wasn't hanging up the phone in between calls.[CN] 为了节约时间,每通电话之间 我都直接播打,不放听筒 The Pursuit of Happyness (2006)
- I'm just trying to save some time.[CN] 我想节约点时间 Day 3: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2004)
- Different, not discount.[CN] - 可是花销得节约. A Spot of Bother (2009)
Saves us millions.[CN] 这样能节约很多呢! Bee Movie (2007)
On a budget?[CN] 我觉得你花太多钱了,你应该节约一下嘛 节省费用? 节省费用? Ocean's Twelve (2004)
Lady Catherine will thoroughly approve when I speak to her of your modesty, economy and other amiable qualities.[CN] 凯瑟琳夫人一定会赞同这门婚事的 当我向她说起 你的淑静,节约以及其他种种可爱的优点 Pride & Prejudice (2005)
Kind of like daylight-savings time?[CN] 是那种像日光节约时间的讨论吗? Failure to Launch (2006)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top