ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

喧哗

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -喧哗-, *喧哗*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
喧哗[xuān huá, ㄒㄩㄢ ㄏㄨㄚˊ, / ] brouhaha; hullabaloo; confused noise; hubbub; clamor, #22,692 [Add to Longdo]
喧哗与骚动[xuān huá yǔ sāo dòng, ㄒㄩㄢ ㄏㄨㄚˊ ㄩˇ ㄙㄠ ㄉㄨㄥˋ, / ] The Sound and the Fury (novel by William Faulkner 威廉·福克納 威廉·福克纳) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I imagine his mind must have been the loudest silence in history.[CN] 我想象他的意识 一定是历史上最喧哗的沉静 The Quiet (2005)
"Get Crunk, Get Buck." It's hot.[CN] "一起喧哗"现在很火 Hustle & Flow (2005)
My love for you grows with time[CN] 任记忆里的爱情在时间潮汐里喧哗 Cape No. 7 (2008)
Let's just say The little lady doesn't like loud noises.[CN] 咱这么说吧 这位女士不喜欢喧哗 Riverworld (2010)
[all clamoring][CN] [大声喧哗] Being Julia (2004)
Once the food is gone, the steady roar of a billion beating locust wings will once again be replaced by nothing more than the sound of the desert wind.[CN] 待到食物耗尽之时 无数蝗虫拍打翅膀时的喧哗将不复存在, 再次取代它的只是沙漠中呼啸的风声 Deserts (2006)
–Mrs Owens... any more such outbursts, and you will be removed from this courtroom.[CN] - Owens太太 你再大声喧哗 我就只能请你离开法庭 Attack of the Xenophobes (2007)
Try not to make any loud noise.[CN] 尽量不要喧哗 Taking a Break from All Your Worries (2007)
Shut it down![CN] 先生,请安静 现在不许喧哗 The Tripper (2006)
The Sound and the Fury would have gone out of print in the 40's if Malcolm Cowley hadn't published The Portable Faulkner.[CN] 《喧哗与骚动》在四十年代早就绝版了... ...如果Malcolm Cowley没有出版《袖珍本福克纳选集》的话... Starting Out in the Evening (2007)
(Screams, shouts and outrageous yodeling)[CN] 下面喧哗一片 America: Freedom to Fascism (2006)
The industrial food system gradually became so noisy, smelly, not a person-friendly place, that the people who operate those plants don't want anybody to go there, because then people would see the ugly truth.[CN] 工业化的食物生产过程 逐渐变得喧哗嘈杂和臭气熏天 工作环境是如此恶劣 Food, Inc. (2008)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top