ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

哗啦啦

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -哗啦啦-, *哗啦啦*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
哗啦啦[huā lā lā, ㄏㄨㄚ ㄌㄚ ㄌㄚ, / ] onomat. crashing sound, #34,726 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"For some reason, a lot of tears were flowing out of the Toad Prince's eyes."[CN] 青蛙王子怎么啦? 眼泪哗啦啦掉下来 Paco and the Magical Book (2008)
"While the flower inside his stomach was shining, a lot of tears came out of his eyes."[CN] 腹中的小花一发光 眼泪就哗啦啦地掉 Paco and the Magical Book (2008)
My sword unsheathed, victories abound.[CN] 苍啷啷拔出宝剑 哗啦啦马踏连营 Crazy Stone (2006)
But the stock the kid recommended... has soared like a bird.[CN] 全世界的股票都跌得哗啦啦的 {\cH00FFFF}{\3cH000000}Stock markets worldwide are collapsing! 跌了还发财? ! King of Chess (1991)
Then she poured on me, a Rain of love ...just like you, my dear![CN] 它偷走爱人的心 又哗啦啦浇灌而下 就如同你 亲爱的 Parineeta (2005)
Good figure la la[CN] 正所谓身材一流哗啦啦 Che goh ha tin yau yee sing (2002)
# Splish-splash, I was taking a bath[CN] # 哗啦啦,我在洗澡 # Animals United (2010)
But to live right next door, full blast in our bedroom.[CN] 但住在隔壁, 哗啦啦在我们的卧室。 Let the Fire Burn (2013)
A monkey kills a crab... but the crab spits out some babies before dying.[CN] 猴子把蟹杀了 蟹死的时候哗啦啦生下了很多孩子 For Love's Sake (2012)
(GLASS CLATTERING)[CN] (碎玻璃哗啦啦响) The Loft (2014)
(GLASS SHATTERING)[CN] (玻璃哗啦啦响) The Loft (2014)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top