ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

哗然

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -哗然-, *哗然*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
哗然[huá rán, ㄏㄨㄚˊ ㄖㄢˊ, / ] in uproar; commotion, #24,560 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Right. Everybody went nuts.[CN] -对,群情哗然 High Crimes (2002)
Bajaj's death has sent waves through the business community.[CN] 巴加被杀令商界哗然 Bullett Raja (2013)
Everybody is watching[CN] 全场哗然 Robot Contest (2003)
His company must be in an uproar.[CN] 他的公司一定是一片哗然 The Taste of Money (2012)
Public uproar over The Dave Endochrine Show's announcement that Joker will be appearing as a guest this week while media analysts predict it'll be Endochrine's highest-rated episode in years.[CN] 对于大卫·因道奇脱口秀宣布小丑成为本周嘉宾一事 群众一片哗然 然而媒体评论人预计 Batman: The Dark Knight Returns, Part 2 (2013)
FOR A PUBLIC OUTCRY.[CN] 对于舆论哗然 Return to Paradise (1998)
It'll cause unrest.[CN] 原因哗然 Grace of Monaco (2014)
Originally, physicists were horrified at the idea of black holes.[CN] 起初黑洞在物理学界引起一片哗然 Black Holes (2010)
And the statement that you refuse to denazify... has the Russians, the British, everybody, screaming.[CN] 你拒绝消灭纳粹的说法 令舆论哗然 Patton (1970)
Sofiane's article created a terrific debate in the Assembly.[CN] 索非安的报导引起国会哗然 The Source (2011)
In all events, the inevitable public outcry after all these leaks will make it awfully difficult for us to formulate an integrated national transport policy in the DAA.[CN] 无论如何 泄密已经导致全国哗然 In all events, the inevitable public outcry after all these leaks 我们行政部更难以制订 will make it awfully difficult for us to formulate 这份国民综合交通政策 an integrated national transport policy in the DAA. The Bed of Nails (1982)
And the Royal Albert Hall is in uproar.[CN] 建筑和皇家阿尔伯特 一片哗然 Marley (2012)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top