ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

哗啦

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -哗啦-, *哗啦*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
哗啦[huā lā lā, ㄏㄨㄚ ㄌㄚ ㄌㄚ, / ] onomat. crashing sound, #34,726 [Add to Longdo]
哗啦[huā lā, ㄏㄨㄚ ㄌㄚ, / ] onomat. sound of a crash; with a crash, #38,837 [Add to Longdo]
哗啦[huá la, ㄏㄨㄚˊ ㄌㄚ˙, / ] to collapse, #38,837 [Add to Longdo]
唏哩哗啦[xī lī huā lā, ㄒㄧ ㄌㄧ ㄏㄨㄚ ㄌㄚ, / ] onomat. clatter (of mahjong tiles etc), #98,660 [Add to Longdo]
哗啦一声[huā lā yī shēng, ㄏㄨㄚ ㄌㄚ ㄧ ㄕㄥ, / ] with a crash; with a thunderous noise [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Stop walking on those splinters.[CN] 停止那些稀里哗啦的行走. Witchhammer (1970)
"Bingo Crépuscule." Why not Yippee doodle-doo?[CN] 黄昏宝果? 我还唏里哗啦 A Very Long Engagement (2004)
But the stock the kid recommended... has soared like a bird.[CN] 全世界的股票都跌得哗啦啦的 {\cH00FFFF}{\3cH000000}Stock markets worldwide are collapsing! 跌了还发财? ! King of Chess (1991)
If you only knew how afraid I am of the evenings![CN] 我在这耽搁得很久,直到守 卫人员那串大钥匙哗啦一响 Office Romance (1977)
Who cried the most at the wedding?[CN] 在婚礼上谁哭的稀里哗啦 Emma (1996)
(clattering)[CN] (发出哗啦声) How I Won the War (1967)
It was raining 'cats and dogs,' as my brother would say.[CN] 当时正下雨 大得如我兄弟说的"哗啦哗啦" Quand j'avais 5 ans je m'ai tué (1994)
Hurry and come see all this.[CN] 我听到绿水的哗啦声 快来看这所有的一切 Camille Claudel (1988)
You may place your bets on the number... then watch the bead roll... and land on your side[CN] 把点子也买了 看那个珠子哗啦哗啦那么一转 正好转在你那边 Heung gong chat sup sam (1974)
Don't blame me if you cry while reading mine.[CN] 如果你看到我的作文哭个稀里哗啦 那可别怪我 A Class to Remember (1993)
- ♪ Around and around and around ♪ - Yeah, me whole family.[CN] [哗啦声] Muriel's Wedding (1994)
When I was a Boy Scout, I passed the first-aid test but there wasn't much in it about splinters.[CN] 当我还是个童子军, 我通过了急救测试... ...... 但没有太多的 在这约稀里哗啦 The Swimmer (1968)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top