ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*風*

   
278 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -風-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[風, fēng, ㄈㄥ] wind; air; customs, manners; news
Radical: Decomposition: 几 (jǐ ㄐㄧˇ)  虫 (chóng ㄔㄨㄥˊ) 
Etymology: [] ,  Rank: 5,234
[颼, sōu, ㄙㄡ] a chill breeze; to blow; the sound of the wind
Radical: Decomposition: 風 (fēng ㄈㄥ)  叟 (sǒu ㄙㄡˇ) 
Etymology: [pictophonetic] wind,  Rank: 7,924
[飆, biāo, ㄅㄧㄠ] whirlwind (1)
Radical: Decomposition: 猋 (biāo ㄅㄧㄠ)  風 (fēng ㄈㄥ) 
Etymology: [ideographic] Storm 猋 winds 風; 猋 also provides the pronunciation,  Rank: 8,307
[颱, tái, ㄊㄞˊ] platform; unit; term of address
Radical: Decomposition: 風 (fēng ㄈㄥ)  台 (tái ㄊㄞˊ) 
Etymology: [ideographic] News 風 delivered from a platform 台,  Rank: 9,381
[颻, yáo, ㄧㄠˊ] floating in the air; drifting on the wind
Radical: Decomposition: 䍃 (yóu ㄧㄡˊ)  風 (fēng ㄈㄥ) 
Etymology: [pictophonetic] wind,  Rank: 9,884
[楓, fēng, ㄈㄥ] maple tree
Radical: Decomposition: 木 (mù ㄇㄨˋ)  風 (fēng ㄈㄥ) 
Etymology: [pictophonetic] tree
[瘋, fēng, ㄈㄥ] crazy, insane, mentally ill
Radical: Decomposition: 疒 (nè ㄋㄜˋ)  風 (fēng ㄈㄥ) 
Etymology: [pictophonetic] sickness
[諷, fěng, ㄈㄥˇ] sarcastic; to chant, to mock, to ridicule
Radical: Decomposition: 言 (yán ㄧㄢˊ)  風 (fēng ㄈㄥ) 
Etymology: [pictophonetic] speech
[颭, zhǎn, ㄓㄢˇ] to sway in the wind
Radical: Decomposition: 風 (fēng ㄈㄥ)  占 (zhàn ㄓㄢˋ) 
Etymology: [pictophonetic] wind
[颯, sà, ㄙㄚˋ] bleak; melancholy; the howl of the wind
Radical: Decomposition: 立 (lì ㄌㄧˋ)  風 (fēng ㄈㄥ) 
Etymology: [pictophonetic] wind
[颳, guā, ㄍㄨㄚ] to shave; to scrape; to blow
Radical: Decomposition: 風 (fēng ㄈㄥ)  舌 (shé ㄕㄜˊ) 
Etymology: [ideographic] The biting tongue 舌 of the wind 風
[颶, jù, ㄐㄩˋ] cyclone, gale, typhoon
Radical: Decomposition: 風 (fēng ㄈㄥ)  具 (jù ㄐㄩˋ) 
Etymology: [pictophonetic] wind
[飄, piāo, ㄆㄧㄠ] to drift, to float, to flutter
Radical: Decomposition: 票 (piào ㄆㄧㄠˋ)  風 (fēng ㄈㄥ) 
Etymology: [pictophonetic] wind

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[fēng, ㄈㄥ, / ] wind; news; style; custom; manner, #794 [Add to Longdo]
风险[fēng xiǎn, ㄈㄥ ㄒㄧㄢˇ, / ] risk; venture; hazard, #831 [Add to Longdo]
风格[fēng gé, ㄈㄥ ㄍㄜˊ, / ] style, #1,697 [Add to Longdo]
风景[fēng jǐng, ㄈㄥ ㄐㄧㄥˇ, / ] scenery; landscape, #3,277 [Add to Longdo]
作风[zuò fēng, ㄗㄨㄛˋ ㄈㄥ, / ] style; style of work; way, #3,845 [Add to Longdo]
东风[dōng fēng, ㄉㄨㄥ ㄈㄥ, / ] easterly wind, #5,749 [Add to Longdo]
风光[fēng guāng, ㄈㄥ ㄍㄨㄤ, / ] a natural scenic view, #6,362 [Add to Longdo]
风暴[fēng bào, ㄈㄥ ㄅㄠˋ, / ] storm; violent commotion; fig. crisis (e.g. revolution, uprising, financial crisis etc), #6,376 [Add to Longdo]
台风[tái fēng, ㄊㄞˊ ㄈㄥ, / ] hurricane; typhoon, #6,508 [Add to Longdo]
微风[wēi fēng, ㄨㄟ ㄈㄥ, / ] breeze; light wind, #6,548 [Add to Longdo]
风云[Fēng Yún, ㄈㄥ ㄩㄣˊ, / ] Fung Wan (comic book series), #6,739 [Add to Longdo]
风雨[fēng yǔ, ㄈㄥ ㄩˇ, / ] wind and rain; the elements; trials and hardships, #7,478 [Add to Longdo]
风采[fēng cǎi, ㄈㄥ ㄘㄞˇ, / ] svelte; elegant manner; graceful bearing, #7,617 [Add to Longdo]
通风[tōng fēng, ㄊㄨㄥ ㄈㄥ, / ] airy; ventilation; to ventilate; to disclose information, #9,503 [Add to Longdo]
风波[fēng bō, ㄈㄥ ㄅㄛ, / ] disturbance; crisis; disputes; restlessness, #9,731 [Add to Longdo]
风味[fēng wèi, ㄈㄥ ㄨㄟˋ, / ] local flavor; local style, #10,094 [Add to Longdo]
寒风[hán fēng, ㄏㄢˊ ㄈㄥ, / ] cold wind, #10,592 [Add to Longdo]
飓风[jù fēng, ㄐㄩˋ ㄈㄥ, / ] hurricane, #10,672 [Add to Longdo]
春风[chūn fēng, ㄔㄨㄣ ㄈㄥ, / ] spring wind, #10,941 [Add to Longdo]
风貌[fēng mào, ㄈㄥ ㄇㄠˋ, / ] style; manner; ethos, #11,099 [Add to Longdo]
风气[fēng qì, ㄈㄥ ㄑㄧˋ, / ] general mood; atmosphere; common practice, #11,742 [Add to Longdo]
风尚[fēng shàng, ㄈㄥ ㄕㄤˋ, / ] current custom; current way of doing things, #12,218 [Add to Longdo]
风筝[fēng zhēng, ㄈㄥ ㄓㄥ, / ] kite, #12,503 [Add to Longdo]
风水[fēng shuǐ, ㄈㄥ ㄕㄨㄟˇ, / ] fengshui; geomancy, #12,586 [Add to Longdo]
风范[fēng fàn, ㄈㄥ ㄈㄢˋ, / ] air; manner; model; paragon; demeanor, #12,607 [Add to Longdo]
随风[suí fēng, ㄙㄨㄟˊ ㄈㄥ, / ] wind-borne; care-free, #13,013 [Add to Longdo]
风度[fēng dù, ㄈㄥ ㄉㄨˋ, / ] elegant demeanor; grace; poise, #13,234 [Add to Longdo]
中风[zhòng fēng, ㄓㄨㄥˋ ㄈㄥ, / ] suffer a paralyzing stroke, #13,334 [Add to Longdo]
风力[fēng lì, ㄈㄥ ㄌㄧˋ, / ] wind-force; wind power, #13,547 [Add to Longdo]
旋风[xuàn fēng, ㄒㄩㄢˋ ㄈㄥ, / ] whirlwind; tornado, #14,569 [Add to Longdo]
风靡[fēng mǐ, ㄈㄥ ㄇㄧˇ, / ] fashionable, #14,630 [Add to Longdo]
风流[fēng liú, ㄈㄥ ㄌㄧㄡˊ, / ] distinguished and accomplished; outstanding; talented in letters and unconventional in life style; romantic; dissolute; loose, #14,924 [Add to Longdo]
风俗[fēng sú, ㄈㄥ ㄙㄨˊ, / ] social custom, #15,156 [Add to Longdo]
清风[qīng fēng, ㄑㄧㄥ ㄈㄥ, / ] cool breeze; fig. pure and honest, #15,724 [Add to Longdo]
风潮[fēng cháo, ㄈㄥ ㄔㄠˊ, / ] campaign; storm and stress, #16,069 [Add to Longdo]
风声[fēng shēng, ㄈㄥ ㄕㄥ, / ] rumor; talk; news; information; sound of the wind; teaching, #16,138 [Add to Longdo]
不正之风[bù zhèng zhī fēng, ㄅㄨˋ ㄓㄥˋ ㄓ ㄈㄥ, / ] unhealthy tendency, #16,322 [Add to Longdo]
整风[zhěng fēng, ㄓㄥˇ ㄈㄥ, / ] (polit.) Rectification or Rectifying incorrect work styles, a Maoist slogan, #16,487 [Add to Longdo]
狂风[kuáng fēng, ㄎㄨㄤˊ ㄈㄥ, / ] fierce wind, #16,685 [Add to Longdo]
风向标[fēng xiàng biāo, ㄈㄥ ㄒㄧㄤˋ ㄅㄧㄠ, / ] vane; propellor blade; weather vane; windcock, #18,392 [Add to Longdo]
顺风[shùn fēng, ㄕㄨㄣˋ ㄈㄥ, / ] lit. tail wind; Bon voyage!, #18,521 [Add to Longdo]
风行[fēng xíng, ㄈㄥ ㄒㄧㄥˊ, / ] to become fashionable; to catch on; to be popular, #18,675 [Add to Longdo]
麦克风[mài kè fēng, ㄇㄞˋ ㄎㄜˋ ㄈㄥ, / ] microphone (loan word), #18,972 [Add to Longdo]
秋风[qiū fēng, ㄑㄧㄡ ㄈㄥ, / ] autumn wind; autumn breeze, #19,046 [Add to Longdo]
威风[wēi fēng, ㄨㄟ ㄈㄥ, / ] might; awe-inspiring authority; impressive, #19,835 [Add to Longdo]
风浪[fēng làng, ㄈㄥ ㄌㄤˋ, / ] wind and waves; stormy sea, #19,903 [Add to Longdo]
一帆风顺[yī fán fēng shùn, ㄧ ㄈㄢˊ ㄈㄥ ㄕㄨㄣˋ, / ] single sail, gentle wind (成语 saw); plain sailing; to go smoothly, #20,097 [Add to Longdo]
暴风雨[bào fēng yǔ, ㄅㄠˋ ㄈㄥ ㄩˇ, / ] rainstorm; storm; tempest, #20,726 [Add to Longdo]
风趣[fēng qù, ㄈㄥ ㄑㄩˋ, / ] humor; wit; humorous; witty, #20,789 [Add to Longdo]
海风[hǎi fēng, ㄏㄞˇ ㄈㄥ, / ] sea breeze; sea wind (i.e. from the sea), #20,892 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[たいふう, taifuu] (n) ไต้ฝุ่น
[せんぷうき, senpuuki] (n) พัดลม
[かぜ, kaze] (n) ลม
[かぜ, kaze] (n) หวัด

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[そうふうき, soufuuki] (n) เครื่องส่งถ่ายอากาศ เช่น พัดลมขนาดใหญ่ที่ใช้ดูดอากาศจากภายนอก เข้าสู่ตัวอาคาร อุโมงค์ เหมือง ฯลฯ , See also: R. 換気扇、扇
[ふうりょう, fuuryou] (n) อัตราการเป่าอากาศ (Airflow rate)
[ようふう, youfuu] แบบฟรั่ง,ไสตล์ฟรั่ง
建築[ようふうけんちく, youfuukenchiku] สถาปัตยกรรม,รูปแบบการก่อสร้างแบบฟรั่ง
[ふうけい, fuukei] (n ) (ซี'เนอรี) n. ทิวทัศน์,ทัศนียภาพ,ภาพภูมิประเทศ,ฉากทั้งหลาย,สิ่งแวดล้อม
[びょうぶ, byoubu] (n ) ฉากกั้นห้อง ฉากกันลม
見鶏[かざみどり, kazamidori] กังหันลม
見鶏[かざみどり, kazamidori] (n ) กังหันลม
[ふうりん, fuurin] (n ) กระดิ่งลม
おたふく[おたふくかぜ, otafukukaze] (n ) โรคคางทูม
阿多福[おたふくかぜ, otafukukaze] (n ) โรคคางทูม
[ふうしん, fuushin] โรคหัดเยอรมัน
[ふうしん, fuushin] โรคหัดเยอรมัน

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[ふううん, fuuun] Thai: เมฆลม English: winds and clouds
[ふううん, fuuun] Thai: สภาวการณ์ English: situation
[ふううん, fuuun] Thai: เหตุการณ์หรือเรื่องราว English: state of affairs
[わふう, wafuu] Thai: แบบญี่ปุ่น English: Japanese style

Japanese-English: EDICT Dictionary
ああいう[ああいうふうに, aaiufuuni] (exp) (uk) in that way; like that [Add to Longdo]
あんな[あんなふうに, annafuuni] (exp) (uk) in that way; like that; that way [Add to Longdo]
おたふく邪;阿多福邪;お多福[おたふくかぜ, otafukukaze] (n) mumps [Add to Longdo]
おわらの盆[おわらかぜのぼん, owarakazenobon] (n) Owara-Kaze-no-Bon Festival (Toyama) [Add to Longdo]
呂;御[おふろ, ofuro] (n) (See 呂) bath [Add to Longdo]
呂に入る[おふろにはいる, ofuronihairu] (exp,v5r) to take a bath [Add to Longdo]
こんな[こんなふうに, konnafuuni] (adv) (uk) in this way; like this [Add to Longdo]
そよ(P);微[そよかぜ(P);びふう(微), soyokaze (P); bifuu ( bifuu )] (n) gentle breeze; soft wind; breath of air; zephyr; (P) [Add to Longdo]
そんな[そんなふうに, sonnafuuni] (exp) (uk) in that manner; like that [Add to Longdo]
どういうの吹き回しか[どういうかぜのふきまわしか, douiukazenofukimawashika] (exp) whatever brought that on? [Add to Longdo]
どうしたの吹き回しか[どうしたかぜのふきまわしか, doushitakazenofukimawashika] (exp) whatever brought that on? [Add to Longdo]
どう言うに;どういうに;どうゆう[どういうふうに(どう言うに;どういうに);どうゆうふうに(どう言うに;どうゆうに), douiufuuni ( dou iu kaze ni ; douiu kaze ni ); douyuufuuni ( dou iu kaze ni ; douyu] (exp) in what way (do you mean) [Add to Longdo]
どこ吹く[どこふくかぜ, dokofukukaze] (exp) something that doesn't concern one at all [Add to Longdo]
アメリカ防[アメリカぼうふう;アメリカボウフウ, amerika boufuu ; amerikaboufuu] (n) (uk) (See パースニップ) parsnip (plant) (Pastnica sativa) [Add to Longdo]
ゴム[ゴムふうせん, gomu fuusen] (n) rubber balloon [Add to Longdo]
サウナ[サウナぶろ, sauna buro] (n) sauna (bath) [Add to Longdo]
スペイン[スペインかぜ, supein kaze] (n) Spanish influenza [Add to Longdo]
トルコ[トルコぶろ, toruko buro] (n) (1) Turkish bath; (2) (sens) (See ソープランド) soapland (brothel where one can bathe with the prostitutes) [Add to Longdo]
ビューフォート力階級[ビューフォートふうりょくかいきゅう, byu-fo-to fuuryokukaikyuu] (n) Beaufort scale (of wind force) [Add to Longdo]
ビル[ビルかぜ, biru kaze] (n) eddies of wind around high buildings [Add to Longdo]
悪い[わるいかぜ, waruikaze] (n) bad cold [Add to Longdo]
[あくふう, akufuu] (n) vice; bad manners; evil customs [Add to Longdo]
伊勢防[いせぼうふう, iseboufuu] (n) (obsc) (See 浜防) Glehnia littoralis (species of umbellifer used in Chinese medicine) [Add to Longdo]
偉そうな[えらそうなふう, erasounafuu] (n) air of importance [Add to Longdo]
[いふう, ifuu] (n) majesty; dignity [Add to Longdo]
堂堂;威堂々[いふうどうどう, ifuudoudou] (adj-no,adj-t,adv-to) being majestic; with great pomp and circumstance; with an imposing air [Add to Longdo]
凛々;威凛凛[いふうりんりん, ifuurinrin] (adj-t,adv-to) (arch) awe-inspiring; majestic; commanding; stately; with an imposing air; in a stately (dignified) manner [Add to Longdo]
[いふう, ifuu] (n) unusual customs [Add to Longdo]
[いふう, ifuu] (n) tradition; hereditary custom [Add to Longdo]
一陣の[いちじんのかぜ, ichijinnokaze] (n) gust of wind [Add to Longdo]
一世を靡する[いっせいをふうびする, isseiwofuubisuru] (exp,vs-i) take the world by storm; to hold sway over the minds of the people [Add to Longdo]
一世[いっせいふうび, isseifuubi] (n) ruling the times; holding sway over the minds of the people [Add to Longdo]
一大旋[いちだいせんぷう, ichidaisenpuu] (n) great sensation; taking something by storm; making a splash [Add to Longdo]
一番[いちばんぶろ, ichibanburo] (n) freshly drawn bath; (taking) a bath before anyone else [Add to Longdo]
[いっぷう, ippuu] (n) eccentric; (P) [Add to Longdo]
[いちふうけい;いっぷうけい, ichifuukei ; ippuukei] (exp) one scene [Add to Longdo]
変わった;一変った[いっぷうかわった, ippuukawatta] (adj-f) eccentric; queer; unconventional; peculiar; original [Add to Longdo]
[ひとふろ, hitofuro] (n) (a) bath [Add to Longdo]
一路順[いちろじゅんぷう, ichirojunpuu] (n) sailing before the wind; everything is going well [Add to Longdo]
[いんぷう, inpuu] (n) lewd manners; immorality [Add to Longdo]
[はかぜ, hakaze] (n) breeze caused by wings flapping [Add to Longdo]
雨台[あめたいふう, ametaifuu] (n) (See ) rain-laden typhoon (with relatively weak wind) [Add to Longdo]
[あまかぜ;あめかぜ, amakaze ; amekaze] (n) rain and wind; driving rain [Add to Longdo]
[うらかぜ, urakaze] (n) sea breeze [Add to Longdo]
呂;潮[しおぶろ, shioburo] (n) (hot) saltwater bath [Add to Longdo]
[おうふう;よこかぜ, oufuu ; yokokaze] (adj-na,n) (1) cross wind; (2) (おうふう only) arrogance; haughtiness [Add to Longdo]
[おうふう, oufuu] (n,adj-no) European style; Occidental [Add to Longdo]
黄雀[こうじゃくふう, koujakufuu] (n) southeasterly wind blowing around the fifth month of the lunisolar calendar (when marine fishes allegedly turn into tree sparrows) [Add to Longdo]
臆病[おくびょうかぜ, okubyoukaze] (n) loss of nerve [Add to Longdo]
牡丹防[ぼたんぼうふう;ボタンボウフウ, botanboufuu ; botanboufuu] (n) (uk) Peucedanum japonicum (species of umbellifer with edible leaves) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
March winds and April showers bring forth May flowers.3月のと4月の雨が5月の花をもたらす。
"I've a touch of a cold." "That's too bad."邪気味です」「それはいけませんね」
How often in a week do you take a bath?1週間に何回お呂に入りますか。
No sooner has one typhoon passed than the next one approaches.1つが通り過ぎたかと思うと、すぐに次の台が接近する。
I don't know what to do with that guy. No matter how mad I get at him he just takes it in stride and pays no attention.あいつにはまいったよ。どんなに厳しく怒っても、柳にと受け流すだけだよ。
If he goes on like that, he will never amount to much.ああいうではたいした者になれまい。
Those two used to get along so well together but even with them you can sense a chill coming on.うまくいっていたあのふたりも、とうとう秋が立ち始めたね。
I was taking a bath when you called me.あなたが電話したとき、私はお呂に入っていたのです。
I like your sarong style skirt.あなたのサロンのスカートが好きです。
Your job hangs by a thread.あなたの首は前のともし火だ。
Did you get over the cold?あなたは邪が治りましたか。
Are you subject to colds?あなたは邪にかかりやすいですか。
You shouldn't make light of a cold.あなたは邪を治したほうがいい。
I may have caught cold on that cold night.あの寒い夜に邪を引いたのかもしれない。
That typhoon prevented me from going out.あの台で、私は外出できなかった。
There was a strong wind that day.あの日は強いが吹いていました。
The manners and customs of a country reflect its culture.ある国の習、習慣はその国の文化を反映している。
He must be crazy to behave like that.あんなに振る舞うなんて彼は気が狂ってるに違いない。
You shouldn't have flown out like that.あんなに怒らなくてもよかったのに。
What am I supposed to say when he puts it so logically?あんなに理路整然と話されちゃうと、こっちは何も言えないよな。
An Englishman would not pronounce it like that.イギリス人だったら、そんなには発音しないだろう。
The Inca took baths more often than Europeans.インカ人はヨーロッパ人よりも多く呂へ入った。
Oww! Oww! Oww! The bath water is too hot.あっちっち!このお呂、熱くて入れないよ。
I'm sorry that you should think that way.あなたがそんなに考えるのは残念です。
How did you come here?あなたはどういうにしてここへ来ましたか。
That car salesman was a pretty off the wall kind of guy.あの車のセールスマンは一変わった奴だ。
Alice has had a cold since last Sunday.アリスはこの前の日曜日からずっと邪です。
The wind failed us.いざという時にが吹かなくなった。
What a glorious fall day. This is what they mean by the lovely weather you get after a storm.いやあ、見事に晴れ渡った秋の日になったね。これが台一過というやつかね。
He ate Mr Wood's good country food, and drink a lot of milk.ウッド夫人が作ってくれるおいしい田舎の料理を食べたし、ミルクをたくさん飲みました。
My uncle constantly causes his family trouble.おじはいつも家族に波を立てるようなことをする。
This ethnic dish is arranged in a Japanese style.エスニック料理の味は日本になっている。
Good food and good sleep will cure you of your cold.おいしい食事と十分な睡眠が邪をなくしてくれる。
There is nothing as relaxing as lying in a hot bath.呂につかっていることほどくつろげるものはない。
I'm afraid she may have the mumps.おたふく邪ではないでしょうか。
A gentle wind was blowing.おだやかなが吹いていた。
Go where you will in Holland, you will see windmills.オランダでは、どこへ行っても車が見られる。
I had never seen a windmill until I visited the Netherlands.オランダを訪問するまで、車を見たことがなかった。
Taking a bath makes me relax.呂に入るとくつろぐね。
When I was taking a bath, the telephone rang.呂に入っているとき、電話がなった。
It's time to take a bath.呂に入る時間です。
Your bath is ready.呂の用意ができました。
There was no bathroom.呂はありませんでした。
The bath is ready.呂はいたわよ。 [F]
Is the bath ready?呂はいてる?
The curtains blew in the wind.カーテンがになびいた。
Mother bathed the baby.お母さんは赤ん坊を呂に入れた。
Not a few houses were destroyed by the typhoon.かなり多くの家が台で壊された。
A good many people have an interest in things American.かなり大勢の学生がアメリカの物に興味をもっている。
There's a nice breeze here.ここは心地よいそよが吹いている。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The cold capsules, now.[JA] 早く邪薬を Hostiles and Calamities (2017)
Caught a cold? Bullshit![JA] 邪ひいて ムズつくんだよ! Journey to the West: The Demons Strike Back (2017)
Caressed by the wind[CN] 兒在沙層 Les Visiteurs du Soir (1942)
Cold winds are rising in the North.[JA] 冷たい吹き初めた Dragonstone (2017)
- We'll tear it down and forget it.[CN] -我們會把它推到,讓它隨而逝 The Uninvited (1944)
So much so that, after a while... okay, it had been four years, but...[JA] そんなにして 4年が過ぎたわ  ()
Chemical spread in blast alter the genetic structure of the body,[JA] 爆で化学物質が拡散して 体の遺伝的構造を変えた Guardians (2017)
I thought you were more of a coquette... not so ladylike.[CN] 我想你更是情萬種... 沒有那麼溫文爾雅. Grand Hotel (1932)
Or of the wind at nights?[CN] 如果每晚都有聲呢? The Uninvited (1944)
Mr. Bush, we'll have more sail on her. Reset your t'gallants.[CN] 布什先生 我們要加多點帆 重新揚起帆來 Captain Horatio Hornblower R.N. (1951)
I would like a single blister pack of your most extra-strength cold capsule.[JA] 最も強力な邪薬を 1セット Hostiles and Calamities (2017)
Our tree. Tree kissing, a famous old Connecticut custom.[CN] 親吻樹木 康乃狄克的 Adam's Rib (1949)
Mr. Harrison, the helm's a lee![CN] 哈里森先生舵的方向在下 Captain Horatio Hornblower R.N. (1951)
MURIEL FLU:[JA] 〝ミュリエル邪ね〞  ()
But... when a woman humiliates a man in front of his own colleagues, a man is inclined to make his own decisions.[JA] でも... あんなに 同僚の前で 女に恥をかかされたら 男ってのは― Okja (2017)
I'm going to clean the bathroom.[JA] お呂掃除に行ってきます Absolute (2017)
Especially with the wind dropping away.[CN] 特別是力越來越小的時候 Captain Horatio Hornblower R.N. (1951)
Okay, I'll make a wind sound.[JA] じゃあの音だ Find This Thing We Need To (2017)
- Bring her into the wind.[CN] 讓把她撐起來 是長官 Captain Horatio Hornblower R.N. (1951)
The winds were kind, Your Grace.[JA] 優しいでした 陛下 The Queen's Justice (2017)
Go wash up so we can eat.[JA] 〈先に呂へ入れ〉 Okja (2017)
That's right! Storms, rain, hail, wind, shipwrecks: that's me![CN] 暴 大雨 冰雹 狂 沉船 都是我幹的 Les Visiteurs du Soir (1942)
Becalmed finally her weary crew toiled at the oars in the vain hope of towing her into a wind.[CN] 最後使得 她精疲力盡的船員們 划著槳 無望地想將她拽到 Captain Horatio Hornblower R.N. (1951)
Barn kissing, a famous old Connecticut custom.[CN] 親吻穀倉 康乃狄克的 Adam's Rib (1949)
Berlin manners.[CN] 柏林的格. Grand Hotel (1932)
- It needs airing.[CN] -它需要通 The Uninvited (1944)
I can be anything from Kazaktan west, someone uploads a video that contains someone who moves as fast as the wind,[JA] カザフスタンの西部で のように速く動く人を 含むビデオがアップロード Guardians (2017)
We were in a motor car, 100 miles an hour, in an airplane.[CN] 我們開車兜, 100英里的時速, 象坐飛機一樣. Grand Hotel (1932)
I'm coming home. Could you get my bath ready?[JA] 今から帰るから お呂 沸かしといて Affection (2017)
I think he's making his wind sound.[JA] きっとの音よ Find This Thing We Need To (2017)
I cannot believe how dull this place is.[JA] それにしても 殺景ですねえ Emotions (2017)
I've got five shillings that says no wind and 10 shillings that we don't sight any fortress.[CN] 我賭5先令 沒有 然後10先令 我們不可能看見堡壘 Captain Horatio Hornblower R.N. (1951)
- Keep her into the wind. - Aye, aye, sir.[CN] 把它撐進 Captain Horatio Hornblower R.N. (1951)
It's smooth again. Are you feeling better?[CN] 現在海平靜了,你感覺好點了嗎? The Uninvited (1944)
It plays odd tricks in old houses.[CN] 那聲在老房子裏聽著很詭異 The Uninvited (1944)
His bearing is graceful.[JA] 貌は超然 Journey to the West: The Demons Strike Back (2017)
So, she went upstairs... took a bath instead and, uh...[JA] とにかく 気にもしていなかった だから 母は2階に上がり... 代わりに呂に入った The Discovery (2017)
I feel as if I'm seeing it for the first time.[JA] 初めて見る景のように 感じるのはなぜだろう? Beauty and the Beast (2017)
Hoist the storm warnings.[CN] 發送暴警報 Captain Horatio Hornblower R.N. (1951)
So, we trained you, obviously.[JA] そんなに お前を訓練した それは明白だ The Wall (2017)
Mighty pretty country up there![CN] 景真不錯 Adam's Rib (1949)
I could have left by the window, unnoticed, but I risked being discovered.[CN] 我本來可以悄悄的從窗戶出去, 沒人知道, 但我還是冒著被抓的險來見你. Grand Hotel (1932)
Winds and waves[CN] 暴與潮汐 Les Visiteurs du Soir (1942)
Yeah, he's doing wind.[JA] 確かにみたい Find This Thing We Need To (2017)
The storm caught me by surprise.[CN] 這場暴弄得我措手不及 Les Visiteurs du Soir (1942)
What an odd custom![CN] 多奇怪的俗! Les Visiteurs du Soir (1942)
We have songs for every hour of the day – and night.[CN] 好心的先生 我們有的是歌曲 什麼格都有 Les Visiteurs du Soir (1942)
And I think that the right can be recognized...[JA] 〝〞 一般的に 右派の考え方というのは  ()
ONE SNEEZE AND IT DRESSES YOU UP![JA] 〝ミュリエル邪ね〞  ()
With this and a bit of luck, even the worst blows can't harm me.[CN] 還有點小小運氣 即使狂如許 我仍無恙 Les Visiteurs du Soir (1942)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
そよ[そよかぜ, soyokaze] leichte_Brise [Add to Longdo]
[ちゅうふう, chuufuu] Laehmung (nach Schlaganfall) [Add to Longdo]
[きたかぜ, kitakaze] Nordwind [Add to Longdo]
[こふう, kofuu] alte_Sitte, altmodisch [Add to Longdo]
[たいふう, taifuu] Taifun [Add to Longdo]
[わふう, wafuu] japanischer_Stil [Add to Longdo]
季節[きせつふう, kisetsufuu] Monsun [Add to Longdo]
[せんぷうき, senpuuki] Ventilator [Add to Longdo]
[てふうきん, tefuukin] Akkordeon, Ziehharmonika [Add to Longdo]
[せんぷう, senpuu] Wirbelwind [Add to Longdo]
日本[にほんふう, nihonfuu] japanische_Art, japanischer_Stil [Add to Longdo]
[ぼうふう, boufuu] heftiger_Wind, Sturm [Add to Longdo]
[りょうふう, ryoufuu] kuehle_Brise, frische_Brise [Add to Longdo]
[りょうふう, ryoufuu] kuehle_Brise, frische_Brise [Add to Longdo]
[しっぷう, shippuu] starker_Wind, Orkan [Add to Longdo]
[かみかぜ, kamikaze] goettlicher_Wind, Kamikaze [Add to Longdo]
[あきかぜ, akikaze] Herbstwind [Add to Longdo]
純日本[じゅんにほんふう, junnihonfuu] klassischer_japanischer_Stil [Add to Longdo]
[くんぷう, kunpuu] leichte_Brise, Sommerbrise [Add to Longdo]
[ばんぷう, banpuu] Barbarei, barbarische_Sitten [Add to Longdo]
西[にしかぜ, nishikaze] Westwind [Add to Longdo]
追い[おいかぜ, oikaze] Rueckenwind [Add to Longdo]
[ふう, fuu] Wind [Add to Longdo]
[ふう, fuu] WIND, AUSSEHEN, MODE, STIL [Add to Longdo]
[ふう, fuu] Wind, Aussehen, Mode, -Stil [Add to Longdo]
[かざしも, kazashimo] -Lee [Add to Longdo]
[ふうてい, fuutei] Aussehen, (aeussere) Erscheinung [Add to Longdo]
[ふうぞく, fuuzoku] -Sitte, Gewohnheit [Add to Longdo]
光絶佳[ふうこうぜっか, fuukouzekka] landschaftliche_Schoenheit [Add to Longdo]
[ふうし, fuushi] Satire [Add to Longdo]
[ふうりょく, fuuryoku] Windstaerke, Windkraft [Add to Longdo]
[ふうど, fuudo] geographische Eigenart, Klima [Add to Longdo]
[ふうけい, fuukei] Landschaft [Add to Longdo]
[ふうちょう, fuuchou] Stroemung, Tendenz [Add to Longdo]
[ふうきん, fuukin] Harmonium [Add to Longdo]
[ふうき, fuuki] Disziplin, oeffentliche_Ordnung [Add to Longdo]
[ふうぶん, fuubun] Hoerensagen, Geruecht [Add to Longdo]
致地区[ふうちちく, fuuchichiku] Naturschutzgebiet [Add to Longdo]
薫る五月[かぜかおるごがつ, kazekaorugogatsu] Wonnemonat_Mai [Add to Longdo]
[かぜ, kaze] Erkaeltung [Add to Longdo]
[ふうりん, fuurin] Windglocke [Add to Longdo]
[ふうが, fuuga] Eleganz, Feinheit, Geschmack, guter_Geschmack [Add to Longdo]
[ふうう, fuuu] Wind_und_Regen [Add to Longdo]
[ふううん, fuuun] Wind_und_Wolken, Situation [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top