Search result for

会社

(41 entries)
(0.4198 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -会社-, *会社*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
会社[かいしゃ, kaisha] (n) บริษัท, บรรษัท

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
会社[かいしゃいん, kaishain] (n) พนักงานบริษัท
会社[かいしゃいん, kaishain, kaishain , kaishain] (n ) พนักงานบริษัท
会社[かいしゃいん, kaishain, kaishain , kaishain] (n ) พนักงานบริษัท
会社[かいしゃ, kaisha, kaisha , kaisha] (n ) บริษัท

Japanese-English: EDICT Dictionary
会社[かいしゃ, kaisha] (n) (1) company; corporation; (2) workplace; (P) [Add to Longdo]
会社に出る[かいしゃにでる, kaishanideru] (exp,v1) to go to the office; to be at work [Add to Longdo]
会社の主[かいしゃのぬし, kaishanonushi] (n) great old-timer of the firm [Add to Longdo]
会社の不存在[かいしゃのふそんざい, kaishanofusonzai] (exp) non-existence of a business corporation [Add to Longdo]
会社を起こす[かいしゃをおこす, kaishawookosu] (exp,v5s) to set up a company [Add to Longdo]
会社を辞める[かいしゃをやめる, kaishawoyameru] (exp,v1) to leave the company [Add to Longdo]
会社[かいしゃいん, kaishain] (n) company employee [Add to Longdo]
会社営業[かいしゃえいぎょう, kaishaeigyou] (n) business administration [Add to Longdo]
会社概要[かいしゃがいよう, kaishagaiyou] (n) company overview [Add to Longdo]
会社企業[かいしゃきぎょう, kaishakigyou] (n) corporation [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
会社[huì shè, ㄏㄨㄟˋ ㄕㄜˋ, / ] a guild; (in olden times) an association such as a political party, religious group or trade guild; the Japanese word for company [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
What's the word for kaisha in English?会社」を英語で何といいますか。
I would rather work for any company than waste another year.1年無駄に過ごすよりもどの会社でもいいから働きたい。
On April 1, Nanyo Foods Co. Ltd. will move to its new building in Yokohama.4月1日、南洋フーズ株式会社は横浜の新社屋に移転します。
Six high-tech companies set up branch offices in that prefecture.6つの先端技術の会社がその県に支社を設立した。
The ABC company is in the red again.ABC会社はまた赤字だ。
The company's competitive edge will be eroded if system engineers continue to leave.SEがやめ続けると会社の競争力が落ちる。
That is the office where he works.あそこが彼の働いている会社です。
To get technical information from that company, we first have to sign a non-disclosure agreement.あそこの会社から技術情報をもらうには、まず機密保持契約を結ばなければいけない。
We would like you to join our company.あなたに私たちの会社に来てもらいたいのですが。
The president of the company, to whom I introduced you, wants to see you again.あなたに紹介した会社の社長が、またあなたに会いたいといっています。
May we have our permission to make a hyperlink to our corporate site from your page?あなたのページから、私どもの会社のサイトへリンクしてもかまいませんか。
Your house is convenient to one of those mail-order houses.あなたの家から通信会社にすぐに行けます。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I want to run my own company, build it up into a national chain.[JA] 俺は会社を 全国チェーンに拡大したい The Secret of Sales (2017)
If you do not respond to this demand within seven days, we'll file a winding-up petition at the High Court, after which your bank accounts will be frozen.[JA] 7日以内に応じなければ 銀行口座を凍結した後で 会社の清算を申し立てます The Secret of Sales (2017)
It's when you take a business... say, a flourishing double glazing firm, you siphon off all the cash and at the same time, you run up crippling debts until it gets wound up.[JA] 会社を乗っ取る方法だ 例えば二重ガラスのな カネを搾り取ると同時に The Secret of Sales (2017)
Only now I was cooking with psychotic eggs with a penchant for violence.[JA] 〝引っ越し会社 ブレイ&サン〞 〝引っ越し会社 ブレイ&サン〞 今だけは 凶暴な卵で調理しよう The Secret of Sales (2017)
And you will, young Vincent, because at this point a handsome and respected local businessman steps in, buys up the company for a nominal fee, say £1, and a new "debt free" firm rises from the ashes of the old one.[JA] できるさ ヴィンセント ハンサムで立派な 地元のビジネスマンが 1ポンドで 会社を買収するのさ The Secret of Sales (2017)
It used to be that each collegium would distribute fish and bread to the people.[CN] 以前每个会社都会分送 鱼和面包给民众 Philippi (2007)
Before I came here to this peaceful monastery I served another order:[CN] 在我来这里... 这座宁静的修道院之前 ... 我效忠于另一个会社 Arn: The Knight Templar (2007)
There are some big changes about to happen around here, and I need you.[JA] 会社は大きく変わる お前が必要だ The Secret of Sales (2017)
You'd be advised to remember that now I own the business outright, that money you borrowed off Cachet belongs to me.[JA] キャッシェは俺の会社だから お前が借りたカネも 俺のものだ The Secret of Sales (2017)
Some travel agents offer special prices.[CN] 之前我在报纸看到 见闻会社现在有特价 {\cH00FFFF}{\3cH000000}Some travel agents offer special prices. Trivial Matters (2007)
Actually, a major movie company was impressed by the sales of your book, and has offered to make Drifting Emotions into a movie.[JA] 実は 本の売り上げを見て 大手映画会社から 「漂う感情」の映画化の オファーがきてまして Reason (2017)
Oh, I don't know, maybe because I'm playing second fiddle to a Paul Young sound-a-like jingle for my shithead, soon-to-be ex-husband's business.[JA] 分からない もうすぐ別れる夫の会社の ポール・ヤングそっくりの CM優先だからかも The Secret of Sales (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
会社[かいしゃ, kaisha] Gesellschaft, Firma [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top