ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

会員

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -会員-, *会員*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
会員[かいいん, kaiin] TH: สมาชิก  EN: member

Japanese-English: EDICT Dictionary
会員[かいいん, kaiin] (n) member; the membership; (P) [Add to Longdo]
会員規約[かいいんきやく, kaiinkiyaku] (n) membership agreement (e.g. for a credit card) [Add to Longdo]
会員[かいいんけん, kaiinken] (n) membership card [Add to Longdo]
会員[かいいんしょう, kaiinshou] (n) membership badge [Add to Longdo]
会員[かいいんしょう, kaiinshou] (n) membership certificate [Add to Longdo]
会員[かいいんせい, kaiinsei] (n) membership system [Add to Longdo]
会員登録[かいいんとうろく, kaiintouroku] (n, vs) membership registration; subscription; member enrolment [Add to Longdo]
会員名簿[かいいんめいぼ, kaiinmeibo] (n) membership list [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
That's an exclusive golf club.あそこは会員制のゴルフクラブだ。
Since you're a member of this sports club, you'll have to conform to its rules.あなたはこのスポーツクラブの会員なのだから、ここのルールに従わなければいけない。
I'd like to enroll you as a member of our club.あなたを我々のクラブの会員にしたい。
Only members of the club are entitled to use this room.クラブの会員だけがこの部屋を使用する資格を与えられている。
The club members assembled in the meeting room.クラブの会員は会議室に集まった。
Each and every member of the club was present.クラブ会員は1人残らずみな出席していた。
The club has thirty members.このクラブには30人の会員がいます。
There are fifty members in this club.このクラブの会員は50名です。
This golf course is not open to non-members.このゴルフ場は会員制になっています。
Are you a member of this society?この会の会員ですか。
This society has a large membership.この会は会員が多い。
This group passes out information on such things as travel and health care, and encourages its members to vote on issues that affect this age group such as legislation regulating the insurance industry, medical care and housing.この団体は、旅行や健康管理といったことに関する情報を配布し、保険業や医療や住宅(供給)を規制する法律の制定といった、この年齢層の人々に影響のある諸問題に関して投票権を行使するように会員に勧めている。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My grandson is a member.[JP] 孫が会員 Chinatown (1974)
You sound like a lifetime member of the Jonathan Archer fan club.[JP] ジョナサン・アーチャー・ファンクラブの 永久会員みたいだな These Are the Voyages... (2005)
Breakfast is on the house, these are vouchers for free tennis lessons, complimentary skin exfoliant, seaweed body wrap and facial scrub, located in the spa on the club level.[JP] 朝食もこちらで テニス教室も無料です 海藻のボディーパックや スクラブ洗顔料などは 会員制クラブの温泉並みです After the Sunset (2004)
I pronounce to you the sacred toast: Bon appétit, fellow member of the Academy.[JP] あなたを会員に迎えて光栄です、 どうぞお召し上がりください The Wing or The Thigh? (1976)
Can I have your membership card, please?[JP] 会員カードをお願いします Jersey Girl (2004)
Well, our members are all very interested in literature.[JP] 我々の会員は皆 熱心ですよ The 4th Man (1983)
And your member's card?[JP] (本間直美) 会員証 お預かりします The Mamiya Brothers (2006)
Dr. Nonomura, inventor of earthquake prediction, resigned...[JP] 地震予知の方法を巡って会員を殴り 地震予知連絡会を脱会させられた... Hinokio: Inter Galactic Love (2005)
I joined it, too.[JP] 私もあそこの会員です The Gentle Twelve (1991)
However, it also indicates that the person who was actually molding this explosive was using their bare hands.[JP] 会員制ということか? メンバーが多いとは思えない Bones (2005)
I hope that this luncheon of ours today will do honour to our distinguished new member who has so valiantly defended the honour of French cuisine.[JP] さて皆様、本日の昼食会では 新しきアカデミー会員をお迎えします フランス料理の栄光と威厳を高めた The Wing or The Thigh? (1976)
How many days?[JP] 会員証 お返しします ご利用期間のほうは? The Mamiya Brothers (2006)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
会員[かいいん, kaiin] Mitglied (eines Vereins) [Add to Longdo]
会員名簿[かいいんめいぼ, kaiinmeibo] Mitgliederverzeichnis [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top