ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

voluptuous

V AH0 L AH1 P CH AH0 W AH0 S   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -voluptuous-, *voluptuous*, voluptuou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
voluptuous[ADJ] ที่มีกิเลสมาก, See also: ที่มีความต้องการมาก, Syn. sensuous, epicurean, Ant. puritanical
voluptuously[ADV] อย่างมีกิเลสมาก, Syn. lewdly
voluptuousness[N] การมีกิเลสมาก, Syn. enjoyment, feeling, sensuality, lewdness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
voluptuous(วะลัพ'ชุเอิส) adj. มัวเมาในกามกิเลสและความหรูหรา,มั่วโลกีย์,ยั่วยวนกามกิเลส., See also: voluptuousness n. voluptuosity n.

English-Thai: Nontri Dictionary
voluptuous(adj) ชอบฟุ้งเฟ้อ,ยั่วยวน,ใฝ่ในทางกาม
voluptuousness(n) ความฟุ้งเฟ้อ,ความมัวเมาในกาม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
As voluptuous as HAN chae-young and as firm as LEE Hyo-li.ยั่วยวนเหมือน ฮาน แช-ยัง กระชับเหมือน ลี ฮโย-รี Unstoppable Marriage (2007)
I mean like hot, sexy, voluptuous girls.ฉันหมายถึง สวย เซ็กซี่ ยั่วสวาท Red Dawn (2012)
who's got big voluptuous tits.ที่มีหัวนมขนาดใหญ่ยั่วยวน The Wolf of Wall Street (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กำหนัด[n.] (kamnat) EN: lust ; sexual desire ; passion ; voluptuousness ; erotic feeling ; sexual passion   FR: désir sexuel [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
VOLUPTUOUS V AH0 L AH1 P CH AH0 W AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
voluptuous (j) vˈəlˈʌptʃuəʳs (v @1 l uh1 p ch u@ s)
voluptuously (a) vˈəlˈʌptʃuəʳsliː (v @1 l uh1 p ch u@ s l ii)
voluptuousness (n) vˈəlˈʌptʃuəʳsnəs (v @1 l uh1 p ch u@ s n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
angenehm zu berührenvoluptuous to touch [Add to Longdo]
wollüstig; lüstern {adj} | wollüstiger | am wollüstigstenvoluptuous | more voluptuous | most voluptuous [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
むっちり;むちむち;ムチムチ[, mucchiri ; muchimuchi ; muchimuchi] (adv-to,adv,vs) (on-mim) plump; chubby; voluptuous [Add to Longdo]
[つや, tsuya] (adj-na,n) charming; fascinating; voluptuous [Add to Longdo]
官能的[かんのうてき, kannouteki] (adj-na) sensual; voluptuous; sexy [Add to Longdo]
色っぽい[いろっぽい, iroppoi] (adj-i) amorous; sexy; voluptuous; erotic [Add to Longdo]
豊艶[ほうえん, houen] (adj-na,n) voluptuous; fascinating; beautiful [Add to Longdo]
豊満[ほうまん, houman] (adj-na,n) stout; corpulent; plump; voluptuous; (P) [Add to Longdo]
妖艶[ようえん, youen] (adj-na,n) fascinating; voluptuous; bewitching [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Voluptuous \Vo*lup"tu*ous\, a. [F. voluptueux, L. voluptuosus,
   fr. voluptas pleasure, volup agreeably, delightfully;
   probably akin to Gr. ? to hope, ? hope, and to L. velle to
   wish. See {Voluntary}.]
   1. Full of delight or pleasure, especially that of the
    senses; ministering to sensuous or sensual gratification;
    exciting sensual desires; luxurious; sensual.
    [1913 Webster]
 
       Music arose with its voluptuous swell. --Byron.
    [1913 Webster]
 
       Sink back into your voluptuous repose. --De Quincey.
    [1913 Webster]
 
   2. Given to the enjoyments of luxury and pleasure; indulging
    to excess in sensual gratifications. "The jolly and
    voluptuous livers." --Atterbury.
    [1913 Webster]
 
       Softened with pleasure and voluptuous life.
                          --Milton.
    [1913 Webster] -- {Vo*lup"tu*ous*ly}, adv. --
    {Vo*lup"tu*ous*ness}, n.
    [1913 Webster]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 voluptuous
   adj 1: having strong sexual appeal; "juicy barmaids"; "a red-hot
       mama"; "a voluptuous woman"; "a toothsome blonde in a
       tight dress" [syn: {juicy}, {luscious}, {red-hot},
       {toothsome}, {voluptuous}]
   2: (of a woman's body) having a large bosom and pleasing curves;
     "Hollywood seems full of curvaceous blondes"; "a curvy young
     woman in a tight dress" [syn: {bosomy}, {busty}, {buxom},
     {curvaceous}, {curvy}, {full-bosomed}, {sonsie}, {sonsy},
     {stacked}, {voluptuous}, {well-endowed}]
   3: displaying luxury and furnishing gratification to the senses;
     "an epicurean banquet"; "enjoyed a luxurious suite with a
     crystal chandelier and thick oriental rugs"; "Lucullus spent
     the remainder of his days in voluptuous magnificence"; "a
     chinchilla robe of sybaritic lavishness" [syn: {epicurean},
     {luxurious}, {luxuriant}, {sybaritic}, {voluptuary},
     {voluptuous}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top