Search result for

obsession

(40 entries)
(0.0087 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -obsession-, *obsession*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
obsession[N] ความหลงใหล, Syn. infatuation
obsession[N] การครอบงำจิตใจ, See also: การฝังแน่นอยู่ในจิตใจ, Syn. preoccupation
obsessional[ADJ] อย่างหลงใหล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
obsession(อับเซส'เชิน) n. การครอบงำจิตใจ,ความคิดครอบงำ,ภาวะที่ถูกครอบงำ,การทำให้ทุกข์ใจหรือลำบาก., Syn. preoccupation

English-Thai: Nontri Dictionary
obsession(n) ความพะวงถึง,ความหลงใหล,ความใฝ่ฝันถึง,ความหลอกหลอน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
obsessionการย้ำคิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Or how about obsession? I hear his class in murder's an easy "A."แล้วศาสตราจารย์ลูเธอร์ได้สอนคุณเกี่ยวกับการตบตา หร Committed (2008)
Your obsession is gonna kill her!ความหมกมุ่นของคุณ จะฆ่าเธอ Last Resort (2008)
Your obsession gave me back the gun!ความหมกมุ่นของคุณ คืนปืนให้ผม Last Resort (2008)
Everything was an illusion. And it led to obsession.ทุกสิ่งเป็นภาพลวงตา และทำให้เราหมกหมุ่น Heartbreak Library (2008)
It was all an illusion and an obsession.มันคือเรื่องหลอกลวงและทำให้เราว้าวุ่นใจ Heartbreak Library (2008)
Your new hopeless obsession might be at this very party.Your new hopeless obsession might be at this very party. I Love You, Beth Cooper (2009)
After she died, his obsession compelled him to dig up corpses of women who resembled his mother.ความดื้อดึงของเค้าคือการพยายามชุบชีวิตแม่เค้าขึ้นมาอีกครั้งนึง Cold Comfort (2009)
Okay, I'm gonna stop you. What is this obsession with age?ได้ค่ะ ฉันจะหยุดคุณเอง อะไรทำให้คุณหมกมุ่นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องอายุ The Story of Lucy and Jessie (2009)
The children rely on you to create the culture. And you, with your obsession with winningเด็กๆหวังพึ่งคุณให้สร้างค่านิยมที่ดี แต่คุณหมกมุ่นกับชัยชนะ Vitamin D (2009)
- It's become something of an obsession of mine and...มันเป็นเรื่องที่ผมหมกมุ่น และ... Remains to Be Seen (2009)
So preoccupied with his own obsessions that he's foregone all but the most rudimentary of human connections.ดังนั้น เขาจึงหมกหมุ่น กับสิ่งที่อยู่แต่ภายในจิตใจของเขา เขารู้ล่วงหน้าทั้งหมด แต่ ส่วนมากเป็นพื้นฐาน ของการมีมนุยษ์สัมพันธ์ Blinded by the Light (2009)
Which I doubt, given my near obsession with Moules a la creme normande.อาจเป็นอย่างที่ผมเดา อาจครอบงำจิตใจผมอยู่เรื่อง สูตรตำรับดั้งเดิมอย่างฝรั่งเศส A New Day in the Old Town (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความหวาดเกรง [n.] (khwām wātkrēng) FR: hantise [f] ; obsession [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
OBSESSION    AH0 B S EH1 SH AH0 N
OBSESSIONS    AH0 B S EH1 SH AH0 N Z
OBSESSIONAL    AH0 B S EH1 SH AH0 N AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
obsession    (n) (@1 b s e1 sh @ n)
obsessions    (n) (@1 b s e1 sh @ n z)
obsessional    (j) (@1 b s e1 sh @ n l)
obsessionally    (a) (@1 b s e1 sh @ n @ l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
过度关怀[guò dù guān huái, ㄍㄨㄛˋ ㄉㄨˋ ㄍㄨㄢ ㄏㄨㄞˊ, 怀 / ] obsession; excessive concern [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Besessenheit {f}; Obsession {f} | Besessenheiten {pl}obsession | obsessions [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
こだわり[, kodawari] (n) (1) obsession; fixation; hangup; (2) determination; fastidiousness; pickiness about (trait, style, etc.) [Add to Longdo]
オブセッション[, obusesshon] (n) obsession [Add to Longdo]
ショタコン[, shotakon] (n) (abbr) Shoutarou complex (obsession with young boys) [Add to Longdo]
ヤンデレ;やんでれ[, yandere ; yandere] (n,adj-f) (m-sl) (from 病む and デレデレ) person (usu. female) with an unhealthy romantic obsession (has a connotation of mental instability) [Add to Longdo]
強迫観念[きょうはくかんねん, kyouhakukannen] (n,adj-no) obsession; unreasonable but compulsive idea [Add to Longdo]
強迫神経症[きょうはくしんけいしょう, kyouhakushinkeishou] (n) obsessional neurosis [Add to Longdo]
凝り性[こりしょう, korishou] (adj-na,adj-no,n) (1) fastidiousness; enthusiasm for one thing; meticulousness; monomania; obsession; (2) susceptibility for a stiffening of the shoulders; (P) [Add to Longdo]
潔癖性[けっぺきしょう, keppekishou] (n,adj-no) obsession with cleanliness; fastidiousness [Add to Longdo]
健康ノイローゼ[けんこうノイローゼ, kenkou noiro-ze] (n) health neurosis; health obsession [Add to Longdo]
健康病[けんこうびょう, kenkoubyou] (n) (See 健康ノイローゼ・けんこうノイローゼ) health neurosis; health obsession [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Obsession \Ob*ses"sion\, n. [L. obsessio: cf. F. obsession.]
   1. The act of besieging. [archaic] --Johnson.
    [1913 Webster]
 
   2. The state of being besieged; -- used specifically of a
    person beset by a spirit from without. [archaic] --Tylor.
    [1913 Webster]
 
       Whether by obsession or possession, I will not
       determine.              --Burton.
    [1913 Webster]
 
   3. An excessive preoccupation of the thoughts or feelings;
    the persistent haunting or domination of the mind by a
    particular desire, idea, or image.
    [PJC]
 
   4. Hence: Any driving motive; a compelling goal; -- not
    necessarily implying a negative judgment, as does sense 3;
    as, the coach was obsessed with winning the state
    championship
    [PJC]
 
   5. Something that causes an obsession[3].
    [PJC]
 
   6. The state of being obsessed.
    [PJC] obsessional

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 obsession
   n 1: an irrational motive for performing trivial or repetitive
      actions, even against your will; "her compulsion to wash
      her hands repeatedly" [syn: {compulsion}, {obsession}]
   2: an unhealthy and compulsive preoccupation with something or
     someone [syn: {obsession}, {fixation}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top