ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

arid

AE1 R AH0 D   
53 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -arid-, *arid*, ari
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
arid[ADJ] น่าเบื่อ, See also: ไม่น่าสนใจ, Syn. dull, lifeless
arid[ADJ] แห้ง, See also: แห้งแล้ง, Syn. dry

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
arid(แอร์'ริด) adj. ไม่มีความชื้น,แห้งมาก, แล้ง,ไม่น่าสนใจ, ไม่มีรสชาติ,จืดชืด. -aridity, aridness n., Syn. waterless, parched,dull-A. moist,humid,lively,exciting)
acarid(แอค' คะริด) n. แมลงจำพวกเห็บ
acaridan(อะแคร' ริแดน) adj. เกี่ยวกับแมลงจำพวกเห็บหรือหมัด (family Acarina)
ascarid(แอส'คะริด) n. พยาธิตัวกลมในตระกูล Ascaridae เช่น พยาธิเส้นด้าย, พยาธิเข็มหมุด
cantharides(แคนธาร์'ริเดซฺ) n.,pl แมลงวันสเปนซึ่งเป็นยากระตุ้นกำหนดชนิดหนึ่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
aridity(n) ความแห้งแล้ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
arid zoneเขตแห้งแล้งจัด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
arid; xericแห้งแล้ง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
Aridisolsแอริดิซอลส์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Aridic แอริดิก
สภาพความชื้นที่ดินในช่วงควบคุมทุกส่วน จะแห้งเป็นระยะเวลานานเกินกว่า 45 วัน หรือเกินครึ่งหนึ่งของวันสะสมในรอบปี เมื่ออุณหภูมิดินสูงกว่า 5 องศาเซลเซียส โดยวัดที่ความลึก 50 เซนติเมตร จากผิวดินบนและดินจะต้องชื้น (moist) ในบางส่วน หรือทั้งหมดของช่วงควบคุมเป็นเวลาน้อยกว่า 90 วัน ติดต่อกันในรอบปี เมื่ออุณหภูมิดินสูงกวา 8 องศาเซลเซียล โดยวัดที่ความลึกระดับเดียวกัน มีความหมายเหมือน torric (ศัพท์ aridic มาจากคำละติน aridus = dry) [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There's a million acres, corn and soy, outside Cordoba that was arid scrub before your mother's research.ข้างนอก cordoba นั่นมีไร่ ข้าวโพดและถั่วเหลือง นับล้าน ที่นั่นแห้งแล้งมาก ก่อนที่แม่คุณจะมาทำการวิจัย The Sunshine State (2008)
Arid.แห้งแล้ง Free to Be You and Me (2009)
Far too arid.แห้งแล้งมานาน... The Red Serpent (2010)
Spain is considered a mostly mountainous country, interspersed with picturesque plateaus and arid valleys.โอเค งั้นกระโดดกลับมาที่ประเทศสเปน เฮ้ย ฟังนี่ เรื่องจริงแบบขำๆ Choke (2012)
We've pulled anything arid and everything above and below 60 degrees latitude, but they're estimating, it could take 32 hours.เราดึงเอามาหมดแล้ว ทั้งด้านบนและด้านล่าง ละติจูดที่ 60 องศา แต่พวกเขากำลังประเมิน อาจต้องใช้ถึง 32 ชั่วโมง Linchpin (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เกราะ[ADJ] arid, See also: dry, Syn. แห้งเกราะ, Example: เขตนี้แล้งฝนมาหลายเดือนจนพื้นดินแห้งเกราะ แตกระแหง, Thai definition: แห้งจนกรอบในลักษณะอย่างหญ้าแห้งหวายแห้งเป็นต้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝนแล้ง[n.] (fonlaēng) EN: drought ; rain-shortage ; dry spell ; lack of rain ; drought condition ; no rain ; little rain   FR: sécheresse [f] ; aridité [f]
แห้งแล้ง[adj.] (haēnglaēng) EN: arid ; dry   FR: aride ; sec ; stérile
แห้งแล้ง[adj.] (keung haēng laēng) EN: semi-arid   FR: semi-aride
ความแห้งแล้ง[n.] (khwām haēnglaēng) EN: drought   FR: sécheresse [f] ; aridité [f]
ความไม่น่าสนใจ[n.] (khwām mai nāsonjai) EN: aridity ; flatness   
ความน่าเบื่อ[n.] (khwām nābeūa) EN: boringness ; aridity ; banality ; flatness ; commonplaceness   FR: ennui [m]
แล้ง[n.] (laēng) EN: drought ; shortage of water ; long period of dry weather ; lack of rain   FR: sécheresse [f] ; aridité [f]
แล้ง[v.] (laēng) EN: dry   FR: sec ; aride
ไม่น่าสนใจ[adj.] (mai nāsonjai) EN: arid ; banal ; flat   FR: inintéressant
หมัน[adj.] (man) EN: sterile ; barren ; infutile ; fruitless ; infecund   FR: stérile ; aride ; infécond

CMU English Pronouncing Dictionary
ARID    AE1 R AH0 D
ARIDA    AH0 R IY1 D AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
arid    (j) ˈærɪd (a1 r i d)
aridity    (n) ˈərˈɪdɪtiː (@1 r i1 d i t ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Trockengebiet {n} [geogr.]arid region [Add to Longdo]
dürr; trocken {adj} | dürr {adv}arid | aridly [Add to Longdo]
wasserarm {adj} | wasserärmer | am wasserärmstenarid | more arid | most arid [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
LPS[エルピーエス, erupi-esu] (n) lipopolysaccharide; LPS [Add to Longdo]
かえるの目借時;蛙の目借時;蛙の目借り時[かえるのめかりどき;かえるのめかるどき(かえるの目借時;蛙の目借時);かわずのめかりどき(蛙の目借時;蛙の目借り時), kaerunomekaridoki ; kaerunomekarudoki ( kaeruno me shaku toki ; kaeru no me shaku t] (exp) springtime mating of frogs (haiku term) [Add to Longdo]
しゃしゃり出る[しゃしゃりでる, shasharideru] (v1) to come uninvited; to crash (a party); to butt in [Add to Longdo]
やり玉[やりだま, yaridama] (n) make an example of; singled out [Add to Longdo]
アエクィデンスパリドゥス[, aekuidensuparidousu] (n) doublespot acara (species of S. American cichlids, Aequidens pallidus) [Add to Longdo]
アオブダイ属[アオブダイぞく, aobudai zoku] (n) Scarus (genus of parrotfish in the family Scaridae) [Add to Longdo]
アシュアリッドリ[, ashuariddori] (adv) assuredly [Add to Longdo]
アマシイラ科[アマシイラか, amashiira ka] (n) Luvaridae (family containing 1 extant species of perciform fish similar to a surgeonfish) [Add to Longdo]
アマシイラ属[アマシイラぞく, amashiira zoku] (n) Luvarus (sole genus of perciform fish in the family Luvaridae whose only member is the luvar) [Add to Longdo]
アリダード[, arida-do] (n) alidade [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
バイナリデータ[ばいなりでーた, bainaride-ta] binary data [Add to Longdo]
ライブラリディレクトリ[らいぶらりでいれくとり, raiburarideirekutori] library directory [Add to Longdo]
割り出す[わりだす, waridasu] to calculate, to compute, to infer [Add to Longdo]
左大括弧[ひだりだいかっこ, hidaridaikakko] opening bracket [Add to Longdo]
張出し[はりだし, haridashi] overhang [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
蟻塚[ありづか, ariduka] Ameisenhaufen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Arid \Ar"id\, a. [L. aridus, fr. arere to be dry: cf. F. aride.]
   Exhausted of moisture; parched with heat; dry; barren. "An
   arid waste." --Thomson.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 arid
   adj 1: lacking sufficient water or rainfall; "an arid climate";
       "a waterless well"; "miles of waterless country to cross"
       [syn: {arid}, {waterless}]
   2: lacking vitality or spirit; lifeless; "a technically perfect
     but arid performance of the sonata"; "a desiccate romance";
     "a prissy and emotionless creature...settles into a mold of
     desiccated snobbery"-C.J.Rolo [syn: {arid}, {desiccate},
     {desiccated}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top