ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

withered

W IH1 DH ER0 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -withered-, *withered*, wither, withere
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
withered(adj) ซึ่งเหี่ยวแห้ง, See also: ซึ่งร่วงโรย, ซึ่งเหี่ยวเฉา, Syn. dried up, shriveled, wizened

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
withered(วิธ'เธอร์ด) adj. เหี่ยวแห้ง,ร่วงโรย,อับเฉา, Syn. faded, shriveled up

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Those are for potential buyers, you withered old mooch.นั่นสำหรับคนที่มีแนวโน้มที่จะซื้อย่ะ ยัยแก่ขี้ขโมย Listen to the Rain on the Roof (2006)
withered on the vine.แห้งเหี่ยวคาต้น Connect! Connect! (2009)
They're withered husks right now --พวกเขากลายเป็นซาก ตอนนี้-- The Devil You Know (2010)
I dare say I shall drink you to a withered husk in less than five.ได้โปรดอย่าฆ่าฉันเลย คุณเป็นคนดี คุณเป็นสุภาพบุรุษ Dark Shadows (2012)
From the withered tree, a flower blooms.จากต้นไม้ที่เหี่ยวแห้ง กลายมาเป็นดอกไม้ที่ผลิบาน Pulling Strings (2012)
I will not be placed beneath your heel again, you withered cunt.ฉันจะไม่ถูกวางไว้ ภายใต้ส้นเท้าของคุณอีกครั้ง คุณหีลีบ Empty Hands (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
witheredA flower bloomed to the tree that withered to the strange case.
witheredAll the flowers in the garden withered.
witheredBecause of the drought the grass has withered.
witheredThe crops have withered.
witheredThe fairest rose is at last withered.
witheredThe flowers in his garden are have withered.
witheredThe flowers in my garden have withered in the cold.
witheredThe flowers withered for want of water.
witheredThe flowers withered up.
witheredThe long spell of hot weather withered up the plants.
witheredThe plants withered because they had no water.
witheredThey chopped down all the withered trees.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตายนึ่ง(v) be withered by exposure to sunlight, See also: withered through hot vapour, be burnt by sunlight and then die, Example: พวงมาลัยตายนึ่งอยู่หน้ารถ เพราะถูกแดดเผาทั้งวัน, Thai Definition: เฉาหรือเหี่ยวเพราะถูกแดดหรือไอร้อนอย่างถูกนึ่ง
มลาน(adj) withered, See also: wilted, faded, Syn. แห้ง, เหี่ยว, Notes: (สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กร็อกกร๋อย[krǿkkrøi] (adj) EN: scrawny ; emaciated ; withered ; impoverished
ลีบ[līp] (adj) EN: stunted ; dwarf ; blighted ; lean; atrophic ; withered ; undeveloped  FR: émacié ; décharné ; maigre ; rachitique ; rabougri ; atrophié ; flétri
ตายนึ่ง[tāineung] (v) EN: be withered by exposure to sunlight

CMU English Pronouncing Dictionary
WITHERED W IH1 DH ER0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
withered (v) wˈɪðəd (w i1 dh @ d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[diāo, ㄉㄧㄠ, ] withered, #8,665 [Add to Longdo]
干枯[gān kū, ㄍㄢ ㄎㄨ, / ] withered; dried up, #23,882 [Add to Longdo]
枯草[kū cǎo, ㄎㄨ ㄘㄠˇ, ] withered grass; dry grass, #50,079 [Add to Longdo]
零落[líng luò, ㄌㄧㄥˊ ㄌㄨㄛˋ, ] withered and fallen; scattered; sporadic, #55,972 [Add to Longdo]
枯干[kū gān, ㄎㄨ ㄍㄢ, / ] withered, #91,751 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
くたくた(P);ぐたぐた;ぐだぐだ[kutakuta (P); gutaguta ; gudaguda] (adj-na,adj-no) (1) (on-mim) exhausted; tired; (2) withered; worn out; (n) (3) boiling until shapeless or mushy; (4) (esp. ぐだぐだ) (See くどくど) tediously; repetitively; wordily; (P) [Add to Longdo]
枯れ枯れ[かれがれ, karegare] (adj-f) dry-looking; withered [Add to Longdo]
枯れ枝;枯枝[かれえだ, kareeda] (n) dead branch (or twig, etc.); withered branch [Add to Longdo]
枯れ草;枯草;かれ草[かれくさ;こそう(枯草), karekusa ; kosou ( ko kusa )] (n) dry grass; dead grass; hay; withered grass [Add to Longdo]
枯れ尾花;枯尾花[かれおばな, kareobana] (n) withered silver grass [Add to Longdo]
枯葦;枯蘆[かれあし, kareashi] (n) withered reeds (esp. reeds that have withered in the winter) [Add to Longdo]
枯菊[かれぎく, karegiku] (n) withered chrysanthemum in winter [Add to Longdo]
枯木寒巌[こぼくかんがん, kobokukangan] (exp,n) withered trees and frozen rocks; a person that is hard to approach [Add to Longdo]
枯木死灰[こぼくしかい, kobokushikai] (exp,n) withered trees and cold ash; someone who is detached and free of desires; someone who has no vitality [Add to Longdo]
枯葎[かれむぐら, karemugura] (n) (arch) creeping plant withered in the winter cold [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wither \With"er\, v. i. [imp. & p. p. {Withered}; p. pr. & vb.
   n. {Withering}.] [OE. wideren; probably the same word as
   wederen to weather (see {Weather}, v. & n.); or cf. G.
   verwittern to decay, to be weather-beaten, Lith. vysti to
   wither.]
   [1913 Webster]
   1. To fade; to lose freshness; to become sapless; to become
    sapless; to dry or shrivel up.
    [1913 Webster]
 
       Shall he hot pull up the roots thereof, and cut off
       the fruit thereof, that it wither?  --Ezek. xvii.
                          9.
    [1913 Webster]
 
   2. To lose or want animal moisture; to waste; to pin? away,
    as animal bodies.
    [1913 Webster]
 
       This is man, old, wrinkled, faded, withered. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       There was a man which had his hand withered. --Matt.
                          xii. 10.
    [1913 Webster]
 
       Now warm in love, now with'ring in the grave.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. To lose vigor or power; to languish; to pass away. "Names
    that must not wither." --Byron.
    [1913 Webster]
 
       States thrive or wither as moons wax and wane.
                          --Cowper.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Withered \With"ered\, a.
   Faded; dried up; shriveled; wilted; wasted; wasted away. --
   {With"ered*ness}, n. --Bp. Hall.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 withered
   adj 1: lean and wrinkled by shrinkage as from age or illness;
       "the old woman's shriveled skin"; "he looked shriveled
       and ill"; "a shrunken old man"; "a lanky scarecrow of a
       man with withered face and lantern jaws"-W.F.Starkie; "he
       did well despite his withered arm"; "a wizened little man
       with frizzy grey hair" [syn: {shriveled}, {shrivelled},
       {shrunken}, {withered}, {wizen}, {wizened}]
   2: (used especially of vegetation) having lost all moisture;
     "dried-up grass"; "the desert was edged with sere
     vegetation"; "shriveled leaves on the unwatered seedlings";
     "withered vines" [syn: {dried-up}, {sere}, {sear},
     {shriveled}, {shrivelled}, {withered}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top