ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hustle

HH AH1 S AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hustle-, *hustle*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hustle(n) การเบียดเสียด
hustle(n) การเร่ง, See also: การดัน, การผลัก
hustle(vt) ขอร้อง, See also: วิงวอนขอ
hustle(n) ความรีบเร่ง
hustle(vi) เบียด, See also: เบียดเสียด, เบียดดัน, ผลัก
hustle(vt) เร่ง, See also: ดัน, ผลัก
hustle(vt) เร่งรีบ, See also: รีบ
hustle(vi) เร่งเร้า, See also: กระตุ้น
hustler(sl) หญิงโสเภณี, See also: ผู้หญิงขายตัว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hustle(ฮัส'เซิล) vi. เร่งรีบ, รีบ, เบียดดัน, ผลัก, หากินโดยวิธีไม่สุจริต vt. ดัน, ผลัก, ผลักไล่, เร่ง, กระตุ้น. -n. การกระทำที่กระฉับกระเฉง, คนทำเร็ว, คนโกง, คนหลอกลวง, หญิงโสเภณี, คนเดินถนน, Syn. jostle, push, goad
hustler(ฮัส'เลอะ) n. นักธุรกิจ, คนรีบเร่ง, คนทำงาน, Syn. go-getter

English-Thai: Nontri Dictionary
hustle(n) ความรีบ, ความเร่งรีบ, การเร่งรัด
hustle(vi, vt) ผลัก, ดัน, ลาก, เบียดกระตุ้น, เร่งรัด, รีบ, เร่งรีบ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Then hustle on back.เสร็จแล้วนายก็กลับมา Phantasm (1979)
We must strike in the hustle and the bustle beforehand.พวกเราต้องรีบอย่างด่วนๆเลย The Princess Bride (1987)
Yes ma'am! Hustle now, and get the women to help themเร่งมือกันหน่อย แล้วไปหาคนมาช่วยอีก Spirited Away (2001)
Hustle it up, guys, come on.มาเริ่มเขี่ยลูกได้ Hothead (2001)
Follow the signs. Hustle back here for rounds.เดินตามป้ายบอกทางไป รีบกลับมาตรวจคนไข้ The Lake House (2006)
- Hustle up! - Go!- เร็วหน่อย Gridiron Gang (2006)
He thinks he's some player 'cause he hustles dope and stolen hubcaps, I mean, เขาคิดว่าเขาคือผู้เล่นจำนวนหนึ่ง 'สาเหตุเขาเร่งรีบของมึนเมาและhubcaps ที่ขโมย, ฉันหมายถึง, Black Snake Moan (2006)
Point taken. Now, hustle your bustles.เอาหล่ะ จับปลายไว้่ให้แน่น The Simpsons Movie (2007)
Come on hustle it!ให้ไวหน่อย! My Blueberry Nights (2007)
And don't ever page me to hustle a surgery again.และอย่าเพจฉัน เพื่อที่จะขอร้องเรื่องการผ่าตัดอีก Brave New World (2008)
The sheriff's detached me to hustle you around in your business here, whatever that is, he wouldn't say.นายอำเภอส่งผมมาดูแล คุณทำธุระของคุณที่นี่ ธุระอะไรเขาไม่ได้บอก Pilot (2008)
When I'm not being chased out of the damn Bronx trying to hustle up you some money, I'll be a little more alert.เมื่อฉันไม่ได้ถูกขับไล่ ออกมาจากถิ่น บล๊องค์ ระยำนั่น พยายามที่จะขอร้องให้เงินนายมาบ้าง เงินฉันกำลังมีเพียงเล็กน้อยจะเตือนนาย Fighting (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hustleHe hustled me into the house.
hustleKid's a hustler.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ว้าวุ่น[wāwun] (v) EN: be in a whirl ; bustle ; be hustled ; be busy  FR: s'affairer

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
HUSTLE HH AH1 S AH0 L
HUSTLED HH AH1 S AH0 L D
HUSTLER HH AH1 S AH0 L ER0
HUSTLER HH AH1 S L ER0
HUSTLES HH AH1 S AH0 L Z
HUSTLERS HH AH1 S AH0 L ER0 Z
HUSTLERS HH AH1 S L ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hustle (v) hˈʌsl (h uh1 s l)
hustled (v) hˈʌsld (h uh1 s l d)
hustler (n) hˈʌslər (h uh1 s l @ r)
hustles (v) hˈʌslz (h uh1 s l z)
hustlers (n) hˈʌsləz (h uh1 s l @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Stricherszene { f }hustle scene [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
やっさもっさ[yassamossa] (n, vs, adv-to) (on-mim) hurly-burly; helter-skelter; hustle and bustle; turmoil [Add to Longdo]
ハスラー[hasura-] (n) hustler [Add to Longdo]
ハッスル[hassuru] (n, vs) hustle; (P) [Add to Longdo]
苛ち[いらち, irachi] (n) (uk) in a hurry; hustle; person who's always in a rush [Add to Longdo]
喧騒;喧噪;諠譟[けんそう, kensou] (n, adj-na) tumult; great noise; clatter; hustle and bustle [Add to Longdo]
雑踏(P);雑沓;雑鬧[ざっとう, zattou] (n, vs) congestion; traffic jam; throng; hustle and bustle; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hustle \Hus"tle\, v. t. [imp. & p. p. {Hustled}; p. pr. & vb. n.
   {Hustling}.] [D. hustelen to shake, fr. husten to shake. Cf.
   {Hotchpotch}.]
   To shake together in confusion; to push, jostle, or crowd
   rudely; to handle roughly; as, to hustle a person out of a
   room. --Macaulay.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hustle \Hus"tle\, v. i.
   To push or crows; to force one's way; to move hustily and
   with confusion; a hurry.
   [1913 Webster]
 
      Leaving the king, who had hustled along the floor with
      his dress worfully arrayed.       --Sir W.
                          Scott.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hustle
   n 1: a swindle in which you cheat at gambling or persuade a
      person to buy worthless property [syn: {bunco}, {bunco
      game}, {bunko}, {bunko game}, {con}, {confidence trick},
      {confidence game}, {con game}, {gyp}, {hustle}, {sting},
      {flimflam}]
   2: a rapid active commotion [syn: {bustle}, {hustle}, {flurry},
     {ado}, {fuss}, {stir}]
   v 1: cause to move furtively and hurriedly; "The secret service
      agents hustled the speaker out of the amphitheater"
   2: move or cause to move energetically or busily; "The
     cheerleaders bustled about excitingly before their
     performance" [syn: {bustle}, {bustle about}, {hustle}]
   3: sell something to or obtain something from by energetic and
     especially underhanded activity [syn: {hustle}, {pluck},
     {roll}]
   4: get by trying hard; "she hustled a free lunch from the
     waiter"
   5: pressure or urge someone into an action

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top