Search result for

สันดาน

(43 entries)
(0.4626 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สันดาน-, *สันดาน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สันดาน[N] inborn trait, Syn. อุปนิสัย, ลักษณะพิเศษ, นิสัย
สันดาน[N] nature, See also: character, personality, kind, Syn. นิสัยถาวร, Example: สิ่งที่ดีที่ถูกนี้เป็นสิ่งสำคัญมาก ต้องหมั่นอบรมอยู่เสมอให้เป็นสันดาน, Thai definition: อุปนิสัยที่มีมาแต่กำเนิด มักใช้ไปในทางไม่สู้จะดี, Notes: (ปาก)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สันดานน. อุปนิสัยที่มีมาแต่กำเนิด เช่น มีสันดานดี มีสันดานเลว, (ปาก) มักใช้ไปในทางไม่สู้จะดี เช่น สันดานของเขาเป็นเช่นนั้น อย่าไปถือเลย.
สันดานน. ชื่อโรคลมอย่างหนึ่งมีอาการให้จุกเสียดเรื้อรังอยู่เสมอ เรียกว่า ลมสันดาน.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
A million alive, so I can teach him some manners first.จับเป็นหนึ่งล้าน จะได้ดัดสันดานมันก่อนตาย The Dark Knight (2008)
I said to myself, "That sorry son of a bitch looks likeJohn Grogan. "ฉันพูดกับตัวเอง "ไอ้สันดานนี่ หน้าเหมือนจอห์น โกรแกรเลยว่ะ" Marley & Me (2008)
All right, you listen to me, Cheung, you motherfucker!ฟังฉันให้ดี ชาง ไอ้สันดาน Pineapple Express (2008)
You are an asshole. That's all you are. You're an asshole.นายมันสันดานชั่ว นั่นแหละที่นายเป็น ไอ้คนสันดานชั่ว Pineapple Express (2008)
- I'm not an asshole.- ฉันไม่ได้สันดานชั่ว Pineapple Express (2008)
- You are an asshole.- นายมันสันดานชั่ว Pineapple Express (2008)
I feel pretty sure that I'm not an asshole.ฉันค่อนข้างแน่ใจว่า ฉันไม่ใช่คนสันดานชั่ว Pineapple Express (2008)
He's just, like, an asshole.เขามันสันดานชั่ว Pineapple Express (2008)
And I'm gonna die in here with some asshole.แล้วฉันก็ต้องตายในนี้กับคนสันดานชั่ว Pineapple Express (2008)
I'm sorry. I know I was an asshole. I hope I redeemed myself.ฉันรู้ว่าฉันมันสันดานชั่ว หวังว่าฉันจะทำดีชดเชยให้นายได้ Pineapple Express (2008)
Locked up in some penitentiary.ที่ถูกขังอยู่ในสถานดัดสันดาน The Price (2008)
Send you outside to clap the erasers?ส่งนายไปดัดสันดานในทัณฑสถานหรือไง Phoenix (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สันดาน[n.] (sandān) EN: inborn trait ; innate character ; nature ; inherent quality   FR: caractère inné [m] ; trait inné [m] ; instinct [m] ; naturel [m] ; nature [f]
สันดาน[n.] (sandān) EN: bad instincts ; bad character   
สันดานดิบ[n.] (sandān dip) EN: raw instincts   
สันดานปฏิกิริยา[n. exp.] (sandān patikiriyā) EN: reactionary nature   FR: tendance réactionnaire [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
inherently(adv ) อย่างโดยเนื้อแท้, อย่างโดยธรรมชาติ, อย่างโดยสันดาน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
second nature[N] นิสัย, See also: สันดาน
second nature[N] นิสัยติดตัว, See also: สันดาน, Syn. habit, familiarity

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bridewelln. สถานดัดสันดาน,คุก
castigate(แคส'ทิเกท) {castigated,castigating,castigates} vt. ทำโทษเพื่อดัดสันดาน,วิจารณ์อย่างรุนแรง, See also: castigation n. ดูcastigate castigator n. ดูcastigate
coheir(โคแฮร์') n. ทายาทร่วม,ผู้สืบทอดร่วม,ผู้สืบสันดานร่วม., See also: coheirship n.
constitution(คอนสทิทิว'เชิน) n. การประกอบขึ้น,การก่อตั้ง,การสถาปนา,ร่างกาย,อุปนิสัย,สันดาน,รัฐธรรมนูญ,ระเบียบข้อบังคับ,รูปแบบการปกครอง,รากฐาน, Syn. composition
inbeing(อิน' บีอิง) n. สภาพที่อยู่ในสิ่งอื่น, สันดาน, ธาตุแท้, เนื้อหา, Syn. immanence)
innate(อิน'เนท,อินเนท') adj. ซึ่งมีอยู่แต่กำเนิด,แต่ดั้งเดิม,ในตัว,โดยสันดาน., See also: innateness n., Syn. inborn
native(เน'ทิฟว) adj. แต่กำเนิด,โดยกำเนิด,ของพื้นเมือง,ของท้องถิ่น,โดยสันดาน,ไม่เปลี่ยนแปลง. n. คน (ต้นไม้,สัตว์) พื้นเมือง, See also: nativeness n., Syn. indigenous
nature(เน'เชอะ) n. ธรรมชาติ,สันดาน,นิสัย,ลักษณะ,ชนิด,วัตถุ,ทางโลก,จักรวาล by nature โดยกำเนิด
reformatory(รีฟอร์'มะทอรี) adj. =reformative (ดู) n. โรงเรียนดัดสันดาน
self(เซลฟฺ) n. ตัวเอง,ตนเอง,ธาตุแท้,อาตมา,อัตตะ,เอกลักษณ์ของบุคคล,ผลประโยชน์ส่วนตัว,สภาพปกติ,สันดาน. adj.เหมือนกัน -pron. ตัวฉันเอง,ตัวเขาเอง, Syn. ego,psyche,identity

English-Thai: Nontri Dictionary
bridewell(n) คุก,เรือนจำ,สถานดัดสันดาน
constitution(n) การบัญญัติ,สังขาร,ร่างกาย,สันดาน,รัฐธรรมนูญ
fundamental(adj) ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญ,เป็นรากเหง้า,โดยสันดาน,เป็นมูลฐาน
grain(n) เมล็ดข้าว,เมล็ดพืช,น้ำหนักเป็นเกรน,นิสัย,สันดาน
inherent(adj) โดยสันดาน,โดยเนื้อแท้,ประจำตัว,โดยธรรมชาติ
innate(adj) โดยกำเนิด,โดยธรรมชาติ,โดยสันดาน,แต่ดั้งเดิม
native(adj) พื้นเมือง,โดยสันดาน,มีมาแต่เกิด
nature(n) ลักษณะ,ชนิด,สันดาน,นิสัย,ธรรมชาติ
penitentiary(n) ที่กักขัง,สถานดัดสันดาน
reformatory(n) โรงเรียนดัดสันดาน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top