ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bridewell

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bridewell-, *bridewell*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา bridewell มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *bridewell*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bridewelln. สถานดัดสันดาน,คุก

English-Thai: Nontri Dictionary
bridewell(n) คุก,เรือนจำ,สถานดัดสันดาน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Coming, Bridewell?Kommen Sie, BridewellThe Time Machine (1960)
- Well, time to go, Bridewell.- Es ist Zeit, zu gehen, BridewellThe Time Machine (1960)
- BRIDEWELL:- BRIDEWELLThe Time Machine (1960)
The police have the poor, unfortunate lad in the Bridewell.die Polizei hat den armen Kerl in BridewellA Hard Day's Night (1964)
I had the clerk at Bridewell do it.Ich liess es den Schreiber von Bridewell machen. Shakespeare in Love (1998)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bridewell \Bride"well\, n.
   A house of correction for the confinement of disorderly
   persons; -- so called from a hospital built in 1553 near St.
   Bride's (or Bridget's) well, in London, which was
   subsequently a penal workhouse.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top