ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*สภาพแวดล้อม*

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: สภาพแวดล้อม, -สภาพแวดล้อม-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สภาพแวดล้อม(n) surrounding, Syn. สิ่งแวดล้อม
สภาพแวดล้อม(n) environment, See also: surrounding, Syn. สิ่งแวดล้อม, Example: สภาพแวดล้อมของกรุงเทพในปัจจุบันเปลี่ยนไปจากเดิมมาก
สภาพแวดล้อมทางสังคม(n) social surrounding, Example: ค่านิยมบางอย่างขึ้นอยู่กับลักษณะของสังคมและสภาพแวดล้อมทางสังคม

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โครงการพัฒนาส่วนพระองค์น. โครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานที่ดินและพระราชทรัพย์สำหรับจัดทำแปลงเกษตรผสมผสาน สนับสนุนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อทดลองค้นคว้าหารูปแบบการประกอบอาชีพของชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม และเป็นสถานที่ฝึกอบรมการเกษตรภาคปฏิบัติให้นักศึกษาและประชาชนที่สนใจนำไปประยุกต์ใช้ เช่น โครงการพัฒนาส่วนพระองค์เขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โครงการพัฒนาส่วนพระองค์ชุมพร อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร.
จิ้งจกน. ชื่อสัตว์เลื้อยคลานขนาดเล็กในวงศ์ Gekkonidae และ Eublephoridae เป็นสัตว์จำพวกตุ๊กแก หัวโต ตัวยาว หางยาว ปรกติเคลื่อนที่โดยการไต่สี่ขาตามผนังหรือต้นไม้ กระโดดได้ในระยะสั้น ๆ วิ่งได้เร็ว สลัดหางง่ายและงอกขึ้นใหม่ได้ ปรับสีตัวให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมได้ ในประเทศไทยมีหลายชนิด เช่น จิ้งจกบ้านหรือจิ้งจกบ้านหางแบน [ <i> Cosymbotus</i> <i> platyurus</i> (Schneider) ] ตีนเกาะติดผนังได้, จิ้งจกดินลายหินอ่อน [ <i> Cyrtodactylus</i> <i> peguensis</i> (Kuhl) ] ตีนเกาะติดผนังไม่ได้, จิ้งจกบิน [ <i> Platyurus</i> <i> craspedotus</i> (Mocguard) ] สามารถร่อนตัวไปในอากาศได้, พายัพเรียก จั๊กกิ้ม.
วางผังเมืองก. ควบคุมและกำหนดแนวทางในการพัฒนาเมืองและสภาพแวดล้อม โดยคำนึงถึงความสุข ความสะดวกสบาย ความปลอดภัย ความประหยัด และความสวยงามของชุมชนเป็นส่วนรวม.
หลับก. อาการพักผ่อนของร่างกายที่มีการรับรู้สภาพแวดล้อมน้อยลง.
ฮิสทีเรียน. โรคจิตชนิดหนึ่ง มีอาการแสดงออกได้หลายแบบโดยไม่เกี่ยวข้องกับความพิการของอวัยวะส่วนใด ๆ ของร่างกาย ผู้ป่วยเป็นโรคนี้เพราะในจิตสำนึกหวังได้รับผลประโยชน์ เช่น หวังการหลุดพ้นจากสภาพแวดล้อมที่บีบคั้น.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
phenotypeลักษณะตามสภาพแวดล้อมและพันธุกรรม, ฟีโนไทป์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
psychological environmentสภาพแวดล้อมเชิงจิตวิทยา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
operational environmentสภาพแวดล้อมเชิงปฏิบัติการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
environmentalistนักอนุรักษ์สภาพแวดล้อม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
environment๑. สิ่งแวดล้อม๒. สภาพแวดล้อม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Accommodationแอคคอมโมเดชัน, การปรับขยาย, การปรับตัว, การมองใกล้, ม่านตาหดเวลามองใกล้, ปรับตนเข้ากับสภาพแวดล้อม, สามารถปรับตัว [การแพทย์]
Assay-Conditionsสภาพแวดล้อมของปฏิกิริยา [การแพทย์]
Ecologic Factorsสภาพแวดล้อม [การแพทย์]
Environment, Physicalปััจจัยแวดล้อมทางกายภาพ, สภาพแวดล้อมทางกายภาพ, สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ [การแพทย์]
Environmental Factorsปัจจัยสิ่งแวดล้อม, ปัจจัยด้านภาวะแวดล้อม, องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อมสังคมและครอบครัว, ปัจจัยจากสิ่งแวดล้อม, สภาพแวดล้อม, สิ่งแวดล้อม, ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม [การแพทย์]
Environmental Hazardsสภาพแวดล้อมที่เป็นอันตราย, พิษภัยที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม [การแพทย์]
Evaluation, Contextประเมินสภาพแวดล้อม [การแพทย์]
สุขภาพจิตสุขภาพจิต, สภาพชีวิตที่เป็นสุข อันเป็นผลมาจากการมีวิธีการมองตนมองโลก รวมทั้งสามารถจัดการกับความคิด อารมณ์ และการแสดงออกต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคมอย่างเหมาะสม และสร้างสรรค์ภายใต้สภาพแวดล้อมและเวลาที่เปลี่ยนแปลง โดยลักษณะองค์รวมของสุขภาพจิตประกอบด้วยองค์ประกอบ ที่แบ่งอ, Example: ที่มา เครือข่ายวิจัยและพัฒนาสุขภาพจิต. 2537. สรุปรายงานการวิเคราะห์นิยามความหมาย "สุขภาพจิต" และองค์ประกอบของสุขภาพจิต. จากการสัมมนาการจัดตั้งองค์กรประสานเครือข่ายและการนิยามความหมายสุขภาพจิต ระหว่างวันที่ 22-23 กันยายน 2537 ณ โรงแรมหลุยส์แทเวิร์น กรุงเทพ [สุขภาพจิต]
Physical Environmentสภาพแวดล้อมทางกายภาพ [การจัดการความรู้]
natural selectionการคัดเลือกโดยธรรมชาติ, การที่ลูกหลานของสิ่งมีชีวิต ไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์จะมีความแตกต่างไปจากพ่อแม่เล็กน้อย ซึ่งลูกหลานเหล่านี้ตัวที่มีความเหมาะสมต่อสภาพแวดล้อมมากกว่าก็จะมีชีวิตอยู่ และสืบพันธุ์ได้  ส่วนตัวที่มีความเหมาะสมน้อยจะตายไป จึงเป็นผลให้สิ่งมีชีวิตเปลี่ยนไปเพื่อให้เ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
physical factorปัจจัยทางกายภาพ, องค์ประกอบทางกายภาพ, สภาพแวดล้อมทางกายภาพ, สิ่งแวดล้อมที่ไม่มีชีวิตซึ่งมีอิทธิพลต่อการดำรงชีพของสิ่งมีชีวิต เช่น ดิน น้ำ อากาศ เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
biological factorปัจจัยทางชีวภาพ, องค์ประกอบทางชีวภาพ, สภาพแวดล้อมทางชีวภาพ, สิ่งมีชีวิตที่อยู่ในสภาวะแวดล้อมและมีอิทธิพลต่อการดำรงชีพของสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่ง เช่น สาหร่ายเป็นปัจจัยทางชีวภาพของปลา เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
poikilothermic animalสัตว์เลือดเย็น, สัตว์ที่อุณหภูมิของร่างกายเปลี่ยนแปลงไปตามอุณหภูมิของสภาพแวดล้อม  ได้แก่ ปลา สัตว์ครึ่งน้ำครึ่งบก และสัตว์เลื้อยคลานเป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
IT Industry Benchmarkingดัชนีที่ศึกษาเปรียบเทียบสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไอที, Example: ดัชนีที่ศึกษาเปรียบเทียบสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไอทีใน 64 ประเทศ ซึ่งเริ่มทำขึ้นในปี 2550 โดย The Economist Intelligence Unit (EIU) โดยแบ่งสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันออกเป็น 6 กลุ่ม แต่ละกลุ่มจะมีการให้น้ำหนักคะแนนต่างกันตามความสำคัญ คือ<p> <ol> <li>สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ (business environment) </li> <li>โครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ (IT infrastructure) </li> <li>ทุนทางด้านทรัพยากรมนุษย์ (human capital)</li> <li>สภาพแวดล้อมทางกฎหมาย (legal environment) </li> <li>สภาพแวดล้อมทางด้านงานวิจัยและพัฒนา (R&D environment) </li> <li>สภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม IT</li> </ol> [ ที่มา: EIU (2007), The means to compete: Benchmarking IT Industry Competitiveness ] [เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Perhaps we'll meet someday under better circumstances.บางที เราอาจจะพบกันสักวัน ในสภาพแวดล้อมที่ดีกว่านี้. Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
There's an environment suit here.มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับ การอยู่ที่นี่ 2010: The Year We Make Contact (1984)
It's too cold to work here without environment suits.มันหนาวเกินไปที่จะทำงานที่นี่ โดยไม่ต้องเหมาะสมกับ สภาพแวดล้อม 2010: The Year We Make Contact (1984)
An educational environment that pushes a student to suicide what is its value?สภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่ผลักดันนักศึกษาจะฆ่าตัวตาย มันจะมีค่าอะไร? GTO (1999)
The virus is protean... changing from liquid to airborne to blood transmission... depending on its environment.มันเป็นการป้องกันไวรัส... มันเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเข้าสู่อากาศ แพร่เชื้อเข้าสู่กระแสเลือด ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของมัน Resident Evil (2002)
I'm being sent home in shame, and I'm probably going to be excommunicated.ถูกส่งกลับบ้านด้วยเรื่องที่น่าอาย แถมยังต้องกลับไปเจอสภาพแวดล้อมเดิมๆอีก Latter Days (2003)
"Mr Wickham's circumstances are not so hopeless as they are generally believed to be.""สภาพแวดล้อมของคุณวิคแฮม ไม่ใช่ไร้ความหวังเหมือนที่คนทั่วไปเชื่อกัน" Episode #1.5 (1995)
Republican and Democrat, liberal and conservative alike... stunned and saddened by the circumstances surrounding... the death of Senator Jackson, as well as the death itself.รีพับลิกันและเดโมแครเสรีนิยมและอนุรักษ์นิยมเหมือนกัน ... ตะลึงและเศร้าใจสภาพแวดล้อม ... การตายของแจ็คสันวุฒิสมาชิกเช่นเดียวกับการตายของตัวเอง The Birdcage (1996)
- Internal environment looks normal.อ่านหลักของคุณ? สภาพแวดล้อมภายใน ที่มีลักษณะปกติ Contact (1997)
Alexa Woods, environmental technician and guide.อเล็กซา วูด ผู้เชี่ยวชาญและแนะแนวด้านสภาพแวดล้อม AVP: Alien vs. Predator (2004)
No, I split my time between working for a small environmental group and taking scientists on expeditions on the ice.ไม่ ฉันแบ่งเวลางาน สำหรับกลุ่มสภาพแวดล้อมย่อย และกำลังคุยกับนักวิทยาศาสตร์ ในการเดินทางบนน้ำแข็ง AVP: Alien vs. Predator (2004)
We got a boatload of circumstantial evidence, but the DA will not move until we can ID the torso.เราได้ตรวจหาหลักฐาน ตามสภาพแวดล้อมทุกที่ แต่ยังไม่มีความคืบหน้าอะไร จนกว่าเราจะระบุศพได้ว่าเป็นใคร Mr. Monk Gets Fired (2004)
Yeah, it's your basic environmental laundry list.ใช่ มันเป็นข้อมูลเบื้องต้นของนักอนุรักษ์สภาพแวดล้อมเจ้าระเบียบอย่างคุณ Mr. Monk and the Blackout (2004)
Brenner didn't really care about the environment.เบรนเนอร์ไม่ได้สนใจ เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมจริงๆ Mr. Monk and the Blackout (2004)
I'm trying to recreate the conditions in the panic room.ฉันจะสร้างปัจจัยสภาพแวดล้อม ให้เหมือนกับห้องนิรภัย Mr. Monk and the Panic Room (2004)
It mutates the host so they can both survive down here in this environment.มันไปเปลี่ยนแปลงสัตว์ที่มันอยู่อาศัย ดังนั้นทำให้ทั้งคู่อยู่รอดจากสภาพแวดล้อมนี่ The Cave (2005)
Pretty clear thinking, given the circumstances.เพื่อสภาพแวดล้อมที่ดี Red Eye (2005)
Our people majoring in arts are in building A which has a totally different mood and environment.ส่วนพวกที่เรียนเอกศิลปะจะอยู่ตึก A ซึ่งมีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ค่อนข้างต่างจากตึก BC Episode #1.1 (2006)
Indeed, we are trying to provide Mr. Park the most pleasant... environment that a patient could want...ทางเราพยายามที่จะจัดเตรียม ให้คุณปาร์ก ได้รับสภาพแวดล้อมที่ดีที่สุดเท่าที่ผู้ป่วยควรจะได้รับ The Host (2006)
The Earth is so big we can't possibly have any lasting harmful impact on the Earth's environment.เป็นไปไม่ได้ที่เราจะสร้างผลกระทบร้ายๆให้เกิดขึ้นอย่างถาวร ต่อสภาพแวดล้อมของโลก An Inconvenient Truth (2006)
The organic form has changed due to geographical and environmental changes over a long period of time.ลักษณะของสิ่งมีชีวิตได้เปลี่ยนไป เพราะภูมิศาสตร์และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง เมื่อเวลานานเข้า A Millionaire's First Love (2006)
and the e. p. a. blames it on temperature change, but i think that's totally bogus.แต่กรมสภาพแวดล้อมก็คิดว่าเป็นเพราะอุณหภูมเปลี่ยนแปลง แต่นั่นไม่ใช่เลย Aqua (2005)
Looking from lots of areas..ดูจากสภาพแวดล้อมแล้ว Sweet Spy (2005)
I got to set the stage to hear it.ผมต้องสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมเพื่อได้ยินมัน That Night, a Forest Grew (2007)
Political, environmental, religious.การเมือง สภาพแวดล้อม ศาสนา That Night, a Forest Grew (2007)
It now appears a lot of our evidence is circumstantial.ตอนนี้มีหลักฐานจำนวนมากของเรา ตามสภาพแวดล้อม 65 Million Years Off (2007)
In Charly's working environment... he is the butt of all kinds of jokes, some of them cruel... yet he always remains cheerful and pleasant.ในสภาพแวดล้อมการทำงานของ ชาลี เขาเป็นชนทุกชนิดของตลกบางคนโหดร้าย แต่เขาก็ยังคงอยู่เสมอร่าเริงและมีความสุข Sex Trek: Charly XXX (2007)
Because my grandmother grew up in a good environment, เพราะว่าย่าของฉันเติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่ดี The 1st Shop of Coffee Prince (2007)
Better than their circumstances.ที่มีชีวิตดีกว่า สภาพแวดล้อม Becoming Jane (2007)
A true Ping-Pong player must always be aware of his surroundings.เล่นปิงจริง เสมอจะต้องตระหนักถึง ของสภาพแวดล้อมของเขา Balls of Fury (2007)
It's obviously a poisonous environment to raise a baby in.เป็นสภาพแวดล้อมเลวร้าย ที่จะเลี้ยงเด็กให้โตขึ้นมา Juno (2007)
Back then, these snakes were born into an environment with very large mammals, so the diamondbacks that developed a rattle had a big advantage over those that didn't.ในอดีต งูเหล่านี้เกิดขึ้นมา ในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยสัตว์ใหญ่ ดังนั้นหางกระดิ่งที่ก่อให้เกิดเสียง Teeth (2007)
Because under these circumstances we have to listen to her.เพราะภายใต้สภาพแวดล้อมนี้ เราต้องฟังเธอ Namastey London (2007)
I need the right environment to conduct my research.ฉันต้องการสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ที่จะทำภารกิจของฉันนะ Episode #2.7 (2008)
I am going to the mountain roads, as they will provide the best environment in which to elude the car following us.ผมกำลังไปที่ถนนตรงภูเขา สภาพแวดล้อมของถนนนั่น จะเป็นอุปสรรคต่อรถที่กำลังตามเรามา Knight Rider (2008)
That you have to be here under these circumstances.คุณอยู่ที่นี่ภายใต้สภาพแวดล้อม Paradise (2008)
"who speaks to the instincts speaks to the deepest in mankind and finds ?ผู้ใดที่เชื่อในสัญชาติญาณ ผู้นั้นก็ได้เข้าถึงจุดที่ลึกที่สุดของจิตใจมนุษย์ และจะพบว่านั่นคือจุดที่ตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมมากที่สุด The Instincts (2008)
In the hospital environment, so that's good.ในสภาพแวดล้อมของโรงพยาบาล ... ดีจริง There's No 'I' in Team (2008)
(Thirteen) could also be environmental.รวมถึงสภาพแวดล้อม Adverse Events (2008)
Some sort of environmental trigger.ความบกพร่องบางอย่างของสภาพแวดล้อม Joy (2008)
Once he's around his familiar surroundings, and you've given yourself time to recover from the shock of his changed condition, you will see that this is your waiter;เมื่อเขากลับไปอยู่ในสภาพแวดล้อมทึ่คุ้นเคย และคุณก็ให้เวลาตัวเองได้ปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงของเขา คุณจะรู้เองว่า นี่แหละ วอลเตอร์ของคุณ Changeling (2008)
Environment you've got for kids like riley or even john here.สภาพแวดล้อมที่คุนให้กับเด็กเหมือนไรลี่ย์ หรือแม้แต่จอห์น Ourselves Alone (2009)
TINA WASN'T AS DAMAGED BY IT AS HE WAS. UH, SHE ADJUSTED MORE QUICKLY.ไม่มีพ่อแม่ สภาพแวดล้อมที่ไม่คุ้นเคย และปู่กับย่าก็อาจจะแก่เกินกว่าจะดูแลพวกเขาได้ House on Fire (2009)
Everysurroundingtown from Stockton to Lodi has grown nearly 70% in the last two decades.สภาพแวดล้อมในทุกๆเมือง ตั้งเเต่สต็อคตันถึงโลได ได้เติบโตขึ้นเกือบ 70% Albification (2009)
During the Greek era, it was punishable by death to harm a dolphin.หายนะทางสภาพแวดล้อม ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ความเป็นจริง คือ IWC The Cove (2009)
That's a good night.การบันทึกเสียงเพลงวาฬจุดประกาย ให้มีการเคลื่อนไหวด้านสภาพแวดล้อมครั้งแรกของโลก -ปกป้องวาฬ! The Cove (2009)
Terrestrial matters of importanceคนที่อาศัยอยู่ ความสำคัญของสภาพแวดล้อม Air: Part 1 (2009)
Same environment, same parents you're completely different.จากสภาพแวดล้อมเดียวกัน, แม่คนเดียวกัน แต่ว่านายแตกต่างอย่างสิ้นเชิง Rates of Exchange (2009)
Well, all fungi like damp environments, right?อืม ส่วนใหญ่เชื้อราชอบอยู่ในสภาพแวดล้อมอับชื้น ใช่มั้ย? Episode #3.5 (2009)
And-and competition, has fostered An unsafe environment.และการแข่งขันส่งเสริมให้เกิด สภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย Vitamin D (2009)

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Perhaps we'll meet someday under better circumstances.บางที เราอาจจะพบกันสักวัน ในสภาพแวดล้อมที่ดีกว่านี้. Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
There's an environment suit here.มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับ การอยู่ที่นี่ 2010: The Year We Make Contact (1984)
It's too cold to work here without environment suits.มันหนาวเกินไปที่จะทำงานที่นี่ โดยไม่ต้องเหมาะสมกับ สภาพแวดล้อม 2010: The Year We Make Contact (1984)
An educational environment that pushes a student to suicide what is its value?สภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่ผลักดันนักศึกษาจะฆ่าตัวตาย มันจะมีค่าอะไร? GTO (1999)
The virus is protean... changing from liquid to airborne to blood transmission... depending on its environment.มันเป็นการป้องกันไวรัส... มันเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเข้าสู่อากาศ แพร่เชื้อเข้าสู่กระแสเลือด ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของมัน Resident Evil (2002)
I'm being sent home in shame, and I'm probably going to be excommunicated.ถูกส่งกลับบ้านด้วยเรื่องที่น่าอาย แถมยังต้องกลับไปเจอสภาพแวดล้อมเดิมๆอีก Latter Days (2003)
"Mr Wickham's circumstances are not so hopeless as they are generally believed to be.""สภาพแวดล้อมของคุณวิคแฮม ไม่ใช่ไร้ความหวังเหมือนที่คนทั่วไปเชื่อกัน" Episode #1.5 (1995)
Republican and Democrat, liberal and conservative alike... stunned and saddened by the circumstances surrounding... the death of Senator Jackson, as well as the death itself.รีพับลิกันและเดโมแครเสรีนิยมและอนุรักษ์นิยมเหมือนกัน ... ตะลึงและเศร้าใจสภาพแวดล้อม ... การตายของแจ็คสันวุฒิสมาชิกเช่นเดียวกับการตายของตัวเอง The Birdcage (1996)
- Internal environment looks normal.อ่านหลักของคุณ? สภาพแวดล้อมภายใน ที่มีลักษณะปกติ Contact (1997)
Alexa Woods, environmental technician and guide.อเล็กซา วูด ผู้เชี่ยวชาญและแนะแนวด้านสภาพแวดล้อม AVP: Alien vs. Predator (2004)
No, I split my time between working for a small environmental group and taking scientists on expeditions on the ice.ไม่ ฉันแบ่งเวลางาน สำหรับกลุ่มสภาพแวดล้อมย่อย และกำลังคุยกับนักวิทยาศาสตร์ ในการเดินทางบนน้ำแข็ง AVP: Alien vs. Predator (2004)
We got a boatload of circumstantial evidence, but the DA will not move until we can ID the torso.เราได้ตรวจหาหลักฐาน ตามสภาพแวดล้อมทุกที่ แต่ยังไม่มีความคืบหน้าอะไร จนกว่าเราจะระบุศพได้ว่าเป็นใคร Mr. Monk Gets Fired (2004)
Yeah, it's your basic environmental laundry list.ใช่ มันเป็นข้อมูลเบื้องต้นของนักอนุรักษ์สภาพแวดล้อมเจ้าระเบียบอย่างคุณ Mr. Monk and the Blackout (2004)
Brenner didn't really care about the environment.เบรนเนอร์ไม่ได้สนใจ เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมจริงๆ Mr. Monk and the Blackout (2004)
I'm trying to recreate the conditions in the panic room.ฉันจะสร้างปัจจัยสภาพแวดล้อม ให้เหมือนกับห้องนิรภัย Mr. Monk and the Panic Room (2004)
It mutates the host so they can both survive down here in this environment.มันไปเปลี่ยนแปลงสัตว์ที่มันอยู่อาศัย ดังนั้นทำให้ทั้งคู่อยู่รอดจากสภาพแวดล้อมนี่ The Cave (2005)
Pretty clear thinking, given the circumstances.เพื่อสภาพแวดล้อมที่ดี Red Eye (2005)
Our people majoring in arts are in building A which has a totally different mood and environment.ส่วนพวกที่เรียนเอกศิลปะจะอยู่ตึก A ซึ่งมีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ค่อนข้างต่างจากตึก BC Episode #1.1 (2006)
Indeed, we are trying to provide Mr. Park the most pleasant... environment that a patient could want...ทางเราพยายามที่จะจัดเตรียม ให้คุณปาร์ก ได้รับสภาพแวดล้อมที่ดีที่สุดเท่าที่ผู้ป่วยควรจะได้รับ The Host (2006)
The Earth is so big we can't possibly have any lasting harmful impact on the Earth's environment.เป็นไปไม่ได้ที่เราจะสร้างผลกระทบร้ายๆให้เกิดขึ้นอย่างถาวร ต่อสภาพแวดล้อมของโลก An Inconvenient Truth (2006)
The organic form has changed due to geographical and environmental changes over a long period of time.ลักษณะของสิ่งมีชีวิตได้เปลี่ยนไป เพราะภูมิศาสตร์และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง เมื่อเวลานานเข้า A Millionaire's First Love (2006)
and the e. p. a. blames it on temperature change, but i think that's totally bogus.แต่กรมสภาพแวดล้อมก็คิดว่าเป็นเพราะอุณหภูมเปลี่ยนแปลง แต่นั่นไม่ใช่เลย Aqua (2005)
Looking from lots of areas..ดูจากสภาพแวดล้อมแล้ว Sweet Spy (2005)
I got to set the stage to hear it.ผมต้องสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมเพื่อได้ยินมัน That Night, a Forest Grew (2007)
Political, environmental, religious.การเมือง สภาพแวดล้อม ศาสนา That Night, a Forest Grew (2007)
It now appears a lot of our evidence is circumstantial.ตอนนี้มีหลักฐานจำนวนมากของเรา ตามสภาพแวดล้อม 65 Million Years Off (2007)
In Charly's working environment... he is the butt of all kinds of jokes, some of them cruel... yet he always remains cheerful and pleasant.ในสภาพแวดล้อมการทำงานของ ชาลี เขาเป็นชนทุกชนิดของตลกบางคนโหดร้าย แต่เขาก็ยังคงอยู่เสมอร่าเริงและมีความสุข Sex Trek: Charly XXX (2007)
Because my grandmother grew up in a good environment, เพราะว่าย่าของฉันเติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่ดี The 1st Shop of Coffee Prince (2007)
Better than their circumstances.ที่มีชีวิตดีกว่า สภาพแวดล้อม Becoming Jane (2007)
A true Ping-Pong player must always be aware of his surroundings.เล่นปิงจริง เสมอจะต้องตระหนักถึง ของสภาพแวดล้อมของเขา Balls of Fury (2007)
It's obviously a poisonous environment to raise a baby in.เป็นสภาพแวดล้อมเลวร้าย ที่จะเลี้ยงเด็กให้โตขึ้นมา Juno (2007)
Back then, these snakes were born into an environment with very large mammals, so the diamondbacks that developed a rattle had a big advantage over those that didn't.ในอดีต งูเหล่านี้เกิดขึ้นมา ในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยสัตว์ใหญ่ ดังนั้นหางกระดิ่งที่ก่อให้เกิดเสียง Teeth (2007)
Because under these circumstances we have to listen to her.เพราะภายใต้สภาพแวดล้อมนี้ เราต้องฟังเธอ Namastey London (2007)
I need the right environment to conduct my research.ฉันต้องการสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ที่จะทำภารกิจของฉันนะ Episode #2.7 (2008)
I am going to the mountain roads, as they will provide the best environment in which to elude the car following us.ผมกำลังไปที่ถนนตรงภูเขา สภาพแวดล้อมของถนนนั่น จะเป็นอุปสรรคต่อรถที่กำลังตามเรามา Knight Rider (2008)
That you have to be here under these circumstances.คุณอยู่ที่นี่ภายใต้สภาพแวดล้อม Paradise (2008)
"who speaks to the instincts speaks to the deepest in mankind and finds ?ผู้ใดที่เชื่อในสัญชาติญาณ ผู้นั้นก็ได้เข้าถึงจุดที่ลึกที่สุดของจิตใจมนุษย์ และจะพบว่านั่นคือจุดที่ตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมมากที่สุด The Instincts (2008)
In the hospital environment, so that's good.ในสภาพแวดล้อมของโรงพยาบาล ... ดีจริง There's No 'I' in Team (2008)
(Thirteen) could also be environmental.รวมถึงสภาพแวดล้อม Adverse Events (2008)
Some sort of environmental trigger.ความบกพร่องบางอย่างของสภาพแวดล้อม Joy (2008)
Once he's around his familiar surroundings, and you've given yourself time to recover from the shock of his changed condition, you will see that this is your waiter;เมื่อเขากลับไปอยู่ในสภาพแวดล้อมทึ่คุ้นเคย และคุณก็ให้เวลาตัวเองได้ปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงของเขา คุณจะรู้เองว่า นี่แหละ วอลเตอร์ของคุณ Changeling (2008)
Environment you've got for kids like riley or even john here.สภาพแวดล้อมที่คุนให้กับเด็กเหมือนไรลี่ย์ หรือแม้แต่จอห์น Ourselves Alone (2009)
TINA WASN'T AS DAMAGED BY IT AS HE WAS. UH, SHE ADJUSTED MORE QUICKLY.ไม่มีพ่อแม่ สภาพแวดล้อมที่ไม่คุ้นเคย และปู่กับย่าก็อาจจะแก่เกินกว่าจะดูแลพวกเขาได้ House on Fire (2009)
Everysurroundingtown from Stockton to Lodi has grown nearly 70% in the last two decades.สภาพแวดล้อมในทุกๆเมือง ตั้งเเต่สต็อคตันถึงโลได ได้เติบโตขึ้นเกือบ 70% Albification (2009)
During the Greek era, it was punishable by death to harm a dolphin.หายนะทางสภาพแวดล้อม ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ความเป็นจริง คือ IWC The Cove (2009)
That's a good night.การบันทึกเสียงเพลงวาฬจุดประกาย ให้มีการเคลื่อนไหวด้านสภาพแวดล้อมครั้งแรกของโลก -ปกป้องวาฬ! The Cove (2009)
Terrestrial matters of importanceคนที่อาศัยอยู่ ความสำคัญของสภาพแวดล้อม Air: Part 1 (2009)
Same environment, same parents you're completely different.จากสภาพแวดล้อมเดียวกัน, แม่คนเดียวกัน แต่ว่านายแตกต่างอย่างสิ้นเชิง Rates of Exchange (2009)
Well, all fungi like damp environments, right?อืม ส่วนใหญ่เชื้อราชอบอยู่ในสภาพแวดล้อมอับชื้น ใช่มั้ย? Episode #3.5 (2009)
And-and competition, has fostered An unsafe environment.และการแข่งขันส่งเสริมให้เกิด สภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย Vitamin D (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เนื่องจากสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวย[neūangjāk saphāpwaētløm thī mai eūa-amnūay] (x) EN: owing to unfortunate circumstances ; owing to circumstances beyond our control
สภาพแวดล้อม[saphāpwaētløm] (n) EN: environment ; surroundings  FR: environnement [ m ]
สภาพแวดล้อม[saphāpwaētløm] (n) EN: circumstance ; condition  FR: condition [ f ] ; circonstance [ f ]
สภาพแวดล้อมจุลภาค[saphāpwaētløm junlaphāk] (n, exp) EN: microenvironment ; micro environment
สภาพแวดล้อมมหภาค[saphāpwaētløm mahaphāk] (n, exp) EN: macro environment ; macro-environment
สภาพแวดล้อมในการทำงาน[saphāpwaētløm nai kān thamngān] (n, exp) EN: working environment  FR: environnement de travail [ m ]
สภาพแวดล้อมระหว่างประเทศ[saphāpwaētløm rawāng prathēt] (n, exp) EN: international environment  FR: environnement international [ m ]
สภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน[saphāpwaētløm thāng kān khaengkhan] (n, exp) EN: competitive environment  FR: environnement compétitif [ m ]
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ[saphāpwaētløm thāng sētthakit] (n, exp) EN: economic environment  FR: environnement économique [ m ]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ambiance(n) สภาพแวดล้อม, Syn. milieu, ambience
ambience(n) สภาพแวดล้อม, Syn. milieu, ambiance
context(n) สภาพแวดล้อม, Syn. circumstance
element(n) สภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ, See also: สภาพที่เป็นธรรมชาติ, ธรรมชาติ
environment(n) สภาพแวดล้อม, See also: สภาวะแวดล้อม, สิ่งแวดล้อม
get into the swing of things(idm) ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่
immigrate(vi) ย้ายไปอยู่ปลูกในสภาพแวดล้อมใหม่ (ทางพฤกษศาสตร์)
in vitro(adj) ในสภาพแวดล้อมที่ทำเทียมขึ้น
in vitro(adv) ในสภาพแวดล้อมที่ทำเทียมขึ้น
maladjusted(adj) ซึ่งปรับตัวไม่ดีกับสภาพแวดล้อม
maladjustment(n) การปรับตัวได้ไม่ดีกับสภาพแวดล้อม
matters(n) สถานการณ์, See also: สภาพแวดล้อม
medium(n) สิ่งแวดล้อม, See also: สภาพแวดล้อม, Syn. environment, atmosphere, surroundings
milieu(n) สภาพแวดล้อมทางสังคม, Syn. surroundings, background, setting
narcolepsy(n) การหลับอย่างควบคุมไม่ได้เมื่ออยู่ในสภาพแวดล้อมที่สบาย
natural selection(n) กระบวนการที่สัตว์หรือพืชปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม
naturalise(vi) ้ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม
naturalise(vt) ทำให้ชินกับสภาพแวดล้อม, See also: ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม
naturalize(vi) ้ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม
naturalize(vt) ทำให้ชินกับสภาพแวดล้อม, See also: ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม
setting(n) สถานที่ติดตั้ง, See also: สภาพแวดล้อม, ทิวทัศน์, ฉาก, ดนตรีประกอบ, Syn. environment, surroundings
sphere(n) สิ่งแวดล้อม, See also: สภาพแวดล้อม, Syn. atmosphere, background, environment
state(n) สภาพ, See also: สถานการณ์, สภาพแวดล้อม, Syn. circumstance, situation
stenotopic(adj) ซึ่งทนต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม
surroundings(n) สภาพแวดล้อม, See also: สิ่งแวดล้อม, Syn. environment, circumstances, vicinity
vivarium(n) สวนที่สภาพแวดล้อมเหมือนธรรมชาติ
weathercoat(n) สิ่งป้องกันการถูกทำลายจากสภาพแวดล้อม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ambience(แอม' บิอันซ) n., (pl. -biences) สิ่งแวดล้อม, สภาพแวดล้อม., Syn. ambience
circumstance(เซอ'คัมสฺเทินซฺ) { circumstanced, circumstancing, circumstances } n. สถานการณ์, กรณี, สภาวะ, สภาพ, ฐานะ, กาลเทศะ, วิธีการ, โอกาส, สภาพแวดล้อม, รายละเอียด. vt. ให้อยู่ในสภาวะหนึ่งเฉพาะ, ควบคุมหรือนำโดยสถานการณ์, Syn. condition
circumstantialadj. ตามสถานการณ์, ตามสภาพแวดล้อม, ไม่สำคัญ, บังเอิญ, เป็นรอง, ละเอียด, โดยเฉพาะ, ทุกแง่ทุกมุม, Syn. provisional -A.definite
element(เอล'ละเมินทฺ) n. ธาตุ, ธาตุแท้, ปัจจัยสำคัญ, หน่วย, ที่อยู่ตามธรรมชาติ, สภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ, รากฐาน, พื้นฐาน, ขั้วไฟฟ้า, See also: elemental adj.
surrounding(ซะเรา'ดิง) n. สิ่งแวดล้อม adj. โอบล้อม, ล้อมรอบ, แวดล้อม, See also: surroundings n., pl. สภาพแวดล้อม, การแวดล้อม, การอ้อมล้อม.

English-Thai: Nontri Dictionary
acclimate(vt) ปรับตัวให้ชินกับสภาพแวดล้อมใหม่
acclimation(n) การปรับตัวให้ชินกับสภาพแวดล้อมใหม่
circumstantial(adj) สุดแต่โอกาส, ตามสถานการณ์, ตามสภาพแวดล้อม, กล่าวโดยละเอียด
environment(n) สิ่งแวดล้อม, สภาพแวดล้อม, ภาวะแวดล้อม, การโอบล้อม
surroundings(n) เครื่องแวดล้อม, สภาพแวดล้อม, สิ่งแวดล้อม

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
non-environmentไม่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม

German-Thai: Longdo Dictionary
Umgebung(n) |die, pl. Umgebungen| สภาพแวดล้อม, See also: Related: die Umwelt

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top